изпрати публикация  :  календар  :  търсене  :  статистика  :  Архив  :  Има ли Дядо Коледа?  :  Интернет връзки  :  Polls  
    НДТ, Добрич, България Албена - Oasis for Holidays   По-добрият вестник на Добричка област
NDT Newspaper, Dobrich, Bulgaria
    
 Добре дошли в НДТ, Добрич, България
 2020-01-26 @ 01:35 EET
Програма за опазване на нематериалното културно наследство в Китайска народна република    
Китай Програма за опазване на нематериалното културно наследство в Китайска народна република

Програма за опазване на нематериалното културно наследство в Китайска народна република

Йоанна Дукова

докторант в УниБИТ, София

 

Резюме: Целта на настоящата работа е да изследва програмата за опазване на нематериалното културно наследство в Китайската народна република. Представена е еволюцията на отношението към нематериалното наследство в Китай в исторически контекст и развитието на терминологията и системата за опазване в издаваните държавни документи до официалното приемане на Закона за нематериалното културно наследство на КНР през 2011г. В доклада са анализирани действащата националната  политика в областта на нематериалното културно наследство, водещата роля на правителството,  органите за защита на всички нива и техните отговорности по опазването. Дефинирани са трите основни системи за опазване на наследството, а именно система на проучване, на унаследяване и за разпространение. Поставен е акцент върху мерките, предприети от правителството за реализиране на стратегията за защита, като например национално преброяване и създаване на директория на нематериалното културно наследство, стартиране на Ден на културното наследство на Китай и други. Подчертано е активното участие на синдикални и други обществени организации, като важен фактор в процеса, както на създаване, така и на опазване на нематериалното наследство. Направени са изводи за забележителните постижения на Китай в опазването на националното нематериално културно наследство.  

 

Abstract: This study aims at researching the program for preservation of the intangible cultural heritage in the People’s Republic of China. The evolution of the attitude towards the intangible heritage in China and the development of the terminology and protection system in the issued state documents until the official adoption of the Law on intangible cultural heritage of the People’s Republic in China in 2011, is presented. This report analyses the current national policy in the field of the intangible cultural heritage, the leading role of the government and the entities for protection at all levels and their responsibilities. The three fundamental systems for heritage preservation are defined – for investigation, inheritance and distribution. Emphasis is put on the measures undertaken by the government for realization of the protection strategy, namely carrying through national census and establishing a directory of the intangible cultural heritage, starting a national holiday “Day of the cultural heritage of China” etc. The active participation of league and other public organizations as an important factor in the process of both creation and protection of the intangible heritage is underlined. Conclusions are made for the remarkable accomplishments of the People’s Republic of China in the preservation of the intangible cultural heritage.    

 

 

 

            Въведение

 

Генералната конференция на ЮНЕСКО, на своята 31ва сесия, с ясното съзнание за значението на нематериалното културно наследство и неотложността за неговата защита, през 2003г. приема Международната конвенция за опазване на нематериалното културно наследство, „като отчита тясната взаимозависимост между нематериалното културно наследство и материалното културно и природно наследство“. Основните цели на Конвенцията са опазване и зачитане на нематериалното културно наследство, „на съответните общности, групи и отделни лица“, съпричастност и международно сътрудничество. Определението, което се дава в Конвенцията за нематериално културно наследство гласи:

„“Нематериално културно наследство” означава обичаите, формите на представяне и изразяване, знанията и уменията, - а така също и свързаните с тях инструменти, предмети артефакти и културни пространства, - признати от общностите, групите, а в някои случаи отделните лица като част от тяхното културното наследство. Това нематериално културно наследство, предавано от поколение на поколение, се пресъздава постоянно от общностите и групите в зависимост от тяхната обкръжаваща среда, тяхното взаимодействие с природата и тяхната история и формира чувството им за самобитност и приемственост, като по този начин способства за насърчаване на уважението към културното многообразие и творчество на човечеството.

“Нематериално културно наследство” се проявява по-специално в следните области :

* устни традиции и форми на изразяване, в това число и езика в качеството му на носител на нематериалното културно наследство ;

* художествено-изпълнителско изкуство ;

* социални обичаи, обреди и празненства ;

* знания и обичаи, отнасящи се до природата и вселената ;

* знания и умения, свързани с традиционните занаяти.“

През 1982г., когато е приет първият в Китайската народна република Закон за защита на културното наследство (наричан накратко по-нататък в текста ЗЗКН), се създава официално и системата за съхранение на културни ценности в страната. Изработена е и концепцията за „прочути градове с историческа и културна стойност“. Въпреки това, понятията „нематериално наследство“ и „исторически области“ не се споменават в закона. През 1986г., с обявяването на списъка с втората група национални прочути градове с историческа и културна стойност, е изведена и концепцията за консервация на исторически области. Всъщност, историческите области официално стават част от консервационния процес на културно-историческото наследство едва през 1996г., на т.нар. „Среща на Хуан Шан“. С учредяването на Китайския национален комитет на ИКОМОС и създаването на контакти с международни професионални организации в края на 2000г. се стига до сътрудничество с Консервационния Институт Гети и Австралийската Комисия по наследството, плод на което е изработването на Принципите за консервация на обектите на културно-историческо наследство в КНР. Принципите са професионални пътеводители в съществуващата законова рамка и осигуряват насоки за консервационните практики, както и основни критерии за оценка на резултатите от процеса. Те предоставят и професионално тълкуване на съответните членове в китайските закони и наредби в частта им за защита на културното наследство, както и формират професионална основа за третиране на въпроси, свързани с обекти на културно-историческото наследство. През 2002г., когато е обновен ЗЗКН, е дадено и определението за исторически области, а именно „малки градове, квартали с необичайно изобилие на културни ценности с важно историческо значение или висока революционно-възпоменателна стойност“. Тоест, до 2002г., макар опазването на нематериалното културно наследство да съществува в контекста на китайската нормативна база по отношение на културните паметници, то не е изведено като приоритет. През 2003г. Китай става страна по Конвенцията за опазване на нематериалното културно наследство и предприема редица действия. А през 2005г. Генералният секретариат на Държавния съвет на Китай издава Програмата за укрепване на съхранението на националното нематериално наследство, която урежда принципите и насоките за съхранение и въвежда временен метод за оценка на нематериалното наследство. Документът за първи път в историята на Китай потвърждава, че културното наследство се състои от две неделими части – материално и нематериално и определя всяка втора събота от месец юни за Ден на китайското културно наследство, като се започне от 2006г. През 2006 и 2008г. са публикувани съответно списъците с първата и втората групи национално нематериално наследство. През 2006г. Министерството на културата оповестява и Административните мерки за защита на световното културно наследство. За да се приспособи към новия ред, на 30 януари 2008г. Генералният офис на Министерството на културата издава циркулярно писмо, в което изисква от всеки местен офис да проведе докрай Програмата за възползване от традиционните фестивали за развитие на отлични традиции на националната култура.

1. Национална политика в областта на нематериалното културно наследство

Генералният офис на Държавния съвет издава през март 2005г. „Мнение по засилване на защитата на нематериалното културно наследство на Китай“. Документът въплъщава фундаменталната политика на китайското правителство по отношение опазването на нематериалното културно наследство на страната. В него преди всичко се определя целта на защитата, а именно: чрез усилията на цялото общество, постепенно да се завърши системата за опазване на нематериалното културно наследство, така че рядкото, застрашено от изчезване нематериално културно наследство с историческа, културна и научна стойност да бъде ефективно защитено и да бъде предадено на следващите поколения. Документът определя органите за защита на всички нива и техните отговорности по опазването. Освен това изтъква, че „трябва да бъде изведена водещата роля на правителството и да бъде определена ясна вертикална линия на отговорности“. Именно в този документ е определена и ролята на Министерството на културата и неговото задължение да свиква Съвместно заседание на министерствата, за да се преследва обединението на усилията за координация на дейностите по опазване на нематериалното наследство. Културните департаменти и свързаните с тях отдели трябва активно да си сътрудничат и да се обединяват с изследователски институции като академични организации, колежи и университети, предприятия, социални групи и др. и заедно да работят по опазването на нематериалното наследство. В документа са изложени и насоки и работни принципи за дейността по опазване на нематериалното културно наследство. Основният работен принцип е „водеща роля на правителството, участие на обществеността, определяне на отговорностите и формиране на резултатна сила“, както и „дългосрочно планиране и постепенно реализиране“.

2. Закон и Кодекс

През октомври 2006г. Министерството на културата на Китайската народна република издава под формата на министерски указ, Временен метод за опазване на нематериалното културно наследство на национално ниво. Документът извежда на преден план конкретните изисквания към единиците за защитата и укрепването на администрацията, която се занимава с проекти на националното нематериално наследство. На 25 февруари 2011г. на 11-ия Национален народен конгрес, е обсъден и одобрен Законът за нематериалното културно наследство на КНР. Именно тогава за първи път са легализирани и усилията на Китай в областта на нематериалното наследство. Законът дефинира „една цел“, а именно наследяването и предаването на следващите поколения на блестящата традиционна култура на китайската нация. Култура, която да рекламира изграждането на социалистическа духовна цивилизация. На второ място законът извежда „два принципа за опазване на нематериалното културно наследство“. Според него, защитата трябва да се съсредоточи върху автентичността, целостта и унаследяването; трябва да съдейства за познаването на китайските култури, да поддържа държавното и етническо единство и да допринесе за социалната хармония и устойчивото развитие. На трето място законът осигурява „три системи“, а именно система на проучване, система на унаследяване и система за разпространение. Проучването е централен аспект от опазването на нематериалното наследство. Правителствените институции, съответните им отдели, гражданите и юридическите лица, други местни или чуждестранни организации или индивиди са задължени да позволят да бъдат проучвани според съответните наредби. Системата на унаследяване предвижда да обедини ограничени ресурси, за да защитава нематериално културно наследство, което олицетворява традиционната култура на китайската нация и има историческа, литературна, художествена и научна стойност. Правителството, местните администрации, съответните департаменти и университети, медии и обществени културни организации носят отговорността да увеличат публичността във връзка с опазването на нематериалното културно наследство и да повишат обществената осведоменост . В допълнение, правителството окуражава и подкрепя кандидатури за „наследници“ и представителни проекти на нематериално културно наследство в изследването на културни пазари и културни услуги с местни етнически характеристики.

За да стартира тази стратегия, са предприети сериозни мерки, които могат да бъдат обособени в шест основни точки:

1. Стартиране на „Проект за опазване на китайската национална и народна култура“

През 2003г. Министерството на културата, в сътрудничество с Министерството на финансите, Националния комитет по вътрешни работи и Китайската федерация за литературни и художествени кръгове, стартира Проект за опазване на китайската национална и народна култура. Главната цел на този проект е да позволи редките, заплашени от изчезване национални и народни култури с историческа, културна и научна стойност да бъдат ефективно защитени до 2020г.

2. Организиране и провеждане на национално преброяване на нематериалното културно наследство

Министерството на културата провежда това национално преброяване на нематериалното културно наследство от 2005г. до 2008г. 

3. Оценка и вписване на нематериално културно наследство на национално ниво

Държавният съвет решава да одобри и рекламира група обекти на нематериалното културно наследство на национално ниво на всеки две години. Първата партида от 518 обекта е вписана в директорията на нематериалното културно наследство на 20ти Май 2006г. До този момент Държавният съвет е издал общо 3 списъка на нематериално културно наследство, като общият брой на обектите, включени в националната директория е 1219, а на наследниците на нематериалното наследство – 1986 души.  

4. Стартиране на „Ден на културното наследство на Китай“

През декември 2005г.  Държавният съвет издава „Съобщение за заздравяване на защитата на културното наследство“, с което обявява началото на честването на „Ден на културното наследство на Китай“. На този ден през 2006г. Министерството на културата провежда „Форум по въпросите на опазването нематериалното културно наследство на Китай“ в Пекин. През 2007г. министерството провежда серия от мероприятия като например специална изложба на китайско нематериално културно наследство и представление на автентичен китайски театър в Пекин. Миналата година (2012г.), на 7ото отбелязване на Деня на китайското нематериално културно наследство,  централен акцент на честванията беше „Нематериалното наследство на Вътрешна Монголия“ – тематични шоа, семинари, концерти, фолклорни демонстрации, голяма витрина „Генезис и Дух“, с изложени в нея образци на фолклорното изкуство на Вътрешна Монголия, традиционни носии, рисунки върху вълна, бродерии и много други.

5. Създаване на „Зоологическа защитена зона на нематериалното културно наследство“

За момента е одобрена като експериментална Зоологическата защитена зона Джъдзян Миннан.

6. Извършване на теоретични проучвания и обучение на персонала чрез организирането на форуми, семинари и професионални курсове.

Министерството на културата организира веднъж на всеки две години „Форум по нематериалното културно наследство на Китай в Суджоу“. Освен това, Министерството на културата, в сътрудничество с Китайския художествено-изследователски институт, организира всяка година обучителни курсове, които приветстват присъствието на хора от цялата страна.

3. Актуална структура на системата за опазване на нематериалното културно наследство в Китайската народна република

I. Национална система за опазване на нематериалното културно наследство

(I) Система на централното правителство – организация и функции

1. Държавен съвет

Държавният съвет е отговорен за изготвянето на съответните политики, издаването на съответните документи, одобряването и разгласяването на директорията за защита на нематериалното наследство на национално ниво и осигуряването на политически насоки за защитата на нематериалното културно наследство. Държавният съвет основава през 2006г. Водеща група по опазване на националното културно наследство. Тя отговаря за проучвания на ключови политически мерки за опазване на културното наследство, координация и разрешаване на важни проблеми в областта на опазването, подкрепа и инспекция на дейностите по опазване във всички региони и департаменти.

2. Съвместно заседание на министерствата

В заседанието вземат участие Министерството на културата, Комисията по национално развитие и реформи, Министерство на образованието,  Национален комитет по вътрешни работи, Министерство на финансите, Министерство на строителството, Бюрото по туризъм, Държавна администрация по религиозните въпроси на КНР и Държавната администрация по културно наследство, като Министерството на културата е институцията, която свиква събранието. Главната функция на съвместното заседание е да изготви политиката и насоките за защита на китайското нематериално наследство, да провери и одобри програмата за защита, да координира и разрешава ключови въпроси, свързани със защитата, да прегледа „Директорията за защита на нематериалното наследство на национално ниво“ , да докладва на Държавния съвет, да предприема други дейности свързани със защитата на нематериалното културно наследство, които са наредени от Държавния съвет. Генералният офис на Министерството на културата е отговорен за ежедневната работа.

3. Министерство на културата

Като организатор на работата по защита, отговорностите на Министерството на културата са: по време на обединената координация с други свързани министерства и комисии да изработи обща стратегия, оформи и планира защитата на нематериалното културно наследство на Китай в съответствие с актуалната ситуация в страната; да ускори законодателния прогрес в областта на нематериалното културно наследство; да инструктира, наблюдава и координира съответните звена и отдели в усилията им по реализация на националните насоки за работа, принципи и стратегическа подготовка на защитата на нематериалното наследство, като постепенно превърне общите цели за опазване в реалност; да организира и координира изпълнението на ключови проекти.

4. Експертен комитет по опазване на националното нематериално наследство

Тази организация е създадена на 13 юли 2006г., като главната й задача е изработването на програма за защита, провеждане на преброяване на населението, проучване, коментар, защита и администриране на директорията на национално ниво и др.

5. Център за защита на нематериалното културно наследство на Китай

Центърът е професионална организация за защита на недвижимото културно наследство на национално ниво, която се занимава със специфични дейности, свързани със защитата на нематериалното наследство в цялата страна и консултира политиките за защита. Освен това: организира национално преброяване; инструктира изпълнението на плана за опазване; извършва теоретически проучвания за защитата на нематериалното наследство; провежда академични, представителни и обществени мероприятия;  обменя, препоръчва и рекламира опит и постижения от дейността по опазване; изнася публикации за изследователски постижения и организира обучението на персонала.

(II) Система за опазване на нематериалното културна наследство на ниво местно правителство

За да бъде реализирана тази сериозна политика по отношение на нематериалното културно наследство е създадена стройна система, както на национално, така и на местно ниво. Тя на практика преповтаря националната структура на местно ниво. Повечето провинции, региони и градове създават т.нар. Водеща група по опазване на националното културно наследство. Тя носи отговорност за изработването на политиките и мерките за защита на нематериалното наследство в нейния собствен административен район, координира и разрешава важни проблеми, възникнали в дейността по защита,  предизвиква и инспектира работата по опазване на нематериалното наследство в своя административен район.

Културният отдел на всяка област е водещата институция за изпълнение и организация на дейността по опазване на нематериалното културно наследство. Той е длъжен да организира, координира и ръководи тази дейност в своя административен район. А в много провинции, региони и градове в Китай има учреден Експертен комитет по опазване на националното нематериално културно наследство. Неговата основна отговорност е да проучва, коментира и проверява достоверността на всеки проект, кандидатствал за обект на нематериалното културно наследство, за представителен проект, наследник или за Зоологическа защитена зона на нематериалното културно наследство, в границите на своя административен район; да предлага проекти за включване в националната директория за нематериално културно наследство; да извършва академични проучвания и обмен на нематериално наследство, като осигурява интелектуална подкрепа, изразена в професионални консултации, бизнес насоки, обучение на персонал и др. В повечето провинции, региони и градове в Китай има създадени и Центрове за опазване на нематериалното културно наследство. Тяхната основна отговорност е изготвянето на план за опазване на НКН в границите на техния район.  През 90те години на миналия век провинции като Юннан, Гуейджоу, Фудзиен и Гуанси приемат „Кодекс за защитата на националната и легендарна фолклорна култура“.  Подобни кодекси приемат и Нингсиа, и Дзянсу, във връзка с опазването на автентичните за областите народни изкуства.

4. Мерки в сферата на нематериалното културно наследство

1. Преброяване на нематериалното културно наследство

След издаването на заповедта на Министерството на културата от 2005г. за организиране и провеждане на национално преброяване на НКН всяка провинция изготвя собствен план за преброяване, обучение на персонала и проучване на състоянието на преброените обекти на нематериално наследство. Всяка провинция, регион или град в Китай е длъжен да създаде и директория на нематериалното културно наследство, което се намира в съответния район и ниво.

2. Организация на форуми, семинари, обучителни курсове, провеждане на теоретични проучвания и обучение на персонала

Различно и интересно за организацията на съхранението на нематериалното културно наследство е активното включване на синдикални и други обществени организации в Китай, като важен фактор на процеса, както на създаване, така и на опазване на нематериалното наследство. Някои организации за специално създадени с тези отговорни функции:

* Асоциация на народните артисти в Китай

Предшественик на Асоциацията на народните артисти в Китай е Изследователската асоциация за народна литература в Китай, основана още през 1950г. Целта и функциите на асоциацията са да изследва, редактира, защитава и изучава националната и народна култура.

* Асоциация за популяризиране на китайската народна култура

Асоциацията за популяризиране на китайската народна култура е публично-частно партньорство със социалистическата партия . Основана е през 1992г. Понастоящем в организацията членуват хора от 31 области в Китай, както и от 16 чужди страни и региони. Освен това, асоциацията отваря и местни представителства в някои провинции – например Гуандун, Съчуан, Чунцин, Тиендзин, Макао, както и в други страни като САЩ и Австралия. Основната задача, която организацията си поставя, е да популяризира Китайската култура и  ускори международния обмен. Към организацията има и работен комитет по Дзиенджъ (традиционно китайско изкуство на изрязване на декоративни силуети в хартия), чиято цел е да продължи изкуството на дзиенджъ и да го рекламира пред останалия свят.

* Китайски Институт по народни обичаи

Основан е през май 1983г. и представлява професионална академична група от работници в сферата на народните обичаи с нестопанска цел. В него членуват над 1500 души. Поставените пред тях цели са да обединят работещите в тези сфери, да проучват, събират, изследват и редактират народните обичаи на всички националности в Китай, да вземат активно участие в и да предоставят академични консултации, изграждане на системи или индивидуални проучвания, които са свързани с нематериалното културно наследство.

* Други национални синдикални и обществени организации

Главната задача на такива организации, като Асоциацията на театъра например, е опазването и предаването на нематериално културно наследство преди всичко в областта на народните изкуства и акробатика.

* Местни съюзи и техните функции

Народни съюзи за опазване на нематериалното културно наследство са създавани повсеместно на територията на Китай, например – Цюендзоу Нанин Изследователски съюз (изследователски съюз за разказвачество и народно пеене на Суджоуски диалект), Куншан Кунцю Изследователска лига, Шанбей Изследователски съюз за народни песни и много други. Тези местни съюз също извършват дейности по опазване на нематериалното наследство, но само в техния административен район и са ограничени от тяхната специфичност.

* Важни организации в развитие

Китайският Център по опазване на нематериалното културно наследство подготвя създаването на Работническа асоциация по опазването на китайското нематериално културно наследство и е изготвил вариант на конституция на асоциацията.

Китайското правителство обръща огромно внимание на ролята, която имат синдикалните и обществени организации в опазването на нематериалното културно наследство и верни на основния си работен принцип „водеща роля на държавата, социално участие, ясно определени отговорности и формиране на резултатна сила“, им осигурява голяма подкрепа в дейностите им, свързани със защитата на наследството. Тези организации поддържат и много добри отношения както с местните правителства, така и със сродните неправителствени организации.

Заключение

В заключение, трябва да се отбележи, че в сравнение с недалечното минало Китай е реализирал забележителни постижения в опазването на националното нематериално културно наследство:

* Повишена обществена осведоменост – най-вече заради стратегическото значение, което има нематериалното културно наследство за Централния комитет на Китайската комунистическа партия, Държавния съвет и местните правителства. Бележките на предишния президент Ху Дзинтао например, на 17ия конгрес на ККП, за „затвърждаване на откриването и опазването на култури на всички етнически групи, отделяне на по-голямо внимание на защитата на културните ценности и нематериалното културно наследство“ и инструкциите, дадени от предходния премиер Уън Дзябао по време на неговото посещение на Изложбата на нематериално културно наследство в Паметника на хилядолетието по време на втория Ден на културното наследство (9 юни 2007г.), са в унисон с всенародния консенсус по отношение опазването на НКН. Китайската общност осъзнава, че както и гласи Конвенцията на ЮНЕСКО за опазване на нематериалното културно наследство, то често е скрито в самия начин на живот и производство на хората и осигуряването на възможно най-голямо участие на общностите, групите и индивидите, особено от по-младото поколение да създават, предават и участват в управлението на това наследство  в техния всекидневен живот, ще реши бъдещето на това наследство.

* Разширяване на обхвата на нематериалното културно наследство от народни и традиционни изкуства като литература, музика, танци, театър и изобразително изкуство, до 10 категории, включващи традиционни спортове, игри и акробатика, традиционни техники и занаяти, традиционна медицина и терапия и народни обичаи. Това е демонстрация на задълбочаващото се разбиране на Китай за историческото културно наследство, което води и до по-дълбок смисъл на историята, приобщаване и научен подход. Общество, което поставя човека на преден план, е общество, което се отнася с уважение към културното разнообразие, тоест – отношението към опазването на нематериалното културно наследство е отзвук на изискванията на социалния прогрес.

* Развитието на обширната мрежа от средства и мерки за опазване на нематериалното културно наследство под мотото „защита на първо място, своевременно спасение, разумна употреба и добро предаване“ вече се изразява в 1.789 милиарда юана, инвестирани от централното и местните правителства за подкрепата им в серия приоритетни проекти и механизми за опазване, като например национално преброяване, национални анкети, национални и местни директории на нематериално културно наследство, културни екологични резервати, музеи, културни центрове и човешки ресурси. Освен това, китайският културен сектор включва над 870000 образци на нематериалното културно наследство.

* Активно международно сътрудничество и признание от международната общност, илюстрирано от приемането на Китай като страна по Конвенцията за опазване на нематериалното културно наследство, включването на обекти на културно-историческото наследство на Китай в Представителния списък на ЮНЕСКО и създаването на Международен обучителен център за опазване на нематериалното културно наследство в Азиатско-тихоокеанския регион. До момента 36 обекта на природното и културно наследство на Китай са били включени в Списъка на световното културно наследство на ЮНЕСКО, някои от които образци на не нематериалното културно наследство на Китай – Северна Кунцю опера, Гуцин (класически музикален инструмент), Монголско народно пеене,  Фестивалът на драконовите лодки и Китайската калиграфия.

 

Библиография:

[1] http://www.gov.cn/jrzg/2011-02/26/content_1811128.htm

[2] http://english.gov.cn/laws/2005-10/09/content_75322.htm

[3] http://www.lawtime.cn/faguizt/23.html

[4] Delegation of China (2002). Current Status on The Protection and Legislation of National Folklore in China

http://www.wipo.int/edocs/mdocs/tk/en/wipo_grtkf_ic_3/wipo_grtkf_ic_3_14.pdf (прочетено на 27.09.2013)

[5] Zhang Min. The Government Mechanism for Safeguarding Intangible Cultural Heritage and Inventory-Making Methodologies in China (2005)

http://www.accu.or.jp/ich/en/pdf/c2005subreg_Ch1.pdf (прочетено на 26.09.2013)

[6] Wang Yuan. The conservation of intangible cultural heritage in historic areas

http://openarchive.icomos.org/122/1/77-TDHE-42.pdf

[7] Protection and Promotion of China's Intangible Cultural Heritage от 02.06.2010 http://www.china.org.cn/china/2010-06/02/content_20171387.htm (прочетено на 28.09.2013)

[8] The Getty Conservation Institute (2002). Principles for the Conservation of Heritage Sites in China http://www.getty.edu/conservation/publications_resources/pdf_publications/pdf/china_prin_heritage_sites.pdf (прочетено на 26.09.2013)

 

Йоанна Димитрова Дукова, докторант в УниБИТ, София

E-mail: yoanna_dukova@abv.bg; Мобилен телефон: 0887/377887

 

Програма за опазване на нематериалното културно наследство в Китайска народна република | 0 брой коментари | Регистрация
Екипът не носи отговорност за коментарите, публикувани от посетителите.

Stats
 Copyright ©2000 - 2003 © 2020 НДТ, Добрич, България
 Всички права запазени.
Powered By Geeklog 
Страницата е генерирана за 0.11 секунди