изпрати публикация  :  календар  :  търсене  :  статистика  :  Архив  :  Има ли Дядо Коледа?  :  Интернет връзки  :  Polls  
    НДТ, Добрич, България Албена - Oasis for Holidays   По-добрият вестник на Добричка област
NDT Newspaper, Dobrich, Bulgaria
    
 Добре дошли в НДТ, Добрич, България
 2023-09-23 @ 08:26 EEST
Ето какво реши Министерският съвет днес    
Новини На своето заседание днес правителството подкрепи създаването на Европейски енергиен съюз и поиска Брюксел да отдели допълнителни средства за изграждането на газовата връзка с Гърция. След спирането на проекта „Южен поток” природен газ към Балканите и Централна Европа ще постъпва след 2019 година от газопровода „Турски поток” и ако не сме свързани с южните си съседи, може да останем без синьо гориво.

Министерският съвет прие и проект за промени в Закона за опазване на околната среда, с които се предлага да не се провежда процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка за въздействието върху околната среда за изменения или разширения на редица действащи обекти в населените места, както и за някои инвестиционни предложения с административен характер.

Ето и всички решения на кабинета днес:


Елена Чернева остава председател
на Националното бюро за правна помощ


Правителството определи Елена Чернева за председател, а Вилма Василева – за заместник-председател на Националното бюро за правна помощ. Това ще бъде следващ мандат и на двете начело на независимия държавен орган, който организира правната помощ за социално слабите лица и хора от други уязвими групи.

През изтеклия тригодишен период, работейки в екип, г-жа Чернева и г-жа Василева реализираха множество инициативи с положителни резултати – разширен беше кръгът от лица с право на първична правна помощ, уеднаквени бяха критериите за предоставянето й, засилен беше контролът по предоставянето на правна помощ, създаден беше механизъм за реда и организацията за събирането на присъдените на Националното бюро разноски за правна помощ. Като постоянни дейности на бюрото бяха въведени нови модели за правни съвети и консултации на граждани – Национален телефон за първична правна помощ и регионални центрове за консултиране към адвокатските съвети.

Правителството освободи по негова молба проф. Андрей Пантев като член на Управителния съвет на Националния дарителски фонд „13 века България”. Проф. Пантев е мотивирал подадената оставка с невъзможността си да присъства на всяко от заседанията на Управителния съвет.


Имот – публична държавна собственост,
е обявен за частна държавна собственост


Правителството обяви имот – публична държавна собственост, за частна държавна собственост. Теренът с площ 3386 кв. м се намира в землището на с. Момина клисура, община Белово.
Имотът е с отпаднала необходимост за Главна дирекция „Гранична полиция” към МВР.


Одобрен е проектът на Програма
за междурегионално сътрудничество ИНТЕРАКТ III


Правителството одобри проекта на Програма за междурегионално сътрудничество ИНТЕРАКТ III за периода 2014-2020 г. преди представянето й в Европейската комисия. С решението са одобрени и ангажиментите на страната ни като държава-участник в програмата. Те са свързани с поемането на задължение за предоставяне на национален принос към програмата в размер на 117 132 евро (1,68% от дела на страните-участнички), разпределен на седем равни годишни вноски.

Решението осигурява пълноценното участие на България в програмата, чиято основна цел е да насърчава обмяната на опит и разпространението на добри практики и иновативни подходи, свързани с управлението и изпълнението на програмите за териториално сътрудничество.

ИНТЕРАКТ ІІІ се прилага на цялата територия на ЕС, Норвегия и Швейцария, както и външните граници на Съюза. За периода 2014-2020 г. програмата ще функционира чрез две приоритетни оси – „Повишаване на институционалния капацитет на органите, включени в изпълнението на програми за европейско териториално сътрудничество, както и повишаване на ефективността и ефикасността на публичната администрация в дейностите по сътрудничеството” и „Техническа помощ”.

Целевите групи са ръководители и служители, работещи по програми за териториално сътрудничество, включително по програми, които се изпълняват по външните граници на ЕС, национални и регионални заинтересовани страни, както и заинтересовани страни в целия ЕС.
Основни бенефициенти са четирите децентрализирани звена във Виена (Австрия), Турку (Финландия), Валенсия (Испания) и Виборг (Дания), като всички дейности и работни пакети ще се осъществяват от координаторите, работещи в тези регионални офиси.
Общият бюджет на програмата е в размер на 46 344 220 евро, от които средствата от Европейския фонд за регионално развитие са 39 392 587 евро.


България подкрепя поетапното изграждане
на Европейски енергиен съюз


Правителството одобри българските позиции за предстоящи заседания на Съвета на министрите по околна среда и по транспорт, телекомуникации и енергетика – част „Енергетика”, и по заетост, социална политика, здравеопазване и потребителски въпроси.
В рамките на редовното си заседание на 5 март енергийните министри ще обменят виждания по представената на 25 февруари 2015 г. от Европейската комисия стратегическа рамка за изграждане на общоевропейски Енергиен съюз.

България подкрепя поетапното изграждане на Европейски енергиен съюз, способстващ за засилване ролята на енергийната политика в контекста на цялостното икономическо развитие на ЕС. Приветстваме ангажираността на Комисията за постигане на по-благоприятна енергийна политика в интерес на потребителите и като отговор на предизвикателствата в енергийния сектор. Разглеждаме петте предложени принципа (сигурност и солидарност, завършване на вътрешния енергиен пазар, намаляване на енергийното потребление, намаляване емисиите на CO2, развитие на енергийните технологии) като взаимосвързани елементи от бъдещата рамка.

България разглежда енергийната сигурност в широк контекст, който обхваща темите за диверсификация на енергийните доставки, укрепване на инфраструктурата, оптимално използване на местните енергийни ресурси и енергийна ефективност, механизми на солидарност, както и връзката с останалите политики.

В синхрон с предложения принцип за сигурност на доставките, България си поставя като основен приоритет осигуряването на диверсификация на източниците и маршрутите. Въпросът е от изключително значение за ЕС като цяло предвид факта, че Съюзът е най-големият вносител на енергия в световен мащаб. В този контекст поставяме сериозен акцент върху идеята за изграждане в България на газов хъб на Югоизточна Европа, съобразен с европейското законодателство.

Считаме, че с оглед географското си положение, страната ни разполага с потенциал да бъде своеобразен разпределителен център на газ за Югоизточна Европа и ЕС. Позицията ни е в подкрепа на действията за ускоряване реализацията на Южния газов коридор, както и възможностите, които предлага пазарът на втечнен природен газ и съхранението. Държавата активно подкрепя и търсенето на алтернативни източници на природния газ в Черноморския континентален шелф.

Подкрепяме акцента, поставен за развитие и успешно завършване на вътрешния енергиен пазар. Придържаме се към логиката, че колкото по-добре развита и интегрирана е енергийната инфраструктура в ЕС, толкова по-лесно ще бъдат привлечени алтернативни доставчици на енергия. Работим активно по реализацията на проектите за междусистемни газови връзки със съседите ни от Румъния, Гърция, Сърбия и Турция.

С оглед постигане на ефективна диверсификация, отстояваме ускоряване развитието и модернизацията на енергийната инфраструктура, в т. ч. възлагаме сериозни очаквания и на изпълнението на проектите от общ европейски интерес. Усилията следва да бъдат насочени към ускоряване на проектите от общ европейски интерес с подкрепата и по линия на Плана „Юнкер“, за да се гарантира липсата на изолирани части на територията на ЕС в енергиен контекст. В този контекст следва да бъдат осигурени допълнителни европейски средства за завършване на газовата връзка България-Гърция, която е част от Южния газов коридор.

Министрите на околната среда от ЕС ще се съберат на 6 март в Брюксел. В рамките на заседанието си те ще разгледат екологизирането на европейския семестър, ще съгласуват позициите по готвената глобална програма на ООН за периода след 2015 г., ще обменят мнения относно подготовката за 21-ата Конференция на страните по рамковата конвенция на ООН по изменение на климата, за Енергийния съюз и аспекти на политиката по отношение на климата.

Заседанието на социалните министри е на 9 март в Брюксел. България подкрепя проекта на заключения на Съвета относно Годишния обзор на растежа и Съвместния доклад за заетост за 2015 г. Счита се, че важна предпоставка за изпълнението на приоритета за модернизиране на системите за социална закрила е предприемането на мерки за насърчаване на социалното включване на уязвимите групи, предоставяне на качествени и достъпни здравна и дългосрочна грижа, гарантиране на адекватни и устойчиви социални плащания.

България споделя мнението, че постигането на напредък в оценката на финансирането, ефективността и ефикасността, както и инвестиционната ориентация на системите за социална закрила са от решаващо значение за вземането на по-информирани и обосновани политически решения.

Страната ни подкрепя и проекта на заключения на Съвета относно по-приобщаващите пазари на труда, в който се посочва, че заетостта е основен инструмент за постигане на социално включване, както и че е необходим баланс между усилията за постигане на макроикономическите цели и целите за постигане на включващ растеж. Мерки от приоритетите в заключенията на Съвета относно Стратегическа рамка на ЕС за здравословни и безопасни условия на труд 2014- 2020 г. ще бъдат включени в Националната програма за безопасност и здраве при работа.

Одобрен беше и доклад за резултатите от неформалното заседание на Съвета „Правосъдие и вътрешни работи”, което се проведе на 29 и 30 януари в Рига. На него бяха разгледани съдебните аспекти на борбата с тероризма и цифровите технологии в областта на правосъдието.

Очертани бяха следните основни елементи на отговора на съдебната система на тероризма – подобряване на правната рамка (включително изменение на Рамковото решение относно борбата с тероризма за предвиждане на единно понятие за „чуждестранни бойци”), водене на ефективно наказателно преследване, обмен на информация и съдебното сътрудничество с пълно използване на потенциала на Евроюст и съществуващите инструменти, диференциран подход към осъдените чуждестранни бойци и мерки за предотвратяване и премахване на радикализацията в местата за лишаване от свобода, сътрудничество с трети страни.


В Националната статистическа програма за 2015 г.
е включено провеждането на 289 изследвания


289 изследвания ще направят Националният статистически институт (НСИ) и органите на статистиката през 2015 г., според утвърдената от правителството Национална статистическа програма. Резултатите от тях ще осигурят подробна информация за явленията и процесите в демографската и социалната област, макроикономиката, бизнеса, селското стопанство, околната среда, ИКТ и др.

В програмата са включени и нови изследвания и дейности като наблюдение на структурата на заплатите; хармонизиране на данните от изследването „Престъпления, обвиняеми и осъдени лица” и данните от Единна информационна система за противодействие на престъпността; статистика на цените на жилищата: индекси на цените на жилищата и индекси на цените на жилищата, обитавани от техните собственици; цени на производител на основен ремонт и подобрения на жилища и жилищни сгради; потребление на енергийни продукти в домакинствата; пътна мрежа ІІІ клас в селските райони; изразходвани средства за опазване на околната среда, получени от субсидии, помощи и дарения; регистър на сградите и жилищата.

Правителството прие и отчета за изпълнението на Националната статистическа програма и за дейността на НСИ през 2014 г. В отчета са описани извършените дейности по производство на статистическа информация в отделните тематични области.

През 2014 г. НСИ успешно е провел 237 статистически изследвания, а органите на статистиката – 46. В отчета е отделено специално внимание на изследванията и дейностите, които са проведени за първи път: изследване на образователната мобилност; данни за престъпността и наказателното правораздаване по съвместно разработения въпросник на Евростат и Службата за борба с наркотиците и престъпността на ООН; данни за трансферни пътници, събирани и обработвани съвместно с Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация”; изследване на цената на земеделската земя и рентата съгласно Общата методология на Евростат; допълнителен модул „Материални лишения” към изследването „Статистика на доходите и условията на живот” съгласно Регламент (ЕС) №112/2013; развитие и разширяване на редица информационни системи, позволяващи онлайн подаване на данни и съкращаване на сроковете за производство и разпространение на статистическата информация; разработване на уеббазирани приложения за статистически изследвания в различни статистически области.


Облекчени процедури при строителството
на мрежи за бърз интернет и мобилни комуникации предвижда Актуализираната политика
в областта на електронните съобщения


Облекчени процедури при изграждане на високоскоростни електронни съобщителни мрежи, предвижда приетата днес от Министерския съвет Актуализирана политика в областта на електронните съобщения на Република България 2015-2018 г. Документът определя правила за ефективно ползване на честотния ресурс и създаване на възможности за споделено използване на радиочестотния спектър.

Актуализираната политика залага параметри за развитие на модерна електронна съобщителна мрежа за нуждите на държавното управление. Предвижда се възможност за онлайн решаване на потребителски спорове. Това е един от начините за улесняване на потребителите и бизнеса при ефективното им участие в цифровата икономика.

Основна цел на стратегическия документ е усъвършенстване на секторната нормативна уредба и хармонизиране с правото на Европейския съюз в областта на единния цифров пазар.


Кабинетът прие промени в Закона за опазване
на околната среда, за да облекчи дребния и среден бизнес в България

Кабинетът ще предложи на Народното събрание проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за опазване на околната среда.
Направеното изменение ще облекчи малкия и среден бизнес от административни и финансови тежести. То предвижда да не се провежда процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка за въздействието върху околната среда за изменения или разширения на редица действащи обекти в населените места, както и за някои инвестиционни предложения с административен характер.

С изготвения проект е направено оптимизиране на понятието за обекти с обществено предназначение, които са предмет на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС. С новата формулировка се обособяват и отделят инвестиционните предложения за урбанизирано развитие, съгласно изискванията за ОВОС, от съществуващото определение за обекти с обществено предназначение, които са с различен предмет и цел на оценка.

Предвижда се също адаптиране на критериите за класификация на предприятия/съоръжения с нисък и висок рисков потенциал, както и по-широк достъп до документация и участие на обществеността при вземане на решения във връзка с разполагането и експлоатацията им. Предвижда се още въвеждане на по-стриктни разпоредби относно контрола на тези предприятия/съоръжения и външните аварийни планове и въвеждане на по-систематичен подход за планиране и провеждане на контролната дейност за ефективно прилагане на правилата за безопасност.

Планирано е разработване и внедряване на електронна информационна система с база-данни на предприятията с нисък и висок рисков потенциал, съвместяване и координиране на процедурите за контрол на големи аварии с процедурите по ОВОС и с процедурите по издаване и преразглеждане на комплексни разрешителни.

Предвижда се оптимизиране на административната процедура чрез замяна на съществуващия разрешителен режим към министъра на околната среда и водите за изграждане и експлоатация на нови и експлоатация на съществуващи предприятия/съоръжения с висок рисков потенциал при запазване на високо ниво на защита за околната среда и човешкото здраве. За целта е предвидена процедура по одобряване на доклади за безопасност и техни актуализации в Изпълнителната агенция по околна среда.

С приетия законопроект ще бъде изпълнен приоритетът от Програмата на правителството за облекчаване на дребния и среден бизнес във връзка с процедурите по ОВОС, процедурите за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и екологичната отговорност. Ще се постигне и пълно съответствие на националните разпоредби с три директиви.


Въвежда се електронен изплащателен картон
за подобряване обслужването на пенсионерите


Въвеждане на електронен изплащателен картон, по който ще се извършва и отчита плащането на пенсии в пощенските станции, предвиждат одобрените от правителството промени в Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж. Кабинетът прие изменения в общо седем нормативни акта, свързани с промените в Кодекса за социално осигуряване, в сила от 1 януари 2015 г.

Създава се възможност и ред за изплащане на пенсиите от друга пощенска станция, различна от тази по постоянен или настоящ адрес на пенсионера. Новият ред цели подобряване обслужването на пенсионерите. Документите, издавани от общините (кметствата), необходими за преценка на пенсионни права, ако не са представени от заявителите, ще могат да се изискват служебно от длъжностното лице по пенсионното осигуряване в съответното териториално поделение на НОИ.

Изменят се и разпоредбите по отношение на условията за пенсиониране, които са в сила от 1 януари – спирането за една година на нарастването на възрастта за придобиване право на пенсия и повишаването на изискуемия осигурителен стаж с 4 месеца, както и запазването на условията за пенсиониране на работещите при условията на първа и втора категория труд за 2015 г.

С промяна в Наредбата за реда за съобщаване, регистриране, потвърждаване, обжалване и отчитане на професионалните болести отпада задължението на осигурителите в 3-дневен срок да изпращат в НОИ копия от първичните болнични листове за професионална болест. С измененията се включва и временната неработоспособност като условие за признаването на професионалния характер на заболявания извън Списъка на професионалните болести, когато същите са причинени основно и пряко от трудовата дейност.

Правителството отмени и текст от Наредбата за установяване, разследване, регистриране и отчитане на трудовите злополуки във връзка с новия ред за представяне в НОИ на данните от издадените болнични листове и решенията по обжалването им. Обменът на данни от издадените болнични листове и решенията по обжалването им ще се извършва чрез автоматизиран взаимен обмен между администрациите – по електронен път чрез уеб услуги, предоставяни от НОИ.

Направените изменения в Наредбата за изчисляване и изплащане на паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване са свързани с увеличаването от 18 на 24 месеца на периода, от който се изчислява паричното обезщетение при бременност и раждане и при осиновяване на дете от 2- до 5-годишна възраст. Промяна в друг текст е свързан с новата редакция на КСО, съгласно която към задължително осигурените за всички осигурителни случаи се добавят и лицата, на които е възложено управлението и/или контролът на държавни и общински предприятия по глава девета от Търговския закон.

Новата редакция на чл. 26 от Наредбата, която ще влезе в сила от 1 януари 2016 г., урежда служебното преизчисляване на изплатените на осигурените лица през предходната година парични обезщетения и помощи. Това ще става до 30 юни на годината, следваща тази, за която се отнасят, въз основа на данните от електронните регистри на Националната агенция за приходите и Националния осигурителен институт.

Отмяната на разпоредбата, която предвиждаше, че при превод по лична банкова сметка банковите преводни разноски са за сметка на лицето получател, е във връзка с предвиденото в Закона за платежните услуги и платежните системи изменение.

С промени в Наредбата за отпускане и изплащане на паричните обезщетения за безработица, в резултат на които ще се намали административната тежест за гражданите, отпада ограничението заявление за обезщетения за безработица да се подава в поделение на НОИ по постоянен или настоящ адрес. Няма да се подава и отделна декларация за банкова сметка, по която да се изплаща обезщетението за безработица, като декларирането на банковата сметка ще става в самото заявление за отпускане на обезщетението, предвиждат още измененията.

Промяна в Наредбата за елементите на възнаграждението и за доходите, върху които се правят осигурителни вноски, се извършва във връзка с актуалната към момента редакция на Закона за Сметната палата относно стойността на представителното облекло и предметните и паричните награди. Създава се нов текст за детайлизиране начина на прилагане на разпоредба на КСО за сумирано изчисляване на работното време.

Една от промените в Наредбата за общественото осигуряване на самоосигуряващите се лица, българските граждани на работа в чужбина и морските лица е, че окончателните осигурителни вноски ще се дължат върху годишния осигурителен доход в размера за фонд „Пенсии” и за допълнително задължително пенсионно осигуряване, но и за фонд „Общо заболяване и майчинство” за тези от тях, които са избрали да се осигуряват в този фонд. Отменен е текстът, според който за осигурителен доход на самоосигуряващо се лице, което е избрало да се осигурява и за общо заболяване и майчинство, се счита доходът, върху който авансово са внесени осигурителни вноски до 25-о число на месеца, следващ месеца, за който се отнасят. Отмяната е във връзка с постановено Решение на Върховния административен съд.

Направени са промени и в съответните текстове, свързани с отмяната на разпоредбата от КСО, която уреждаше осигуряването на работниците и служителите, наети на работа при един работодател за не повече от 5 работни дни (40 часа) през календарния месец.

Освен това, от 1 юли 2015 г. отпада издаването на осигурителни книжки за всички категории осигурени лица. При отпускане на обезщетения, помощи и пенсии, осигурителният стаж, осигурителният доход и внесените осигурителни вноски на лицата могат да се зачитат въз основа на данните от електронните регистри на НАП и НОИ. Отпадането на издаването и заверката на осигурителни книжки ще доведе до намаляване на административната тежест за лицата.България установява дипломатически отношения
с Република Фиджи


Правителството взе решение за установяване на дипломатически отношения между България и Република Фиджи на ниво посланик. Решението е в съответствие с приоритетите на правителството за развитие на отношенията със страните от Азиатско-тихоокеанския регион.

Установяването на дипломатически отношения с Фиджи в условията на възстановената демокрация в тази страна би било в интерес на България от гледна точка на постоянно нарастващото значение на Азиатско-тихоокеанския регион в световната икономика. Такава стъпка би спомогнала за поддържане на нормални двустранни контакти и би имала благоприятен ефект по отношение на усилията на държавата за осигуряване на подкрепа на български кандидатури в международни организации.


Одобрени са промени в Наредбата за средствата
за измерване, които подлежат
на метрологичен контрол


Правителството одобри промени в Наредбата за средствата за измерване, които подлежат на метрологичен контрол. С тях се усъвършенства правното регулиране на контрола на средствата за измерване.
Очаква се намаляване на административната тежест върху лицата със задължения по действащото законодателство за пускане на пазара на средства за измерване, законно предлагани на пазара в други държави-членки. На практика ще бъде приложен принципът едно измерване – един сертификат – свободно движение на стоки.

Правното регулиране на метрологичния контрол е допълнено по отношение на средствата за измерване, предназначени за контрол на скоростта на моторните превозни средства, за отчитане на задълженията на данъчнозадължени лица по ЗДДС, извършващи продажби на течни горива чрез средства за измерване на разход и други.

Допълненията в проекта включват разработване на подробни метрологични и технически изисквания, на които трябва да отговарят средства за измерване, регламентирани в нормативни актове, които не прилагат Закона за измерванията, но които препращат към законодателството в областта на измерванията, в частност към Наредбата по отношение на провеждането на метрологичния контрол.

С приемането на акта ще се подобри като цяло контролът на средства за измерване, използвани в здравеопазването, в сферата на обществената безопасност, за защитата на околната среда, в областта на публичните вземания и търговските плащания, а с това – и точността и достоверността на измерванията в посочените сфери.


Заместник-министър на регионалното развитие
и благоустройството ще бъде в ръководството
на Съвета по децентрализация на държавното управление


Министерският съвет одобри промяна в състава на Съвета по децентрализация на държавното управление. Според изменението заместник-председател на Съвета ще бъде заместник-министър на регионалното развитие и благоустройството, а негови членове ще бъдат заместник-министри на финансите, на енергетиката и на туризма.

Председател на Съвета, както и досега, ще бъде министърът на регионалното развитие и благоустройството.
Направени са и промени с оглед повишаване ефективността в дейността на Съвета и на неговия секретариат.


Одобрени са промени в Устройствения правилник на Министерството на финансите


Правителството одобри промени в Устройствения правилник на Министерството на финансите.
За сметка на намаляване на числеността на персонала на дирекция „Международни финансови институции и сътрудничество” с шест щатни бройки поради отпадане на функции, е предвидено увеличаване на числения състав на дирекция „Държавен дълг и финансови пазари” със същия брой.

По този начин ще се създадат условия за обособяване на отделно звено в рамките на дирекция „ДДФП”, което да осигури нужната експертиза при подпомагане изпълнението на правомощията и отговорностите на министъра на финансите, предвидени със Закона за държавния дълг и Регламент (ЕС) №236/2012 по отношение на държавните ценни книжа и суапите за кредитно неизпълнение върху държавни ценни книжа.

С цел институционално и функционално укрепване на Централния орган за обществени поръчки (ЦООП), съгласно Националната стратегия за развитие на сектора обществени поръчки в България за периода 2014-2020 г., с една щатна бройка се увеличава численият състав на дирекция „Централно звено за финансиране и договаряне”, която подпомага министъра на финансите при изпълнението на правомощията му като ЦООП. Увеличението е компенсирано със съответно намаление на числеността на персонала на дирекция „Финанси и управление на собствеността”.


Приета е тарифата, по която ще се плаща
на ветеринарите по държавната профилактична програма

Правителството прие Тарифа за определяне на цените, които се заплащат за изпълнението на мерките по държавна профилактична програма и програмите за надзор и ликвидиране на болести по животните за 2015 г.
Разплащанията към ветеринарните лекари ще се извършат от Държавен фонд „Земеделие“ след представяне на отчетни документи за проведени мероприятия, заверени от съответната областна дирекция по безопасност на храните.

Обемът на мерките по държавната профилактична програма и програмите за надзор и ликвидиране на болести по животните и срокът им се определят с национален годишен профилактичен план, утвърден от изпълнителния директор на БАХБ. http://www.blitz.bg
 


Сходни връзки

Ето какво реши Министерският съвет днес | 0 брой коментари | Регистрация
Екипът не носи отговорност за коментарите, публикувани от посетителите.

Stats
 Copyright ©2000 - 2003 © 2023 НДТ, Добрич, България
 Всички права запазени.
Powered By Geeklog 
Страницата е генерирана за 0.08 секунди