изпрати публикация  :  календар  :  търсене  :  статистика  :  Архив  :  Има ли Дядо Коледа?  :  Интернет връзки  :  Polls  
    НДТ, Добрич, България Албена - Oasis for Holidays   По-добрият вестник на Добричка област
NDT Newspaper, Dobrich, Bulgaria
    
 Добре дошли в НДТ, Добрич, България
 2020-09-28 @ 22:13 EEST
СТРОИТЕЛНАТА ПРОГРАМА НА ОБЩИНА ДОБРИЧКА ЗА 2014 г. е 5 499 808 лева    
ИнтервютаЗа параметрите на проекта за бюджет на Община Добричка НДТ разговаря със заместник-кмета по „Финансово-стопански дейности" Дико Иванов

- Г-н Иванов, на какъв етап на подготовка е бюджетът на Община Добричка за 2014 година?
-  Проектът на бюджет на община Добричка за 2014 г. е внесен на 23.01.2014 г. за обсъждане и приемане от общинския съвет.Преди да бъде внесен в общинския съвет беше обсъден публично, в т.ч. с кметове, кметски наместници и общински съветници, директори на училища и детски градини, както и на събрания във всички населени места в общината в присъствието на представители на общинската администрация. Протоколите от проведените публични обсъждания на проекта на бюджет на община Добричка са приложени към докладната записка и са неразделна част от нея.

- Какви са основните параметри, съобразно Закона за държавния бюджет за 2014 г.?
- Като цяло държавните трансфери през 2014 г. се увеличават, но реално общините, в т.ч. и Община Добричка, ще разполагат текущо с 95% от трансферите за местните дейности/изравнителна субсидия, целева за капиталови разходи,за зимно поддържане и снегопочистване. С чл.10, ал.1 от ЗДБРБ за 2013г. са приети размерите на взаимоотношенията между централния бюджет и бюджетите на общините за 2014 г. под формата на обща субсидия за делегираните от държавата дейности, трансфери за местни дейности и целева субсидия за капиталови разходи. През 2014 година община Добричка ще получи от Републиканския бюджет 9 225 800 лв., в т.ч. обща субсидия за финансиране на делегираните от държавата дейности -  6 161 882 лв.; обща изравнителна субсидия  за финансиране на местни дейности –  1 798 400 лв.; трансфери за зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища–  135 100 лв.; целева субсидия за капиталови разходи –  1 130 400 лв.
Собствените приходи са разчетени на  4 531 326 лв. Прогнозата за  данъчните приходи по бюджета на общината за 2014 г.е формирана на база определените ставки на местните данъци и очакваната събираемост на задълженията за текущата година и несъбраните задължения от минали години.  Очакванията за постъпления от данък върху недвижимите имоти са 260 000 лв., от данък върху превозните средства - 370 000 лв., от данък при добиване на имущество - 925 000 лв., от патентен данък - 4 000 лв. Планираните неданъчни приходи  са в размер на  2 972 326 лв. При планирането им са отчетени размерите на таксите и цените на услугите, приети с Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги.

-    Предвижда ли се увеличение на местните данъци и общинските такси през 2014 година?
-    През 2014 г. не се предвижда увеличение на местните данъци и общинските такси. Очаквани неданъчни приходи са съответно: приходи от собственост    - 1 201 000 лв., общински такси - 1 235 326 лв., глоби, санкции и наказателни лихви -  106 000 лв., други неданъчни приходи - 50 000 лв., приходи от концесии - 15 000 лв., от продажба на общ. собственост - 415 000 лв.

- Какъв е размерът на планираните разходи по бюджета? Кои са основните разходни по функции?
- Общо планираните разходи по бюджета за 2014 г. са 18 005 000 лв. За функция „Образование” са 6 042 807лв., за „БКС” - 3 156 988 лв., „Общи държавни служби” - 3 082 450лв., „Икономически дейности” - 2 044 117 лв., „Отбрана и сигурност” - 1 198 806 лв. , „Социални грижи и подпомагане” - 1 049 259 лв., „Култура и почивно дело” - 787 196 лв., „Здравеопазване” - 453 377 лв., и за „Други разходи,некласифицирани по другите функции” - 190 000 лв.

- Бихте ли посочил основните разходи, които предстои общината да поеме през 2014 година?
- В разходната част на бюджета са осигурени средства за обезпечаване на всички дейности, възложени на общината за изпълнение. Разходите за издръжката на общинската администрация, кметства и села с кметски наместници са в размер на 1 181 826 лв., в т.ч. 12 000 лв. за обезщетения и помощи по решение на общински съвет. В дейности „Превантивни дейности за предотвратяване на последствия от бедствия и аварии” и „Ликвидиране на последици от стихийни бедствия и производствени аварии” са разчетени общински  средства  в размер на 1 022 747 лв. Във функция „Образование” реализираните в края на 2013 г. икономии в училищата, прилагащи системата на делегирани бюджети, са включени в бюджетите им за 2014 г. Средствата за дофинансиране на маломерни и слети паралелки в размер на 147 897лв. са включени в бюджетите на училищата.Предвидени са и 372 000 лева собствени средства на общината за ремонт на училища и физкултурни салони. От общинското финансиране е осигурена издръжката на целодневни детски градини и тя е в размер на 497 208 лв. Във функция „Здравеопазване” са осигурени средства за две щатни бройки здравни медиатори и шест щатни бройки медицински сестри в дейност „Здравен кабинет в училище”. Във функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи” държавното финансиране осигурява средства за дейностите по предоставяне на социални услуги в „ДВХД” с. Опанец. в размер на   424 949 лв. От собствените приходи са осигурени средства за издръжка на дейност „Домашен социален патронаж” в размер на  575 816 лв., както и издръжката на  53 броя пенсионерски клубове, в размер на 65 000 лв. Разходите в дейност „Чистота” се извършват спрямо постъпилите приходи от ТБО, която и през 2014 г. ще се събира на база действащия през 2011 г. размер. Очакваните приходи от такса за битови отпадъци няма да покрият планираните разходи за дейност „Чистота”,поради това тази дейност ще се дофинансира със собствени приходи ,в т.ч. за осигуряване на общинското участие в изпълнението на проект „Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Добрич” . През 2014 г. Община Добричка организира собствено сметосъбиране и сметоизвозване на битовите отпадъци на територията на общината. Във функция „Почивно дело, култура и религиозни дейности”  държавното финансиране осигурява издръжката на 47 субсидирани бройки в читалищата – 300 840 лв. Предвидено е и общинско финансиране за подпомагане дейността на народните читалища.   С общински приходи са осигурени средства за подпомагане на местните спортни клубове, спортни мероприятия, поддръжка на спортните бази – общо 80 000 лв. Във функция „Икономически дейности и услуги” са планирани средства за зимно поддържане и снегопочистване в размер на  345 122 лв., в т.ч. преходния остатък от 2013 г. и целеви средства от Централния бюджет. Строителната програма,заложена за изпълнение през 2014 г. възлиза на 5 499 808 лв.,в т.ч. е целевата субсидия за капиталови разходи в размер на 1 130 400 лв. и собствени средства на общината в размер на 4 369 408  лв. Те ще бъдат изразходи както следва: за ремонт на общински пътища -1 298 064 лв.,ремонт на улици в населените места от общината – 1 540 499 лв.,ремонт на общински сграден фонд (училища,детски градини,кметства,читалища и др.) – 1325 881 лв.,за благоустрояване на селата и др. – 1 435 364 лв.    
                                       
 -    Г-н Иванов, какви проекти, финансирани със средства от Европейския съюз, ще изпълнява през 2014 г. Община Добричка?
-    Община Добричка има  сключени договори с ДФЗ и МИГ Добричка,които ще се изпълняват през 2014 г. - три договора по мярка 321 „Обновяване и развитие на населените места”  на стойност 368 144 лв. за строителство на три спортни площадки и три договора по мярка 322 „Обновяване и развитие на населените места” на стойност 274 792 лв. за строителство на пет детски площадки.Депозирани са още четири заявления за подпомагане по тези мерки на стойност 347 527 лв., одобрението на които предстои. Общата стойност на всички проекти към Миг Добричка възлизат на 990 467 лв.                                                                        
Общината ще изпълнява и  проект „Довеждаща инфраструктура(път, външно кабелно трасе и бариера с видеонаблюдение и захранващ кабел) на регионално депо за твърди битови отпадъци Стожер“, който е част от проекта за изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Добрич и е на стойност 6 921 350 лв.За изпълнението на този проект общината има намерение да поеме дългосрочен общински дълг в размер до 2 500 000 лв. за осигуряване на мостовото финансиране на разходите за изпълнението на този проект. Дългът ще бъде възстановен след изпълнението на проекта и възстановяването на разходите от Управляващия орган на ОПОС.


 


Сходни връзки

СТРОИТЕЛНАТА ПРОГРАМА НА ОБЩИНА ДОБРИЧКА ЗА 2014 г. е 5 499 808 лева | 0 брой коментари | Регистрация
Екипът не носи отговорност за коментарите, публикувани от посетителите.

Stats
 Copyright ©2000 - 2003 © 2020 НДТ, Добрич, България
 Всички права запазени.
Powered By Geeklog 
Страницата е генерирана за 0.08 секунди