изпрати публикация  :  календар  :  търсене  :  статистика  :  Архив  :  Има ли Дядо Коледа?  :  Интернет връзки  :  Polls  
    НДТ, Добрич, България Албена - Oasis for Holidays   По-добрият вестник на Добричка област
NDT Newspaper, Dobrich, Bulgaria
    
 Добре дошли в НДТ, Добрич, България
 2022-09-28 @ 22:19 EEST
СОЦИАЛНОТО ПРАВИТЕЛСТВО НА БСП-НДСВ-ДПС СЕ ГОТВИ ДА ОТРЕЖЕ ГЛАВАТА НА ДОБРУДЖАЦИ    
НовиниСОЦИАЛНОТО ПРАВИТЕЛСТВО НА БСП-НДСВ-ДПС СЕ ГОТВИ ДА ОТРЕЖЕ ГЛАВАТА НА ДОБРУДЖАНЦИ С НОВА КОСМИЧЕСКА ЦЕНА НА ВОДАТА. ПРЕДЛОЖЕНИЕТО ЗА ХИРАКИРИ Е НАПРАВЕНО ОТ "ВиК" В ДОБРИЧ - ВИЖТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕТО ЗА РЕШЕНИЕ, КОЕТО ТРИСТРАННАТА КОАЛИЦИЯ ТРЯБВА ДА ВЗЕМЕ УТРЕ.... В ИНТЕРЕС НА ТЕЗИ, КОИТО ГО ИЗБАРАХА. БОГ ДА ИМ Е НА ПОМОЩ!

ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО  РЕГУЛИРАНЕ
София – 1000, бул.”Княз Дондуков “ № 8 -10, тел. 988 24 98, 935 96 13, факс 988 87 82
 
 
ДО
  ПРОФ. ДТН ИНЖ. К. ШУШУЛОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ДКЕВР
 
 
ДОКЛАД
 
ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО  РЕГУЛИРАНЕ
София – 1000, бул.”Княз Дондуков “ № 8 -10, тел. 988 24 98, 935 96 13, факс 988 87 82
 
ПРОЕКТ
 
Р Е Ш Е Н И Е
 
№ Ц- 
от …...2007 г.
 
 
ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ
 
на  закрито  заседание,  проведено  на ......2007  г.,  като  разгледа  заявление  за
утвърждаване на цени на водоснабдителни и канализационни услуги, подадено от
 
“Водоснабдяване  и  канализация”  ЕООД,  гр.  Добрич,  събраните  данни  от
проведените на ..........г. открито заседание и обществено обсъждане, доклад с вх. №В –
ДК – 42/25.01.2007г.   и доклад  с вх. № В-ДК-......./…….2007 г., установи следното:
“Водоснабдяване и кaнализация” ЕООД, гр. Добрич с вх. № В-17-15-7/24.11.2006 г.  
е внесло в Държавната комисия за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР, комисията)
заявление  с
  предложение  за  утвърждаване  на  цени  за  водоснабдителните  и
канализационните услуги както следва:

Цена без ДДС за доставяне на вода на потребителите                   –  1,59 лв./куб.м
Цена без ДДС за отвеждане на отпадъчни води             –  0,12 лв./куб.м 
Цена без ДДС за пречистване на отпадъчни води        
  - битови потребители      0,16 лв./куб.м
 на замърсяване 1       0,16 лв./куб.м.
  - степен
  - степен на замърсяване 2       0,32 лв./куб.м.
  - степен на замърсяване 3       0,48 лв./куб.м.
    
  От  прегледа  на  заявлението  и  приложенията  към  него  за  съответствие  на
предложените  цени  с  изискванията  на  ЗРВКУ  те  да  съответстват  на  принципите  и
 цените на водоснабдителните и
разпоредбите на ЗРВКУ, на Наредбата за регулиране на
канализационните  услуги (Наредбата),  на  Указанията  за  образуване  на  цени  на
водоснабдителните  и  канализационните  услуги  при  ценово  регулиране  чрез  норма  на
възвръщаемост на капитала и за формата и съдържанието на информацията, необходима
за целите на ценообразуването, приети с решение по т. 2 от Протокол № 54 от 18.05.2006
г.  на
ДКЕВР (Указанията).  Предложените  със  заявлението  стойности  на
ценообразуващите  елементи  и  цени  за 2007  г.  съответстват  на  индикативните  им
стойности, одобрени с бизнес плана (Решение № БП – 020 от 24.01.2007г. на ДКЕВР).

Ценообразуващите елементи на образуваните цени за услугите доставяне на вода
на потребителите, отвеждане и пречистване на отпадъчните води са следните:  
Общи
 прогнозни годишни разходи за 2007 г.: 
  за услугата доставяне на  вода  - 13848 хил.лв.;
  за услугата отвеждане на отпадъчни води       - 585 хил.лв. ;
  за услугата пречистване на отпадъчни води - 1076 хил.лв.
 
Общите прогнозни разходи по бизнес плана за 2007 г. за услугата доставяне на
за базисната 2005 г. с 28.60% и
вода на потребителите са по-високи спрямо отчетните
са получени при отчитане на следните обстоятелства:
 Разходите за електроенергия са повишени от 3 685 хил.лв. за 2005 г. на 4 290 хил.лв.
(с 16.42 %). 
  Разходите за външни услуги са завишени от 1 164хил. лв. на 1 208 хил. лв. в резултат
на повишените разходи за:
-  такса регулиране в размер на 44 хил. лв.;
. на 1 724 хил. лв., като са
  Разходите за амортизации са повишени от 1 022 хил. лв
определени по линеен метод и съобразно инвестиционна програма;
  Разходите за възнаграждения са повишени от 1 709 хил. лв. на 1 795 хил. лв.  (с
5.03%);
  Социалните разходи са намалени  от 356 хил. лв. за 2005 г. на 269 хил. лв. за 2007 г.
и представляват 15 % от разходите за възнаграждения.
   Разходите  за  данъци,
удържани  при  източника,  съгл.  чл.36,  ал.1  от  ЗКПО   в
размер на 89 хил.лв. представлява  33,08 % от социалните разходи.

Разходите за социални осигуровки са повишени от 1 322 хил.лв. за 2005г. на 1 388
хил.лв. 
   Разходите за текущ и авариен ремонт   са повишени от 130 хил.лв. за 2005г. на 1
794 хил.лв.за 2007г.
Всички  останали  годишни  разходи  са  ограничени  до  нивото  на  отчетените  за
базисната 2005 г.
Общите прогнозни разходи за 2007 г. за услугата отвеждане на отпадъчни води
са по-високи спрямо отчетните за базисната 2005 г. с 25.54% и са получени при:
с
  Разходите за електроенергия са повишени от 25 хил.лв. за 2005 г. на 33 хил.лв. (
32.00 %). 
  Разходите за външни услуги са завишени от 42 хил. лв. на 44 хил. лв., което изцяло
се дължи на таксата за регулиране 2 хил. лв.
  Разходите за амортизации са повишени от 130 хил.лв. на 219 хил.лв., като са
определени по линеен метод и съобразно инвестиционна програма;
  Разходите за възнаграждения са повишени
от 63 хил.лв. на 66 хил.лв. (с 4.76%);
  Социалните разходи на стойност 10 хил. лв. са в размер на 15 % от сумата на
разходите за възнаграждения;
   Разходите за социални осигуровки са повишени от 46 хил.лв. за 2005г. на  48
хил.лв. 
  Разходи за текущ и авариен ремонт   са предвидени за 2007г. в размер на 15 хил.
лв.

Всички  останали  годишни  разходи  са  ограничени  до  нивото  на  отчетените  за
базисната 2005 г.
Общите прогнозни разходи за 2007 г. за услугата пречистване на отпадъчни води
са по-високи спрямо отчетните за базисната 2005 г. с 21,11 %, което се дължи на: 
на 314 хил.лв.
   Разходите за електроенергия са повишени от 242 хил.лв. за 2005 г.
(с 29.75 %).
  Разходите за външни услуги са завишени от 88 хил. лв. на 91 хил. лв., което изцяло
се дължи на таксата за регулиране 3 хил. лв.
  Разходите за възнаграждения са повишени от 132 хил.лв. на 139 хил.лв. (с 5,30%);
  Разходите за социални осигуровки са  повишени от 101 хил. лв. за 2005 г. на 106
хил. лв. за 2007 г.
  Разходи за текущ и авариен ремонт   са предвидени за 2007г. в размер на 15 хил.
лв.
  Всички  останали  годишни  разходи  са  ограничени  до  нивото  на  отчетените  за
базисната 2005 г.
Общите разходи на В и К оператора за предоставяните В и К услуги са разпределени
отделни услуги съгласно Указанията.
по
Регулаторна база на активите 

за услугата доставяне на  вода –                 18 539 хил.лв.
за услугата отвеждане на отпадъчни води -                 2 821 хил.лв.
за услугата пречистване на отпадъчни води -              2 144 хил.лв.
Стойността на регулаторната база на активите за услугата доставяне на  вода на
потребителите,  за  услугата  отвеждане  на  отпадъчни  води  и  за  услугата
 определена в съответствие с указанията на ДКЕВР.
пречистване на отпадъчни води
Признатата стойност на дълготрайните активи и натрупаната амортизация са по – малки
от данните в годишния финансов отчет за 2005 г., включващ приложения.
Общите активи са разпределени между В и К услуги съгласно Указанията.
Необходим оборотен капитал:
за услугата доставяне на  вода –    2 223 хил.лв.
за услугата отвеждане на отпадъчни води -                  67 хил.лв.
за услугата пречистване на отпадъчни води -             170 хил.лв.
Необходимият оборотен капитал е определен съгласно Указанията при нетен цикъл
на оборотния капитал 66 дни.
Норма на възвръщаемост на капитала:

Нормата  на  възвръщаемост  на  капитала,  преди  данъчно  облагане,  с  която  са
образувани предложените цени е 6.23%. Тя е определена при норма на възвръщаемост на
собствения капитал 5.11% и норма на възвращаемост на привлечения капитал 6.47%,
което е в съответствие с т. 1 а) от Решение № БП- 057/17.10.2006г. на ДКЕВР.
Необходими годишни приходи 
Необходимите  годишни  приходи  включват  признатите  годишни  разходи  и
възвръщаемостта на капитала за съответната услуга, определени съгласно изискванията на
Наредбата и Указанията:
за услугата доставяне на вода –               15 003 хил.лв.
за услугата отвеждане на отпадъчни води -                  761 хил.лв.
за услугата пречистване на отпадъчни води -            1 210 хил.лв.
Количествата вода за съответната В и К услуга и общите загуби са както
следва:
м при общи загуби 78,68% 
количества за доставяне на  вода – 9 452 хил.куб.
количества за отвеждане на отпадъчни води – 6 483  хил.куб.м
количества за пречистване на отпадъчни води:
 - битови потребители  –      3 409 хил.куб.м.
  - степен на замърсяване 1 – 2 321 хил.куб.м.
  - степен на замърсяване 2 –    404 хил.куб.м.
  - степен на замърсяване 3 –    342 хил.куб.м.
Анализ на социалната поносимост на цената на В и К услуги
   По данни на НСИ за средномесечният доход на лице от домакинство за 2005 г. за
област  Добрич,  социално  поносимата  цена  е  на  стойност 2,10  лв./куб.м,  определена
съгласно § 1, ал. 1, т. 4 от ЗРВКУ.

Цените  за  доставяне  на  питейна  вода,  за  отвеждане  на  отпадъчни  води  и
пречистване на отпадъчни води са единни за всички потребители, обслужвани от В и К
оператора са образувани по следните формули:
НГП
доставяне
 
 = 15 003 / (44332 – 34880) =  1,59 лв./куб.м (без ДДС)
Ц
доставяне ДОЗГКВ
 
 
където:
 - необходимите годишни приходи за услугата доставяне на вода на
НГП
доставяне
потребителите, в хил.лв.
 ГКВ  -  измерените  годишни  количества  вода  на  входа  на  водоснабдителните
системи за базисната година, в хил.куб.м

ДОЗ  -  максималния  размер  на  допустимите  общи  загуби  на  вода,  съгласно
годишните целеви нива на показателите за качество за водоснабдителните системи, в
хил.куб.м
НГП
отвеждане
Ц
 =
отвеждане
**** КОКВКОКВКОКВКФДВ
321 СЗСЗСЗСЗ
321Б
= 761 / 6483*1 = 0,12 лв. / куб.м (без ДДС)
 
където:
НГП - необходимите годишни приходи за отвеждане на отпадъчни води, в
отвеждане
хил.лв.
ФДВ - фактурираните количества доставена вода за битови и приравнените към тях
обществени, търговски и други потребители за базисната година, в хил.куб.м
ОКВ  , ОКВ  , ОКВ - измерените отведени количества вода за базисната година за
1 2 3 
промишлените и други стопански потребители в зависимост от степента на замърсяване, в
хил.куб.м;
 , К  , К иК  - коефициенти, отразяващи степента на замърсяване.
К
СЗБ СЗ1 СЗ2,    СЗ3
 
Цената за пречистване на отпадъчни води за битови потребители и приравнените към
тях обществени, търговски и други потребители е определена по следната формула:

 
НГП
епречистван
Ц
 =
епречистван
**** КОКВКОКВКОКВКФДВ
321 СЗСЗСЗСЗ
321Б
= 1210 /( 3409*1 + 2 321*1+ 404*2 + 342*3 ) = 0,16 лв./куб.м (без ДДС)
 
където:
НГП   -  необходимите  годишни  приходи  за  пречистване  на
пречистване
отпадъчни и дъждовни води, в хил.лв.;
ФДВ  -  фактурираните  количества  доставена  вода  за  битови  и
приравнените към тях обществени, търговски и други потребители за предходната година,
в хил.куб.м;
ОКВ  , ОКВ  , ОКВ -  измерените  отведени  количества  вода  за  предходната
1 2 3 
година за промишлените и други стопански потребители в зависимост от степента на
замърсяване, в хил.куб.м;
 , К  К и К    -  коефициенти, отразяващи степента на замърсяване.
К
СЗБ СЗ1 , СЗ2,  СЗ3
  Цените  за  пречистване  на  отпадъчни  води  за  промишлени  потребители
диференцирани според степента на замърсяване и съответните годишни количества за
пречистване на отпадъчни води са образувани по формулите:

                 
  = 0.16 * 1 = 0,16 лв./куб.м (без ДДС)
*КЦЦ
)()( СЗепречистванСЗепречистван
11
 = 0.16 * 2 = 0,32 лв. /куб.м (без ДДС)
 
*КЦЦ
)()( СЗепречистванСЗепречистван
22
 = 0.16 * 3 = 0,48 лв./куб.м (без ДДС)
*КЦЦ
)()( СЗепречистванСЗепречистван
33
    
където:
Ц   -  цена  за  пречистване  на  отпадъчни  води  от  битови  и
пречистване(СЗБ)
приравнени към тях обществени, търговски и други потребители;
- цена за пречистване на отпадъчни води от промишлените и
Ц
пречистване(СЗ1, 2, 3)
други стопански потребители в зависимост от степента на замърсяване.
 
Цени на водоснабдителните и канализационни услуги на “Водоснабдяване и
канализация” ЕООД, гр. Добрич:

Цена без ДДС за доставяне на вода на потребителите                   –  1,59 лв./куб.м
Цена без ДДС за отвеждане на отпадъчни води             –  0,12 лв./куб.м 
Цена без ДДС за пречистване на отпадъчни води        
  - битови потребители      0,16 лв./куб.м
  - степен на замърсяване 1       0,16 лв./куб.м.
  - степен на замърсяване 2       0,32 лв./куб.м.
  - степен на замърсяване 3       0,48 лв./куб.м.
 
 
Във връзка с гореизложеното и на основание чл. 6, ал. 1, т. 2, чл. 12 и чл. 13 от
Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги
 
        ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ
 
 
Р Е Ш И:
 
” ЕООД, гр.
І. Утвърждава елементи на цените на “Водоснабдяване и канализация
Добрич:
 
  1. Необходими годишни приходи 
     за услугата доставяне на вода –                        15 003 хил.лв.
     за услугата отвеждане на отпадъчни води -                   761 хил.лв.
     за услугата пречистване на отпадъчни води -            1 210 хил.лв.
 

 
2. Количествата вода за съответната В и К услуга и общите загуби:
количества за доставяне на  вода – 9 452 хил.куб
.м при общи загуби 78,68% 
  количества за отвеждане на отпадъчни води – 6 483  хил.куб.м
  количества за пречистване на отпадъчни води:
 - битови потребители  –      3 409 хил.куб.м.
  - степен на замърсяване 1 – 2 321 хил.куб.м.
  - степен на замърсяване 2 –    404 хил.куб.м.
  - степен на замърсяване 3 –    342 хил.куб.м.
 
 3. Регулаторна база на активите 
  за услугата доставяне на  вода –                 18 539 хил.лв.
  за услугата отвеждане на отпадъчни води -                   2 821 хил.лв.
  за услугата пречистване на отпадъчни води -               2 144 хил.лв.
 

 
4. Норма на възвръщаемост на капитала, преди данъчно облагане 6.23%,
определена при норма на възвръщаемост на собствения капитал 5.11% и
норма на възвращаемост на привлечения капитал 6.47%.
 
 
ІІ.  Утвърждава,  считано  от 01.03.2007  г.  цени  без  ДДС  на  водоснабдителните  и
канализационните услуги на “Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Добрич:
 
Цена без ДДС за доставяне на вода на потребителите                   –  1,59 лв./куб.м
Цена без ДДС за отвеждане на отпадъчни води             –  0,12 лв./куб.м 
Цена без ДДС за пречистване на отпадъчни води        
  - битови потребители      0,16 лв./куб.м
  - степен на замърсяване 1       0,16 лв./куб.м.

  - степен на замърсяване 2       0,32 лв./куб.м.
  - степен на замърсяване 3       0,48 лв./куб.м.
 
 
            Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 14
(четиринадесет) дневен срок.
 
 
 
 
 
         ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/проф. дтн инж. К. Шушулов/
 

    ГЛАВЕН СЕКРЕТАР:
/инж. А. Илиева/
 

dker.bg

 

 

 


Сходни връзки

СОЦИАЛНОТО ПРАВИТЕЛСТВО НА БСП-НДСВ-ДПС СЕ ГОТВИ ДА ОТРЕЖЕ ГЛАВАТА НА ДОБРУДЖАЦИ | 3 брой коментари | Регистрация
Екипът не носи отговорност за коментарите, публикувани от посетителите.
СОЦИАЛНОТО ПРАВИТЕЛСТВО НА БСП-НДСВ-ДПС СЕ ГОТВИ ДА ОТРЕЖЕ ГЛАВАТА НА ДОБРУДЖАЦИ
Автор: Anonymous да 2007-02-05 @ 16:23 EET

Време е всички ние,добруджанци, заедно да  се организираме и да протестираме... 

СОЦИАЛНОТО ПРАВИТЕЛСТВО НА БСП-НДСВ-ДПС СЕ ГОТВИ ДА ОТРЕЖЕ ГЛАВАТА НА ДОБРУДЖАЦИ
Автор: Anonymous да 2007-02-06 @ 08:13 EET

Вместо да вдигат цената на водата да намерят причините за загубите в размер на 78%, което напрактика означава, че на всеки 100 кубика се заплащат само 20. Другият извод, който може да се направи, когато се прочете предложението за повишение на цените е, че през 2006 година много рязко са се повишили разходите за текущ ремонт, а знаем че когато няма контрол по определянето на изпълнители на ремонти и когато не се съставят видео или фото материали за състоянието на обектите, "които се ремонтират" преди и след извършването им е ясно, че разходите за ремонт на хартия могат да скочат и 100 пъти. 

СОЦИАЛНОТО ПРАВИТЕЛСТВО НА БСП-НДСВ-ДПС СЕ ГОТВИ ДА ОТРЕЖЕ ГЛАВАТА НА ДОБРУДЖАЦИ
Автор: Anonymous да 2007-02-06 @ 08:25 EET
Дойде време за протести защото може да е вярно, че сме добруджански говеда. Как може софиянци да живеят с големи заплати и с малки разх оди.

Stats
 Copyright ©2000 - 2003 © 2022 НДТ, Добрич, България
 Всички права запазени.
Powered By Geeklog 
Страницата е генерирана за 0.06 секунди