изпрати публикация  :  календар  :  търсене  :  статистика  :  Архив  :  Има ли Дядо Коледа?  :  Интернет връзки  :  Polls  
    НДТ, Добрич, България Албена - Oasis for Holidays   По-добрият вестник на Добричка област
NDT Newspaper, Dobrich, Bulgaria
    
 Добре дошли в НДТ, Добрич, България
 2021-01-24 @ 21:52 EET
СКАНДАЛЪТ "ШЕЛДЪН"    
ОбществоКОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА

РЕШЕНИЕ
№ 209
София, 16.12.2003 г.


Комисията за защита на конкуренцията в състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Петко Николов
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Реджеб Мустафа
ЧЛЕНОВЕ:
Весела Антонова
Румяна Карлова
Елена Стоименова
Мария Поповапри секретар - протоколист Паскалина Танева, Разгледа в редовно заседание на 16.12.2003 г. преписка № КЗК - 106/2003 г., докладвана от Зам.-председателя на Комисията г-н Реджеб Мустафа.

В Комисия за защита на конкуренцията е образувана преписка № КЗК 106/03.07.2003 г. на основание чл. 36, ал. 1, т. 3 от Закона за защита на конкуренцията, във връзка с Протокол № 168/24.06.2003 г. за евентуално нарушение по чл. 33, ал. 2 във връзка с чл. 30 от ЗЗК, извършено от страна на ЕТ "Рекламно-информационен център-Добрич-Галя Раданова", гр. Добрич.

От Комисията по търговия и защита на потребителите е изпратено писмо, във връзка с получен сигнал за заблуждаваща реклама. Става въпрос за реклама в Интернет на литературно произведение с български автор, чийто псевдоним е близък по звучене до името на друг писател, световноизвестен автор. В рекламата по Интернет се съобщава, че е излязло първото печатно издание на трилогията на Синди Шелдън "Измисли си живот!". При извършената проверка от КТЗП е установено, че "Издателска къща - Бард"ООД , което притежава права за издаване на книги на световноизвестния автор Сидни Шелдън не е публикувало трилогия с подобно заглавие. По-нататъшните проверки са посочили, че издател на цитираното произведение е ЕТ "Рекламно-информационен център Добрич-Галя Раданова".

I. Становище на Галя Раданова, ЕТ "Рекламно-информационен център-Добрич-Галя Раданова", гр. Добрич
Становището на Едноличния търговец е изпратено с писмо вх. № КЗК- 106/17.07.2003 г. Изложено е твърдението, че трилогията "Измисли си живот" е на български автор, а името Синди Шелдън е псевдоним. За издаването на книгата с този псевдоним ЕТ "Рекламно-информационен център-Добрич-Галя Раданова" е получил изискващия се ISBN 954-91012-1-5. Същият притежава Издателският идентификатор за фирма, присъден от Националната агенция за международен стандартен книжен номер, който е 91012 от 16.11.2001 г.

Категорично се отхвърля твърдението за възможно нарушение по чл. 33, ал. 2, във връзка с чл. 30 от ЗЗК от страна на издателството, тъй като ЕТ "Рекламно-информационен център-Добрич-Галя Раданова" не е използвал и не използва "фирми, марки или отличителен знак, идентични или близки до тези на други лица, по начин, който може да доведе до увреждане интересите на конкурентите и/или на потребителите"
Посочва, че трилогията "Измисли си живот" се разпространява в електронен вариант в Internet и като печатно издание. Към настоящия момент от печат са излезли първа и втора част (приложени). Трилогията се издава съгласно разпоредбите на чл. 53, ал. 1 от Закона за авторското право и сродните му права. На основание правата си по чл. 15, ал. 1, т. 3 и т. 5 и чл. 53, ал. 1 от ЗАПСП, авторът на произведението не желае да бъде разкрита самоличността му и договорните му отношения с фирмата, на която е възложил издаването и популяризирането на книгата си.
Фирмата твърди, че няма договор за отпечатването на поръчаното литературно произведение.
Книгата се разпространява от 22.11.2001 г. в Internet и от 08.12.2002 г. като печатно издание. Към края на 2002 г., 10 063 посетители на Интернет-сайта са изявили желание да прочетат пълната трилогия. Няма данни за фактическите продажби на печатното издание до момента на изпращане на становището до КЗК.

Приложени са копия от Решение за първоначална съдебна регистрация и Удостоверение за актуално състояние на ЕТ "Рекламно-информационен център-Добрич-Галя Раданова", гр. Добрич. С писмо вх. № КЗК - 106/23.09.2003 г. е представено и копие от Удостоверение за присъждане на издателски идентификатор № 91012 от 16.11.2001 г. от Национална агенция за международен стандартен книжен номер и копие на Регистрационна карта за присъждане на ISBN 954-91012-1-5 за издание с автор Синди Шелдън (псевдоним) и заглавие "Измисли си живот!".

II. Допълнителна информация
1. Информация от "Издателска къща - Бард" ООД, гр. София
В писмо до КЗК с вх.№ КЗК-106/04.09.2003 г. ИК "Бард" ООД, гр. София посочва, че от 1996 г. до настоящия момент е издала 19 книги с автор Сидни Шелдън. Към писмото са приложени опис на издадените заглавията с автор Сидни Шелдън и Меморандум за лицензионно съглашение от 17.10.1998 г., сключен между носителя на авторското право и "Издателска къща - Бард" ООД за книгата "The stars shine down" от Сидни Шелдън). Лицензионен договор се сключва за всяка отделна книга, за срок от една до пет години.

Издателската къща няма публикувана книга от Сидни Шелдън със заглавие "Измисли си живот".
Приложени са копия от Решение за първоначална съдебна регистрация и Удостоверение за актуално състояние на "Издателска къща - Бард" ООД, гр. София.

2. Информация от Министерство на културата
В отговор на наше писмо, Министерство на културата, чрез Директора на Дирекция "Авторско право и сродни права" ни информира, че в ЗАПСП не съществуват разпоредби, които да регламентират избора на псевдоним от страна на българските автори.

Съгласно чл. 7 от същия, произведение, обект на авторскоправна закрила, може да бъде разгласено (доведено със съгласието на неговия автор за първи път до знанието на неограничен кръг лица, независимо от формата и начина, по който се осъществява това) под псевдоним или анонимно.

3. Информация от Народна библиотека "Св. Св. Кирил и Методий"
С писмо вх. № КЗК - 106/23.09.2003 г. Народна библиотека "Св. Св. Кирил и Методий", гр. София уведомява, че ISBN 954-91012-1-5 е присъден на заглавието "Измисли си живот" от Синди Шелдън (псевдоним), предвидено да излезе на CD-ROM от издателството.

Съгласно Закона за задължителното депозиране на екземпляри от печатни и други произведения, Народната библиотека "Св. Св. Кирил и Методий" трябва да получава определени бройки от всички видове произведения (независимо от носителя), издадени на територията на страната. Библиотеката не притежава печатни или на друг носител произведения, издадени от "Рекламно-информационен център-Добрич-Галя Раданова", гр. Добрич. Приложени са ксерокопия на всички регистрационни карти за присъждане на ISBN на "Рекламно-информационен център-Добрич-Галя Раданова", гр. Добрич, с които разполага Националната агенция за ISBN.

Информация относно международен стандартен номер на книгата
ІSO 2108 определя принципите и процедурата на международното стандартно номериране на книгите така, че ІSBN да идентифицира едно заглавие или издание на дадено заглавие от конкретен издател и да бъде уникален за това издание. Международният стандартен номер на книгата е универсален идентификационен код за книги и брошури на книжен и друг носител на информация. Отделните компоненти от номера носят информация за:
" Груповият или националният идентификатор (ГИ).
" Издателски идентификатор (ИИ) идентифицира всяко издателство, участващо в националната ІSBN система.
" Идентификатор на заглавието (ИЗ) или поредният номер на книгата идентифицира конкретното заглавие, издадено от определено издателство.

На една книга се дава един ІSBN. Всяко преиздаване на книга получава нов ІSBN. Издания на една и съща книга на няколко езикови версии получават толкова ІSBN, на колко езика се издадени. Многотомните издания получават ІSBN за многотомното издание като цяло и ІSBN за всеки том. Ако една книга се издава на различни носители на информация (книжно тяло, на СD-ROM, интернет и др.), се дава толкова ІSBN, на колко носители на информация се издава книгата. ІSBN сам по себе си легитимира притежателя като признатия от международна система на ІSBN. Тоест гарантира на притежателя на номера (на съответното издателство) монопол за даденото заглавие, издадено на определен носител.

III. Установена фактическа обстановка
1. Идентификация на правния субект:
ЕТ "Рекламно - информационен център - Добрич - Галя Раданова", гр. Добрич е регистрирано от Добричкия окръжен съд с решение № 2760/19.11.1997 г. вписано в Регистъра за еднолични търговци по ф. д. № 1805/1997 г., със седалище и адрес на управление гр. Добрич, , ул. "Цар Петър" № 2, вх. Е, ет. 4, ап. 8 и с предмет на дейност: "Рекламно-информационна, посредническа, консултантска дейност,....запазени марки вътрешна и външнотърговска дейност...". Предприятието се управлява и представлява от Галя Петрова Раданова.

2. 2. ЕТ "Рекламно-информационен център Добрич- Галя Раданова" се занимава предимно с издателската дейност. Същото е издало трилогията със заглавие "Измисли си живот" на български автор, който използва псевдоним Синди Шелдън.
3. Първоначално трилогията е разпространявана в електронен вариант в Интернет - сайтове от 22.11.2001 г.

4. На ЕТ "Рекламно-информационен център Добрич" - Галя Раданова" е присъден от Национална агенция за международен стандартен книжен номер ISBN 954-91012-1-5 за трилогията "Измисли си живот", за издаване на CD-ROM. (Удостоверение за присъждане на издателски идентификатор № 91012/16.11.2001 г. и Регистрационна карта за присъждане на ISBN от 16.11.2001 г.).

5. От 08.12.2002 г. започва издаването на трилогията като печатно издание. Към момента са излезли от печат първа и втора части, образци от които са приложени към преписката. Издателството не притежава ISBN за издаването й върху книжен носител и за разпространението й в Интернет, а отпечатва номера, който е присъден на същото произведение, за издаване върху СD-ROM. Въпреки това, изписваният номер съдържа вярна информация относно страната на издаване (ГИ-954), издателя (ИИ-91012), и заглавието на произведението(ИЗ).
6. ЕТ "Рекламно-информационен център Добрич - Галя Раданова" има ISBN-номера за три други произведения от същия автор.

7. В съответствие със Закона за авторското право и сродните му права, авторът на трилогията не желае да бъде разкрита самоличността му, и за целта използва псевдоним Синди Шелдън, като се позовава на правата си по чл. 15, ал.1, т. 3 от ЗАПСП. В този случай авторското право се упражнява от физическото или юридическото лице, което със съгласието на автора е разгласило за първи път произведението съгласно чл.7, ал.2 от ЗАПСП. За трилогията "Измисли си живот!" това е ЕТ "Рекламно-информационен център Добрич - Галя Раданова".

8. В ЗАПСП не съществуват разпоредби, които да регламентират избора на псевдоним от страна на българските автори. Няма законова пречка произведение да бъде разгласено под псевдоним или анонимно (чл.7 от ЗАПСП).

9. Установено е, че американският автор Сидни Шелдън не е издавал произведение, което носи заглавие "Измисли си живот!". Това се потвърждава с информация, получена от Издателска къща "Бард"ООД, притежаваща права за издаване на книгите на Сидни Шелдън за България, както и от информация от Интернет-сайта www.amazon.com относно издадени книги на този автор. Фактът, че процесната книга, е в продажба е известен на това издателство.
10. В хода на проучването се установи, че ЕТ "Рекламно-информационен център Добрич-Галя Раданова", гр. Добрич е издало оригинално произведение (трилогия с общо заглавие "Измисли си живот!") на български автор, използващ псевдоним Синди Шелдън.

IV. ПРАВНИ ИЗВОДИ

По чл. 2, ал. 2
По аргумент от противното разпоредбите на чл.2, ал. 2 дават право на КЗК да разглежда случаи, в които материята е уредена от законодателството за защита на индустриалната собственост и от авторското право и сродните му права, доколкото могат да ограничат или нарушават конкуренцията.

По чл. 30
Предпоставка за наличието на нарушение, по който и да е от специалните състави от глава 7 от ЗЗК е наличието на кумулативно изброените в "генералната клауза" за забрана на нелоялна конкуренция - чл. 30 ЗЗК елементи, а именно: 1. наличие на конкурентни отношения; 2. поведение при осъществяване на стопанска дейност, което да е в противоречие с добросъвестната търговска практика и 3. да е налице вредоносен резултат или да съществува опасност от такъв.
ЕТ "Рекламно-информационен център Добрич-Галя Раданова" е предприятие по смисъла на & 1, т. 1 от ДР на ЗЗК.

Извършва стопанска дейност съгласно & 1, т. 9 от ДР ЗЗК на пазара по издаване и разпространение на литературни творби на български език.
Границите на пазара в конкретния случай се ограничават до ползващите български език читатели, доколкото произведението е достъпно за закупуване и чрез Интернет на различни носители. Конкуренти са всички други издатели на българоезична /оригинална или в превод/ литература и в частност издателите на литература на същата или подобна тематика.

Въз основа на събраните по преписката доказателства и информация, Комисията ще разгледа поведението на ЕТ"Рекламно-информационен център "Добрич" - Галя Раданова" с оглед специалните разпоредби на глава Седма от ЗЗК - Нелоялна конкуренция.

По чл. 33, ал. 2
Няма доказателства, че ЕТ "Рекламно-информационен център Добрич-Галя Раданова", гр. Добрич е използувал фирма, марка или отличителен знак на други издателства по начин, който може да доведе до увреждане на конкурентите в отношенията помежду им или в отношенията им с потребителите. Това се потвърждава от фактите, че на книгата, издадена на хартиен носител, приложена като доказателство по преписката, надлежно са изписани псевдоним на автора, заглавието, името на издателството "РИЦ Добрич", както и ISBN, които данни са недвусмислени.

От изложеното по-горе следва, че по отношение на ЕТ "Рекламно-информационен център Добрич-Галя Раданова" и извършваната от нея дейност не са налице предпоставките за квалифицирането им като действия противоречащи на разпоредбите на чл. 33, ал. 2 ЗЗК.

По чл. 32, ал. 2
В забранителната норма на чл. 32, ал. 2 ЗЗК се квалифицира като нарушение въвеждането в заблуждение относно съществени свойства на стоките чрез твърдение на неверни сведения или чрез изопачаване на факти.

Книгите са стока, която се разпространява на съответния пазар и с нея се осъществяват търговски сделки.

ЕТ "Рекламно-информационен център Добрич-Галя Раданова" при осъществяване на стопанската си дейност (издаване на книги на български автор, използващ псевдоним "Синди Шелдън") действа в съответствие с нормите и правилата, уредени от ЗАПСП, но в нарушение на "добросъвестната търговска практика". "Добросъвестна търговска практика" са правилата, определящи пазарното поведение, които произтичат от законите и обичайните търговски отношения и не нарушават добрите нрави - & 1, т. 6 от ДР на ЗЗК.
ЕТ "Рекламно-информационен център Добрич-Галя Раданова"е добре запознат с това, че разпространението на книгите на придобилия широка популярност американски автор Сидни Шелдън и на издавания от нея български автор с псевдоним Синди Шелдън се извършва по едно и също време, на един и същи пазар.

Двете имена са с чужд произход, необичайни за българоезичния потребител. Произведенията на двамата автори могат да се квалифицират като творби на "социално-битова тематика" /терминът, използван в на Регистрационната карта за присъждане на ISBN от Национална агенция за международен стандартен книжен номер/.

Като се има предвид, че е обичайно името на автора да "продава" книгата, то възможността за заблуда относно авторството е заблуда относно съществено свойство на стоката -литературно произведение.

Доколкото законодателят не поставя ограничения относно избора на псевдоним от страна на български автори, то поведението на издателя е, което създава предпоставките за нарушението визирано в нормите на чл. 32, ал. 2 ЗЗК. Именно рекламата, разпространението и продажбата на книги, които въвеждат и могат да въведат в заблуждение относно автора им накърнява добросъвестната търговска практика. По този начин би могло да се стигне до "вредоносен резултат" както за потребителите, така и за издателите и търговците на литературни произведения на същата тематика, които не използват подобни начини за оптимизиране на реализацията на стоките си. Такова поведение в още по-голяма степен накърнява правата на издателя на книги на Сидни Шелдън, тъй като близостта на звучене между неговото име и псевдонима е търсена и умишлено се ползва от нея издателят на Синди Шелдън.

Поради това извършването на търговска дейност с литературно произведение, чрез въвеждане в заблуждение относно авторството /чл.32, ал.2/ на същото, поради близостта на звучене на имената, противоречи на добросъвестната търговска практика и създава условия за увреждане на интересите на конкурентите на ЕТ "Рекламно-информационен център Добрич-Галя Раданова" на съответния пазар в отношенията им с потребителите.

С оглед гореизложеното и на основание чл.2, ал.2, т.1, чл. 55, ал.1, т. 1 и т. 3 и чл. 59, ал. 1 ЗЗК, Комисията за защита на конкуренцията

РЕШИ:

Приема за установено, че не е извършено нарушение от страна на ЕТ "Рекламно-информационен център Добрич - Галя Раданова" по смисъла на чл. 33, ал. 2 ЗЗК.

Налага имуществена санкция в размер на 10 000 /десет хиляди/ лева на ЕТ"Рекламно-информационен център Добрич - Галя Раданова" за извършено нарушение по смисъла на чл. 32, ал. 2 във връзка с чл. 30 ЗЗК.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването на страните, че е изготвено.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Петко Николов
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Реджеб Мустафа
ЧЛЕНОВЕ: Весела Антонова, Румяна Карлова, Елена Стоименова, Мария Попова

 


Сходни връзки

СКАНДАЛЪТ "ШЕЛДЪН" | 0 брой коментари | Регистрация
Екипът не носи отговорност за коментарите, публикувани от посетителите.

Stats
 Copyright ©2000 - 2003 © 2021 НДТ, Добрич, България
 Всички права запазени.
Powered By Geeklog 
Страницата е генерирана за 0.11 секунди