изпрати публикация  :  календар  :  търсене  :  статистика  :  Архив  :  Има ли Дядо Коледа?  :  Интернет връзки  :  Polls  
    НДТ, Добрич, България Албена - Oasis for Holidays   По-добрият вестник на Добричка област
NDT Newspaper, Dobrich, Bulgaria
    
 Добре дошли в НДТ, Добрич, България
 2022-05-23 @ 21:17 EEST
Ето какво реши Министерският съвет днес    
Новини На своето заседание днес правителството подкрепи създаването на Европейски енергиен съюз и поиска Брюксел да отдели допълнителни средства за изграждането на газовата връзка с Гърция. След спирането на проекта „Южен поток” природен газ към Балканите и Централна Европа ще постъпва след 2019 година от газопровода „Турски поток” и ако не сме свързани с южните си съседи, може да останем без синьо гориво.

Министерският съвет прие и проект за промени в Закона за опазване на околната среда, с които се предлага да не се провежда процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка за въздействието върху околната среда за изменения или разширения на редица действащи обекти в населените места, както и за някои инвестиционни предложения с административен характер.

Ето и всички решения на кабинета днес:


Елена Чернева остава председател
на Националното бюро за правна помощ


Правителството определи Елена Чернева за председател, а Вилма Василева – за заместник-председател на Националното бюро за правна помощ. Това ще бъде следващ мандат и на двете начело на независимия държавен орган, който организира правната помощ за социално слабите лица и хора от други уязвими групи.

През изтеклия тригодишен период, работейки в екип, г-жа Чернева и г-жа Василева реализираха множество инициативи с положителни резултати – разширен беше кръгът от лица с право на първична правна помощ, уеднаквени бяха критериите за предоставянето й, засилен беше контролът по предоставянето на правна помощ, създаден беше механизъм за реда и организацията за събирането на присъдените на Националното бюро разноски за правна помощ. Като постоянни дейности на бюрото бяха въведени нови модели за правни съвети и консултации на граждани – Национален телефон за първична правна помощ и регионални центрове за консултиране към адвокатските съвети.

Правителството освободи по негова молба проф. Андрей Пантев като член на Управителния съвет на Националния дарителски фонд „13 века България”. Проф. Пантев е мотивирал подадената оставка с невъзможността си да присъства на всяко от заседанията на Управителния съвет.


Имот – публична държавна собственост,
е обявен за частна държавна собственост


Правителството обяви имот – публична държавна собственост, за частна държавна собственост. Теренът с площ 3386 кв. м се намира в землището на с. Момина клисура, община Белово.
Имотът е с отпаднала необходимост за Главна дирекция „Гранична полиция” към МВР.


Одобрен е проектът на Програма
за междурегионално сътрудничество ИНТЕРАКТ III


Правителството одобри проекта на Програма за междурегионално сътрудничество ИНТЕРАКТ III за периода 2014-2020 г. преди представянето й в Европейската комисия. С решението са одобрени и ангажиментите на страната ни като държава-участник в програмата. Те са свързани с поемането на задължение за предоставяне на национален принос към програмата в размер на 117 132 евро (1,68% от дела на страните-участнички), разпределен на седем равни годишни вноски.

Решението осигурява пълноценното участие на България в програмата, чиято основна цел е да насърчава обмяната на опит и разпространението на добри практики и иновативни подходи, свързани с управлението и изпълнението на програмите за териториално сътрудничество.

ИНТЕРАКТ ІІІ се прилага на цялата територия на ЕС, Норвегия и Швейцария, както и външните граници на Съюза. За периода 2014-2020 г. програмата ще функционира чрез две приоритетни оси – „Повишаване на институционалния капацитет на органите, включени в изпълнението на програми за европейско териториално сътрудничество, както и повишаване на ефективността и ефикасността на публичната администрация в дейностите по сътрудничеството” и „Техническа помощ”.

Целевите групи са ръководители и служители, работещи по програми за териториално сътрудничество, включително по програми, които се изпълняват по външните граници на ЕС, национални и регионални заинтересовани страни, както и заинтересовани страни в целия ЕС.
Основни бенефициенти са четирите децентрализирани звена във Виена (Австрия), Турку (Финландия), Валенсия (Испания) и Виборг (Дания), като всички дейности и работни пакети ще се осъществяват от координаторите, работещи в тези регионални офиси.
Общият бюджет на програмата е в размер на 46 344 220 евро, от които средствата от Европейския фонд за регионално развитие са 39 392 587 евро.


България подкрепя поетапното изграждане
на Европейски енергиен съюз


Правителството одобри българските позиции за предстоящи заседания на Съвета на министрите по околна среда и по транспорт, телекомуникации и енергетика – част „Енергетика”, и по заетост, социална политика, здравеопазване и потребителски въпроси.
В рамките на редовното си заседание на 5 март енергийните министри ще обменят виждания по представената на 25 февруари 2015 г. от Европейската комисия стратегическа рамка за изграждане на общоевропейски Енергиен съюз.

България подкрепя поетапното изграждане на Европейски енергиен съюз, способстващ за засилване ролята на енергийната политика в контекста на цялостното икономическо развитие на ЕС. Приветстваме ангажираността на Комисията за постигане на по-благоприятна енергийна политика в интерес на потребителите и като отговор на предизвикателствата в енергийния сектор. Разглеждаме петте предложени принципа (сигурност и солидарност, завършване на вътрешния енергиен пазар, намаляване на енергийното потребление, намаляване емисиите на CO2, развитие на енергийните технологии) като взаимосвързани елементи от бъдещата рамка.

България разглежда енергийната сигурност в широк контекст, който обхваща темите за диверсификация на енергийните доставки, укрепване на инфраструктурата, оптимално използване на местните енергийни ресурси и енергийна ефективност, механизми на солидарност, както и връзката с останалите политики.

В синхрон с предложения принцип за сигурност на доставките, България си поставя като основен приоритет осигуряването на диверсификация на източниците и маршрутите. Въпросът е от изключително значение за ЕС като цяло предвид факта, че Съюзът е най-големият вносител на енергия в световен мащаб. В този контекст поставяме сериозен акцент върху идеята за изграждане в България на газов хъб на Югоизточна Европа, съобразен с европейското законодателство.

Считаме, че с оглед географското си положение, страната ни разполага с потенциал да бъде своеобразен разпределителен център на газ за Югоизточна Европа и ЕС. Позицията ни е в подкрепа на действията за ускоряване реализацията на Южния газов коридор, както и възможностите, които предлага пазарът на втечнен природен газ и съхранението. Държавата активно подкрепя и търсенето на алтернативни източници на природния газ в Черноморския континентален шелф.

Подкрепяме акцента, поставен за развитие и успешно завършване на вътрешния енергиен пазар. Придържаме се към логиката, че колкото по-добре развита и интегрирана е енергийната инфраструктура в ЕС, толкова по-лесно ще бъдат привлечени алтернативни доставчици на енергия. Работим активно по реализацията на проектите за междусистемни газови връзки със съседите ни от Румъния, Гърция, Сърбия и Турция.

С оглед постигане на ефективна диверсификация, отстояваме ускоряване развитието и модернизацията на енергийната инфраструктура, в т. ч. възлагаме сериозни очаквания и на изпълнението на проектите от общ европейски интерес. Усилията следва да бъдат насочени към ускоряване на проектите от общ европейски интерес с подкрепата и по линия на Плана „Юнкер“, за да се гарантира липсата на изолирани части на територията на ЕС в енергиен контекст. В този контекст следва да бъдат осигурени допълнителни европейски средства за завършване на газовата връзка България-Гърция, която е част от Южния газов коридор.

Министрите на околната среда от ЕС ще се съберат на 6 март в Брюксел. В рамките на заседанието си те ще разгледат екологизирането на европейския семестър, ще съгласуват позициите по готвената глобална програма на ООН за периода след 2015 г., ще обменят мнения относно подготовката за 21-ата Конференция на страните по рамковата конвенция на ООН по изменение на климата, за Енергийния съюз и аспекти на политиката по отношение на климата.

Заседанието на социалните министри е на 9 март в Брюксел. България подкрепя проекта на заключения на Съвета относно Годишния обзор на растежа и Съвместния доклад за заетост за 2015 г. Счита се, че важна предпоставка за изпълнението на приоритета за модернизиране на системите за социална закрила е предприемането на мерки за насърчаване на социалното включване на уязвимите групи, предоставяне на качествени и достъпни здравна и дългосрочна грижа, гарантиране на адекватни и устойчиви социални плащания.

България споделя мнението, че постигането на напредък в оценката на финансирането, ефективността и ефикасността, както и инвестиционната ориентация на системите за социална закрила са от решаващо значение за вземането на по-информирани и обосновани политически решения.

Страната ни подкрепя и проекта на заключения на Съвета относно по-приобщаващите пазари на труда, в който се посочва, че заетостта е основен инструмент за постигане на социално включване, както и че е необходим баланс между усилията за постигане на макроикономическите цели и целите за постигане на включващ растеж. Мерки от приоритетите в заключенията на Съвета относно Стратегическа рамка на ЕС за здравословни и безопасни условия на труд 2014- 2020 г. ще бъдат включени в Националната програма за безопасност и здраве при работа.

Одобрен беше и доклад за резултатите от неформалното заседание на Съвета „Правосъдие и вътрешни работи”, което се проведе на 29 и 30 януари в Рига. На него бяха разгледани съдебните аспекти на борбата с тероризма и цифровите технологии в областта на правосъдието.

Очертани бяха следните основни елементи на отговора на съдебната система на тероризма – подобряване на правната рамка (включително изменение на Рамковото решение относно борбата с тероризма за предвиждане на единно понятие за „чуждестранни бойци”), водене на ефективно наказателно преследване, обмен на информация и съдебното сътрудничество с пълно използване на потенциала на Евроюст и съществуващите инструменти, диференциран подход към осъдените чуждестранни бойци и мерки за предотвратяване и премахване на радикализацията в местата за лишаване от свобода, сътрудничество с трети страни.


В Националната статистическа програма за 2015 г.
е включено провеждането на 289 изследвания


289 изследвания ще направят Националният статистически институт (НСИ) и органите на статистиката през 2015 г., според утвърдената от правителството Национална статистическа програма. Резултатите от тях ще осигурят подробна информация за явленията и процесите в демографската и социалната област, макроикономиката, бизнеса, селското стопанство, околната среда, ИКТ и др.

В програмата са включени и нови изследвания и дейности като наблюдение на структурата на заплатите; хармонизиране на данните от изследването „Престъпления, обвиняеми и осъдени лица” и данните от Единна информационна система за противодействие на престъпността; статистика на цените на жилищата: индекси на цените на жилищата и индекси на цените на жилищата, обитавани от техните собственици; цени на производител на основен ремонт и подобрения на жилища и жилищни сгради; потребление на енергийни продукти в домакинствата; пътна мрежа ІІІ клас в селските райони; изразходвани средства за опазване на околната среда, получени от субсидии, помощи и дарения; регистър на сградите и жилищата.

Правителството прие и отчета за изпълнението на Националната статистическа програма и за дейността на НСИ през 2014 г. В отчета са описани извършените дейности по производство на статистическа информация в отделните тематични области.

През 2014 г. НСИ успешно е провел 237 статистически изследвания, а органите на статистиката – 46. В отчета е отделено специално внимание на изследванията и дейностите, които са проведени за първи път: изследване на образователната мобилност; данни за престъпността и наказателното правораздаване по съвместно разработения въпросник на Евростат и Службата за борба с наркотиците и престъпността на ООН; данни за трансферни пътници, събирани и обработвани съвместно с Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация”; изследване на цената на земеделската земя и рентата съгласно Общата методология на Евростат; допълнител