изпрати публикация  :  календар  :  търсене  :  статистика  :  Архив  :  Има ли Дядо Коледа?  :  Интернет връзки  :  Polls  
    НДТ, Добрич, България Албена - Oasis for Holidays   По-добрият вестник на Добричка област
NDT Newspaper, Dobrich, Bulgaria
    
 Добре дошли в НДТ, Добрич, България
 2020-07-11 @ 14:37 EEST
ИНТЕРНЕТ-ФОЛКЛОР    
Поезия

КРАСУТА и ДИЕТЪКРАСУТА  


Нищу нямаши ми фчера,
ставам сутранта
,
ф углидалуту са зверя
:
Бря, чи красута
!
Викам сигур са чалдисах
,
туй ни мой съм аз
.
Смятай кат са начирвисам

и са нагласа!
Тъй пу нощник и терлици
,
с чорлава куса

мязам кат на убавица
ф профил и анфас.
Дрямах начи и въртях са
,
цъках със език
,
плюх са дан са уручасам
-
тъй са възхитих
.
Дъл на пустуту глидалу

са яви дифект!?
Тъй да съм разхубавяла
...
А, сига де! Дерт
!
Са умислих утведнъшки
-
как навън ш' въря
?
Момцити ку са натръшкат

кату ма съзрат?
С модна фуста, чи забрадка
,
с китка у ръка
;
с тос акъл зер за три патки
,
кату заблеста
...
И къдету койт' ма срещни
-
пламна, изгуря

ф разни помисли пугрешни...
Пък ни съм таквас
!
Туй наверну сън е билу
,
сигур йощи спа

и ми са е присънила
буйна красута.
Скуркузъбел съм, мий ясну
-
ич дан ма съзреш
,
щот ут толкува прикраснус
,
мой са пубулейш
.
Толкус убус да са исипи

тъй връз мен кат дъж...
Някуй тряа да ма ущипи
!
(
пу възможнус мъж!

 

ДИЕТЪ

 

Êî ìèé èíî òàêîç áèçñîëíó,
íèùó óæ íè ìà áîëè...
Ïîñðßä íîù ñèäà íà äâîðà
ùîò ìà äðÿìêà íè ëîâè.
Ëÿãàõ, ñòàâàõ, ëÿãàõ, ñòàâàõ,
øè îñúìíà íàé-ïîäèð...
Ãëåé êàêâà ëóíà é îãðÿëà
ïðåêîïàíèÿ ìèñèð...
Ñè÷êè ñïàò, êàõúðè íÿìàò...
Íèêóé äàæå ìà íè çíàé,
÷è âúçäèøàì êàò íà óìðÿëî,
÷àê íè ìîãà ñà èçòðàé..
Äåâåò äåíÿ ñòàíà âå÷è,
êàê íîùÿ íè ìîà äà ñïà.
Íùó ñÅ ìà áóòà, ñÅ ìè ïðå÷è.
Äà ìà ìúòíè îòíåñàò!
Äåíåì îäà íà ïîñîêè,
ïúê àêúëà ìè êúäå é..!?
Ãà÷è ïàäíàõ óò âèñîêî,
òúé ñâåòà ìè ñà ëþëåé.
Êî ìè òðÿáàøè òàç ìîäà,
äåòî ÷óõ ÿ ó ãðàäà,
à÷è ãëàäíà òðÿà äà õîäà
äà ñúì òåíêà ó ñíàãà.
Ìîæåëó ñàäÅ çèëåíó -
÷åñúí, ëàïàäåö è ëóê.
Ñâèíñêîòî ìèé çàáðàíåíó -
íè ëóêàíêè, íè ñóäæóê.
Òóé ïåòìåç, ðà÷åë íè ïîìíà
äàæè êúô èì áå âêóñà...
Ãëåäàì - îùè ñúì êàò ñòîìíà.
È çà êî äà ñà õàáà!?
Îîõ, ñúðöå ìè íå èçòðàéâà...
ÑÅãà øè íàïðàâà ãðÿõ!
Íÿìà êî äà ñà ïîìàéâàì.
Ìàëêî ëè íà ãëàä ñèäÿõ?
Äîðäå ñëúíöå äà èçãðåå
øè ðàçòî÷à èíà òàâà
áàíèöàòà äåò ëåëåÿõ
äåâåò äåíÿ è íîùÿ.
 
×è ïîäèð èëà è âèæ ìà
êàê ó åäåíåòî ñúì äîáðà...
Øè ñè ëåãíà ñúñ óñìèâà
è äî ïëàäíÿ ÷àê øè ñïà.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Сходни връзки

ИНТЕРНЕТ-ФОЛКЛОР | 0 брой коментари | Регистрация
Екипът не носи отговорност за коментарите, публикувани от посетителите.

Stats
 Copyright ©2000 - 2003 © 2020 НДТ, Добрич, България
 Всички права запазени.
Powered By Geeklog 
Страницата е генерирана за 2.26 секунди