изпрати публикация  :  календар  :  търсене  :  статистика  :  Архив  :  Има ли Дядо Коледа?  :  Интернет връзки  :  Polls  
    НДТ, Добрич, България Албена - Oasis for Holidays   По-добрият вестник на Добричка област
NDT Newspaper, Dobrich, Bulgaria
    
 Добре дошли в НДТ, Добрич, България
 2020-09-23 @ 16:58 EEST
РЕШЕНИЯ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ    
Новини РЕШЕНИЯ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТНационална потребителна кооперация на слепите
в България е призната за национално представителна организация


Кооперация „Национална потребителна кооперация на слепите в България“ е призната за национално представителна организация в Националния съвет за интеграция на хората с увреждания към Министерския съвет за нови три години.
Организацията осъществява трудова и професионална рехабилитация на своите членове, работи за развитието на единния кооперативен пазар и на пазара за социални услуги. Тя развива социална, образователна, културна и спортно-туристическа дейност с оглед по-пълната интеграция на членовете й в обществото.
Националният съвет за интеграция на хората с увреждания е консултативен орган към Министерския съвет в областта на интеграцията на хората с увреждания.


Одобрен е докладът за дейността през 2015 г.
на Съвета по европейските въпроси

Правителството прие Годишния доклад за дейността на Съвета по европейските въпроси (СЕВ), осъществявана през 2015 г. Документът съдържа обзор на взетите решения от СЕВ и на информация за задълженията, произтичащи от членството на България в Европейския съюз.
През миналата година Съветът е одобрил Годишна програма за 2015 г. за участие на България в процеса на вземане на решения на ЕС, проектите на шестмесечни програми с приоритетните за страната ни теми и досиета по време на Латвийското (януари-юни) и на Люксембургското (юли-декември) председателства на Съвета на ЕС, проектът на План за действие за 2015 г. с мерките, произтичащи от членството на България в ЕС, проектите на позиции за заседания на различните формати на Съвета на ЕС и на Европейския съвет и др.
СЕВ продължи също така да осъществява мониторинг по приемането на мерки на национално ниво, необходими за въвеждането и прилагането на актове на ЕС, чрез ежемесечното изготвяне на отчет за изпълнението на Плана за действие с мерките, произтичащи от членството на България в ЕС. С цел осигуряване навременното изпълнение на заложените мерки и подобряване планирането на работата и междуведомствената координация, заместник министър-председателят по координация на европейските политики и институционалните въпроси внасяше всеки месец в Министерския съвет доклад за изпълнението на Плана за действие.
През отчетния период обемът на работата в рамките на националния координационен механизъм по въпросите на ЕС традиционно остана висок, предвид динамичния дневен ред на ЕС и интензивния преговорен процес по теми и досиета, определени като приоритетни за страната.
И през 2015 г. координационният механизъм доказа своята ключова роля както за изготвянето на единни и съгласувани национални позиции и тяхното последователно отстояване в ЕС, така и по отношение на мониторинга на изпълнението на ангажиментите, произтичащи от членството на страната в ЕС.


Одобрени са годишните разчети на сметката
за средствата от ЕС на ДФ „Земеделие“ за 2016 г.


Правителството утвърди годишните разчети на сметката за средствата от Европейския съюз на Държавен фонд „Земеделие“ за 2016 г.
Планирани са средства за финансиране на Програмата за развитие на селските райони, Оперативната програма за развитие на сектор „Рибарство“, Програмата за морско дело и рибарство, директните плащания на площ и пазарните мерки. Разчетите са на база прогнозите за изпълнение на програмите и схемите през 2016г.


Община Бургас получава възможност
да модернизира базата на Професионалната гимназия по транспорт


Правителството предостави на община Бургас сградите и прилежащия им терен, които се ползват от Професионалната гимназия по транспорт в града. Решението ще позволи местна власт да кандидатства с проект по ОП „Региони в растеж” за подобряване на условията за предоставяне на образователни услуги чрез подобряване на училищната инфраструктура.
Управляван от Национална компания „Железопътна инфраструктура“ имот – публична държавна собственост, е обявен за частна държавна собственост. Теренът с площ 1,2 дка е в Асеновград и няма функционално и технологично значение за сигурността и осъществяването на железопътните превози.
Поради отпаднала нужда от Военномедицинска академия беше отнето правото на управление върху имот – публична държавна собственост, в с. Нареченски бани, община Асеновград. Теренът от близо 23 дка и пет сгради в него е предоставен на ВМА през 2009 г. за болница за долекуване, продължително лечение и рехабилитация. Сградният фонд е силно амортизиран и негоден за ползване без извършване на основен ремонт и реконструкция. Имотът бе обявен за частна държавна собственост и бе предоставен за управление на Министерството на отбраната. Днешното решение на правителството създава възможност за извършване на разпоредителни действия – продажба чрез търг, с цел реализиране на приходи в държавния бюджет.
Министерският съвет отмени решение от 2008 г. за увеличаване на капитала на „Военно издателство“ ЕООД с непарична вноска, представляваща недвижим имот (част от сградата на ул. Иван Вазов” №12 в София) и движими вещи – частна държавна собственост. Към момента решението от 2008 г. не е изпълнено в неговата цялост и отмяната му ще позволи да бъдат отстранени документалните несъответствия по отношение собствеността на имота, с оглед актуализация на акта за частна държавна собственост и коректно отразяване в кадастралната карта. Имотът остава в управление на Министерството на отбраната.


Заместник-министър Атанаска Николова
ще представлява България в Комисията
по опазване на Черно море от замърсяване


Правителството определи заместник-министъра на околната среда и водите Атанаска Николова за представител на България в Комисията по опазване на Черно море от замърсяване по Конвенцията за опазване на Черно море от замърсяване. Тя ще ръководи и делегацията ни в Международната комисия за опазване на река Дунав.
Страни по Конвенцията за опазване на Черно море от замърсяване са шестте държави от Черноморския регион – България, Грузия, Румъния, Русия, Турция и Украйна. Седалището на постоянния й секретариат е в Истанбул.
Международната комисия за опазване на р. Дунав е изпълнителният орган на Конвенцията за сътрудничество при опазването и устойчивото използване на р. Дунав, страни по която са 14 държави и Европейската комисия. Дейността й се подпомага от секретариат със седалище във Виена.
Оперативната работа на двете комисии се осъществява по електронен път, като е предвидена по една редовна годишна среща за приемане на решения.


Одобрени са проекти на споразумения във връзка
с Инициативата за малки и средни предприятия


Правителството одобри проектите на споразумения, с които се уреждат правата и задълженията на Управляващия орган, Европейския съюз, Европейския инвестиционен фонд и Европейската инвестиционна банка относно прилагането на Инициативата за МСП на Европейската комисия в България през програмен период 2014-2020 г. по ОП „Инициатива за малки и средни предприятия“.
В изпълнение на Инициативата за МСП се предвижда структуриране и стартиране изпълнението на един финансов инструмент – неограничени гаранции за предоставяне на капиталово облекчение на финансови посредници за нови портфейли за дългово финансиране на допустими МСП. Чрез него ще се подобри достъпът до дългово финансиране на МСП чрез адресиране на основните трудности пред МСП в България – невъзможността да наберат достатъчно капитал за своя бизнес поради ограничен достъп до иновативни финансови инструменти, високи изисквания за обезпечение и цена на дълговото финансиране.
Предлагането на кредити на МСП по финансовия инструмент на пазара се очаква да започне през втората половина на 2016 г. и до края на 2019 г. финансовите посредници да създадат портфейл от ново дългово финансиране между 400-600 млн. евро.Одобрено е техническо споразумение
за осъществяване в България на летателна подготовка на литовските ВВС


Правителството одобри проекта на Техническо споразумение между Министерствата на отбраната на България и Литва за предоставяне на подготовка на военен персонал.
Документът е разработен в рамките на двустранния меморандум от 2009 г. за сътрудничество в областта на отбраната и въоръжените сили. С него се регламентират общите процедури и мерки, необходими за ефективното изпълнение в България на летателна подготовка на военен персонал от литовските ВВС, отговорностите на участниците, включително процедурите за възстановяване на направените разходи.


България и Кипър задълбочават сътрудничеството си в туризма, селското стопанство и спорта

Правителството одобри проекта на Меморандум за разбирателство областта на туризма между българското Министерство на туризма и Министерството на енергетиката, търговията, индустрията и туризма на Република Кипър. Чрез подписването на му страните се ангажират да изпълняват мерки, насочени към опростяване на формалностите по отношение на необходимите процедури за обмен на туристи. Насърчава се сътрудничеството в областта на културния туризъм, ще бъде обменян опит в областта на яхтения, круизния и спортния туризъм. Страните ще обменят информация относно националното законодателство, свързано с насърчителни мерки за чуждестранни капиталови инвестиции и съвместни дружества в областта на туризма в своите страни, както и относно гаранциите за защита на чуждестранните капитали, внесени като инвестиция.
Чрез взаимно участие в международни изложения, панаири, конференции, семинари, както и чрез обмен на информация страните ще споделят опит в областта на планирането и маркетинга на туристически дейности. Ще се изготвят комбинирани туристически пакети за туристи от далечни дестинации, по-специално на пазари като Индия, САЩ, Китай и Япония.
Одобрен беше и междуправителствен проект на меморандум за разбирателство в сферата на селското стопанство и развитието на селските райони. Документът има за цел да доразвие и укрепи капацитета на сътрудничеството в областта на растениевъдството, животновъдството и развитието на селските райони. Това ще се осъществи чрез обмен на научна и техническа информация, документация, обмен на стажанти, научни делегации и специалисти от двете страни и изготвяне на съвместни селскостопански научноизследователски програми в области от взаимен интерес, съгласно подписаното през 2015 г. споразумение за сътрудничество между българската Селскостопанска академия и Земеделския изследователски институт на Кипър.
Българското Министерство на младежта и спорта и кипърското на образованието и културата подпишат Споразумение за сътрудничество в областта на спорта. Проектът му беше одобрен на днешното правителствено заседание.Двете страни изразяват готовност за подновяване на договорните отношения в областта на спорта. Сътрудничеството ще се изразява в обмен на делегации, информация за научни изследвания в областта на елитния спорт, спортна медицина, развитието на спортния маркетинг и др.


Одобрени са позицията и съставът на делегацията за четвъртата сесия на междуправителствената българо-узбекска комисия за сътрудничество

Правителството одобри позицията и състава на българската делегация за четвъртата сесия на Междуправителствената българо-узбекска комисия за икономическо и научно-техническо сътрудничество, която ще се проведе на 25 и 26 февруари в Ташкент. Предвижда се да бъдат разгледани въпроси в областта на взаимната търговия, селското стопанство, транспорта и информационните технологии, строителството, околната среда, енергетиката и др. По време на заседанието ще бъде организиран бизнес-форум с участието на български и узбекски фирми.
Външната търговия между България и Узбекистан през последните години се характеризира със съществено нарастване на българския износ. Налице са по-големи възможности за внос от България на видове приоритетни за Узбекистан стоки и услуги, които не попадат под обхвата на съществуващите митнически рестрикции, свързани с търговската политика на протекционизъм на Узбекистан. Интересите на Узбекистан са насочени към привличане на български инвестиции в местната икономика, към селското стопанство – износ на узбекска необработена селскостопанска продукция и необработен памук, към износ на минерални торове и химически продукти; износ на обработени памучни влакна, тъкани, облекла и материали от памук.


Правителството одобри позицията на България
за заседанието на Европейския съвет


Правителството одобри българската позиция за предстоящия Европейски съвет, който ще се проведе на 18 и 19 февруари в Брюксел. Основен акцент в срещата ще са предложенията на Обединеното кралство за предоговаряне на параметрите за членство в ЕС и въпроси, свързан с миграцията.
След политическия обмен на мнения по време на заседанието на Европейския съвет през декември 2015 г. относно плановете на Обединеното кралство за провеждането на референдум за оставане или излизане от Съюза, сега Европейският съвет ще се опита да постигне съгласие по взаимно удовлетворителни решения във всички четири области (икономическо управление, конкурентоспособност, суверенитет и свободно движение). В позицията си българската страна ще обърне внимание, че не може да подкрепи предложения, които са в противоречие с Договорите на ЕС и водят до дискриминация на граждани на ЕС въз онова на национално гражданство. Ще участваме активно в намирането на компромис, който да създаде, от една страна, баланс между принципа на свободно движение и равно третиране на гражданите на Съюза, а от друга – правото на всяка държава членка да се защитава от злоупотреби.
Европейският съвет ще направи оценка на напредъка в изпълнението на решенията си в отговор на миграционната и бежанска криза в подготовка за срещата на Европейския съвет през март.
Министерският съвет одобри и доклада на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията Ивайло Московски за резултатите от Срещата на върха по авиация на ЕС, която се проведе на 20 и 21 януари в Амстердам. Срещата се определя като едно от най-съществените събития през тази година. Организаторите проведоха три тематични панела, в рамките на които бяха дискутирани ключови аспекти от одобрената през декември 2015 г. Стратегия за въздухоплаването в Европа и европейските приоритети, свързани с интелигентното регулиране, свързаността и иновациите в авиационния отрасъл.
В изказването си министър Московски заяви, че приемането на регламента за правата на пътниците, както и на правилата за безопасност при използването на безпилотните летателни апарати (дронове), следва да се разглеждат като основен приоритет. Той каза още, че договарянето на споразумения за въздушен транспорт би подобрило пазарния достъп и възможностите за инвестиции във важни задгранични пазари за авиокомпаниите в ЕС.
Одобрени бяха и доклади за проведеното в Амстердам на 25 и 26 януари неформално заседание на Съвета „Правосъдие и вътрешни работи”.
Основни теми на дискусия в частта „Вътрешни работи” бяха борбата с тероризма и създаването на Европейска гранична и брегова охрана. Обсъдени бяха възможностите за засилване на обмена на информация в областта на борбата с тероризма както на национално ниво (между полицията и службите за сигурност), така и между държавите-членки. На преден план беше изведена необходимостта от осигуряване на свързаност между отделните бази данни на равнище ЕС и премахване на техническите и законодателните пречки пред осъществяването на подобен вид обмен. Акцент беше поставен и върху необходимостта от повишаване на капацитета на „служителите на първа линия” за ранно идентифициране на признаците на радикализация. По предложението за създаване на Европейска агенция за гранична и брегова охрана бяха дискутирани четири основни аспекта – принципът на споделена отговорност, въвеждането на оценка на уязвимостта, създаването на пул от гранични служители за участие в операции на Агенцията и правото на намеса в случай на ситуация по външната граница, изискваща спешни действия.
Министрите на правосъдието обсъждаха основно темата за противодействието на престъпленията в кибернетичното пространство. Те се обединиха около идеята за създаването на обща европейска рамка за противодействие на киберпрестъпленията с конкретни правила относно определяне на компетентността. Откроена беше възможността за използване на наличните правни инструменти, например, тези от взаимната правна помощ, както и европейската заповед за разследване. В същото време беше отбелязана необходимостта от провеждане на задълбочен дебат по темата на експертно равнище, включително по отношение събирането на доказателства в електронна форма и регулиране на отношенията с доставчиците на интернет услуги.
Правителството одобри резултатите от българското участие в неформалното заседание на Съвета на ЕС по конкурентоспособност, проведено на 27 и 28 януари в Амстердам. В частта „Вътрешен пазар и индустрия“ по отношение на единния пазар на услуги взетите решения са за по-доброто и коректно прилагане на съществуващите правила. Всички министри подкрепиха инициативите в Стратегията за единния пазар и по-специално за паспорта за услуги и аналитичната рамка за регулираните професии. Паспортът за услуги следва да намали административната тежест и да гарантира, че доставчиците на услуги ще имат лесен достъп до трансгранични пазари. В частта „Научни изследвания“ бе проведен дебат за възможностите за увеличаване на производителността и икономическия растеж в Европа на базата на повече и по-целенасочени инвестиции в научни изследвания и иновации. Комисията представи идеята за създаването на Европейски съвет за иновации, който да обедини под една шапка инструментите за насърчаване на иновации и стартиращи компании („Хоризонт 2020“ и COSME), както и рисковите фондове.
Вицепремиерите и министрите ще определят координатори за превенция и противодействието
на корупцията

Заместник министър-председателите и министрите да определят за координатор заместник-министър или член на политическия си кабинет за мерките в областта на превенцията и противодействието на корупцията в съответния сектор. Това реши правителството с приемането на шестмесечен отчет за изпълнението на Националната стратегия за превенция и противодействие на корупцията в Република България (2015-2020) за периода април – септември 2015 г.
Избраните координатори ще отговарят за секторните антикорупционни планове във ведомствата и ще бъдат изслушвани в Националния съвет по антикорупционни политики, ръководен от вицепремиера Кунева.

Обобщената информация от отчета на министерствата и агенциите показва, че от 33-те мерки в Стратегията осем са изпълнени, други 15 са в процес на изпълнение, а останалите са с постоянен характер или работата по тях предстои.
Във ведомствата са изградени вътрешни системи за мониторинг и управление на корупционния риск, предприети са действия за усъвършенстване на вътрешните правила и процедури, отчетността и прозрачността в управлението и дейността на администрацията, утвърдени са вътрешни правила за работа с предложения и сигнали, разписани са процедури за защита на лицата, които подават сигнали за корупция и конфликт на интереси.
Засилването на политическия ангажимент по линия на борбата с корупцията се налага заради изводите от отчета, че планирането и отчитането на мерките в отделните сектори подлежи на подобрение. Част от предложените антикорупционни мерки са свързани с текуща дейност в изпълнение на законови правомощия, преди всичко през работата на инспекторатите. Не винаги се отчитат спецификите на корупционния риск в съответната система.
Отчетът ще бъде изпратен на Народното събрание, Президента на Република България и на Висшия съдебен съвет.


България и Палестина ще създадат смесена комисия за активизиране на сътрудничеството между двете страни

Правителството одобри проекта на Меморандум за разбирателство между министерствата на външните работи на България и на Палестина за създаване на Смесена комисия на ниво министри. Целта е да се активизира сътрудничеството между страните и да се улесни прилагането на подписаните двустранни споразумения.
Изпълнението на договореностите в меморандума ще доведе до разширяване на връзките между България и Палестина и ще задълбочи сътрудничеството в областите икономика, енергетика, туризъм, селско стопанство, образование и наука, здравеопазване, сигурност.


България и Индонезия ще си сътрудничат
в областта на културата


Правителството одобри проект на Меморандум за разбирателство между българското Министерство на културата и Министерството на образованието и културата на Индонезия.
Изпълнението на договореностите, залегнали в меморандума, ще доведе до разширяване на връзките между България и Индонезия и ще задълбочи отношенията между двете страни в областта на културата чрез организиране на съвместни изложби, семинари и работни срещи, обмен на експерти в областта на музейното дело, фолклора и филмовото изкуство, на театрални изпълнители, солисти и изпълнителски групи и т. н.


Промените в Наредбата за условията, правилата
и реда за регулиране и регистриране на цените
на лекарствените продукти се въвеждат
от 1 септември


От 1 септември, вместо от 16 февруари 2016 г., ще влязат в сила одобрени през м. г. промени в Наредбата за условията, правилата и реда за регулиране и регистриране на цените на лекарствените продукти.
Анализирането в началото на 2016 г. показа допълнителна необходимост от по-плавно адаптиране към новите изисквания, залегнали в наредбата, за да не се допусне възникването на проблеми, които да рефлектират неблагоприятно върху пациентите и доставчиците на лекарствени продукти.
Необходимо е допълнително технологично време да бъде приспособен ефективно аптечният софтуер към новите изисквания, да бъдат предвидени контроли върху софтуера на Националната здравноосигурителна каса с оглед непротиворечиво отчитане на лекарствените продукти. Необходим е и по-дълъг период на операторите в здравната системата да реализират по досегашния ред лекарствените продукти, закупени по досегашните правила, за формиране на размера на доплащането им от пациентите. 


Сходни връзки

РЕШЕНИЯ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ | 0 брой коментари | Регистрация
Екипът не носи отговорност за коментарите, публикувани от посетителите.

Stats
 Copyright ©2000 - 2003 © 2020 НДТ, Добрич, България
 Всички права запазени.
Powered By Geeklog 
Страницата е генерирана за 0.10 секунди