изпрати публикация  :  календар  :  търсене  :  статистика  :  Архив  :  Има ли Дядо Коледа?  :  Интернет връзки  :  Polls  
    НДТ, Добрич, България Албена - Oasis for Holidays   По-добрият вестник на Добричка област
NDT Newspaper, Dobrich, Bulgaria
    
 Добре дошли в НДТ, Добрич, България
 2023-09-23 @ 07:43 EEST
Москва и Техеран: сделки за милиарди    
По светаМиналата сед­мица в Техе­ран се състоя засе­да­ние на Руско-​иранската меж­ду­пра­ви­тел­ствена коми­сия за сътруд­ни­че­ство. В резул­тат на разго­во­рите бяха постиг­нати дого­во­ре­но­сти в раз­лични сфери на ико­номи­ката — от достав­ките на зърно до стро­и­тел­ството на жп пътища и елек­тро­станции, с общ обем на инве­стици­ите 8,4 млд. евро. При изпъл­не­ние на дого­во­рите Москва и Техе­ран смя­тат да се при­държат към разплащане във валу­тите на двете страни.

Рус­ката компа­ния „Тех­нопромекспорт” и иран­с­ката „Тава­нир” напри­мер, подпи­саха спо­ра­зуме­ние за наме­ре­ни­ята за сътруд­ни­че­ство в елек­тро­е­нерги­ята. Двете страни обсъдиха и възмож­но­стите за сделка „Пет­рол срещу елек­тро­станции”. „Става дума за изграж­да­нето на 10 големи енерго­блока с обща мощ­ност около 3000 МВт, на линии дале­копро­води и под­станции”, заяви мини­стърът на енерге­ти­ката Алек­сандър Новак.

Тех­нопромекспорт”, „Интер РАО” и ней­ната дъщерна компа­ния „Интер РАО експорт” смя­тат да участват в няколко елек­тро­е­нергийни про­екта в Иран, свър­зани със стро­и­тел­ството и модер­ни­за­ци­ята на елек­тро­станция и достав­ката на обо­рудване. „Остава в най-​близко бъдеще да уточ­ним изход­ните данни и тогава компа­ни­ите ще пред­ста­вят сво­ите тех­ни­че­ски и търгов­ски пред­ложе­ния. До сед­мици те ще бъдат готови да сед­нат на послед­ния кръг прего­вори за обсъж­дане на търгов­ската страна от спо­ра­зуме­ни­ята”, поясни Новак. Елект­роцен­тра­лите са само един от парамет­рите на състо­я­лите се разго­вори. Сред оста­на­лите теми бяха също орга­ни­за­ция на мета­лургич­ното про­из­вод­ство, сгло­бя­ване на автомо­били и сел­ско­стопан­ска тех­ника, уве­ли­ча­ване на пред­лага­нето на торове и покупка на пло­дове и зелен­чуци, съобщи ИТАР-​ТАСС.

Обе­ди­не­ната зър­нена компа­ния (ОЗК) на Русия е готова да осигу­рява на Иран доставки от 23 млн. т жито годишно, като се има пред­вид, че иран­ският зър­нен пазар поема близо 6 млн. т., заяви пър­вият зам.-шеф на компа­ни­ята Андрей Гормах. Спо­ред него в тази сфера осо­бен инте­рес за Техе­ран пред­став­лява сътруд­ни­че­ството с Волго­град­ска област, Крас­но­дар­ския и Став­ропол­ския край.

В днев­ния ред на прего­во­рите в Техе­ран вклю­ч­ваше и въпроса за възмож­ното про­из­вод­ство на само­лети „Ту” в Иран. Москва е напра­вила кон­кретни пред­ложе­ния за изграж­да­нето в Иран на про­из­вод­ствени мощ­но­сти в този сектор.

Осо­бен инте­рес пре­диз­ви­каха съобще­ни­ята на някои медии за воде­ните в Техе­ран прего­вори по сдел­ката „пет­рол срещу ток, стоки и услуги”, съобщи ИТАР-​ТАСС. Спо­ред тези източ­ници пър­вият етап на прего­во­рите бил в процес на обсъж­дане и можел да достигне 5 млрд. долара. Алек­сандър Новак обаче отрече подго­тов­ката на такава сделка в момента да е в ход. „Не става дума за доставки на иран­ски пет­рол в Русия. Има пред­ложе­ние за уча­сти­ето на руски посред­ници в реа­ли­за­ци­ята на иран­ски нефт”, заяви той. Спо­ред експерти това би бил най-​изгодния за двете страни меха­низъм при вза­им­ните разплащания.

Спо­ред източ­ници на Рой­терс пред­ва­ри­тел­ните параметри на евен­ту­ал­ната сделка „пет­рол срещу ток, стоки и услуги” пре­дви­ждали обо­рот от 1,5 млрд. долара месечно. Иран бил готов да доставя до 500 000 барела пет­рол на ден в замяна на руски стоки и обо­рудване. Москва от своя страна ще препро­дава иран­ския пет­рол в трети страни — напри­мер в Китай. Агенци­ята при­помня, че още през юни компа­ни­ята „Тех­нопромекспорт” е прего­ва­ряла с Иран за изграж­да­нето на седем термални и вод­но­е­лек­три­че­ски цен­трали с общ капаци­тет от 5 650 МВт за 12,2 млрд. долара.

Русия и Иран може да уве­ли­чат търгов­ския си сто­ко­обмен десет пъти и да достигне 15 млрд. долара годишно, заяви иран­ският мини­стър на пет­рола Бижан Нам­дар Зангане. „Трябва да изтър­сим натрупа­лата се вековна прах и да сътруд­ни­чим в нови сфери като мета­лурги­ята, транспорта, кому­ни­каци­ите и др.”, пред­ложи Алек­сандър Новак. Иран е готов да предо­стави на рус­ката страна тех­но­логии и обо­рудване в изграж­да­нето на водни съоръже­ния и на цимен­тови заводи. Техе­ран смята, че двете страни биха могли да участват заедно с раз­лични общи про­екти в трети държави. Иран насто­ява за облек­ча­ване на дву­стран­ния визов режим и формал­но­стите на мит­ницата в Астрахан.

в. Русия днес

http://rusofili.bg

 


Сходни връзки

Москва и Техеран: сделки за милиарди | 0 брой коментари | Регистрация
Екипът не носи отговорност за коментарите, публикувани от посетителите.

Stats
 Copyright ©2000 - 2003 © 2023 НДТ, Добрич, България
 Всички права запазени.
Powered By Geeklog 
Страницата е генерирана за 0.06 секунди