изпрати публикация  :  календар  :  търсене  :  статистика  :  Архив  :  Има ли Дядо Коледа?  :  Интернет връзки  :  Polls  
    НДТ, Добрич, България Албена - Oasis for Holidays   По-добрият вестник на Добричка област
NDT Newspaper, Dobrich, Bulgaria
    
 Добре дошли в НДТ, Добрич, България
 2020-07-07 @ 01:36 EEST
РЕШЕНИЯ ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ - 14.02.2018    
НовиниРЕШЕНИЯ ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ - 14.02.2018

Одобрено е правителственото становище

по конституционно дело №13/2017

 

Правителството одобри становище по конституционно дело №13 за 2017 г. Делото е образувано по искане на Пленума на ВАС за тълкуване на чл. 125, ал. 2 от Конституцията на Република България – дали разпоредбата задължава ВАС да се произнася по спорове за законността на актовете на Министерския съвет и на министрите като първа инстанция.

В становището на МС се излагат мотиви, според които по силата на прякото действие на конституционната разпоредба на чл. 125, ал. 2 единствено компетентният да решава по същество спорове за законност на актовете на МС и на министрите е ВАС, което го задължава да се произнася и като първа инстанция по тези дела в рамките на предвидената от законодателството двуинстанционност на административното правосъдие.

 

 

Проф. Темелков и проф. Гайдарски са предложени за удостояване с орден „Св. Св. Кирил и Методий“

 

Правителството предлага на Президента на Република България да издаде укази за награждаване на проф. д-р Темелко Темелков и на проф. д-р Радослав Гайдарски с орден „Св. Св. Кирил и Методий“ – огърлие, за значимия им принос в областта на медицинската наука в България.

Проф. Темелков, д.м.н. е роден през 1937 г. Завършва медицина във ВМИ – Варна, специализирал е в Русия, Австрия и Англия. Професионалната му кариера започва като ординатор-хирург в Добрич и Варна. Хабилитиран е като доцент през 1981 г. и като професор през 1987 г. От 1988 г. е завеждащ на Клиниката по колопроктология и ръководител на Катедрата по обща и оперативна хирургия на ВМИ - Варна.

Основните му научни разработки са в областта на стомашно-чревната, гнойно-септичната, онкологичната и лапароскопската хирургия и колопроктологията. Редактор и автор е на научни статии в специализирани медицински издания. Като ректор на Медицинския университет във Варна е удостоен с Международна златна и сребърна награда за качество 2002 в Мексико и е избран за пълноправен член на Асоциацията на европейските университети. Избран е за почетен член на Българското хирургично дружество, член е на Европейското дружество по хирургия, Международния колеж на хирурзите и Световната университетска организация на колоректалните хирурзи. Удостояван е със званието „Медик на годината – Варна“ (2006) и „Лекар на България“ (2009).

Проф. Гайдарски е роден през 1937 г. Завършва Медицинската академия в София. Професионалната му кариера започва в Окръжна болница – Видин, където последователно преминава ординаторските степен, а в периода 1969-1972 г. е заместник главен лекар по лечебната част. След конкурс е избран за асистент в катедрата по хирургически болести в МА – София, професор е от 1990 г.

Проф. Радослав Гайдарски е автор на множество научни публикации и е сред малкото български хирурзи с признати рационализации на оперативни техники, използвани в ежедневната практика при операциите на черния дроб, жлъчните пътища, панкреаса и стомашно-чревния тракт. Учител е на три поколения млади хирурзи. Над 30 години е председател на комисия за държавни изпити по хирургия на студенти и специализанти. Носител е на високи призове и отличия за професионално развитие и постижения, сред които „Лекар на годината“, „Лекар на България“, орден „Стара планина“.

 

 

Регламентира се възможността за използване

на автобусен транспорт при превоз на делегациите

по време на Българското председателство

на Съвета на ЕС

 

Министерският съвет одобри възможността за използване на автобусен транспорт за трансфера на ръководителите на делегации и придружаващите ги делегати между Националния дворец на културата, хотелите за настаняване и локациите за други официални събития от най-високо ниво от календара на Българското председателство на Съвета на Европейския съюз.

Това е широко прилагана практика при формати с подобен характер и при необходимост от групово придвижване на всички участници от и до конкретна локация. При нея се спазват идентични мерки за осигуряване безопасността на участниците и физически контрол върху транспортните средства, както и при транспорта с автомобили.

С предприемането на тези организационни мерки се цели облекчаване на пътното движение в столицата и осигуряване на безопасни условия за транспортиране на делегатите, както и за участниците в движението в столицата.

Прилагането на Единната национална стратегия

за повишаване на събираемостта на приходите

ще продължи и през 2018 г.

 

Правителството удължи срока на прилагане на Единната национална стратегия за повишаване на събираемостта на приходите, справяне със сенчестата икономика и намаляване на разходите за спазване на законодателството 2015-2017 г. и одобри план за действие към нея за 2018 г.

Стратегията беше разработена през 2015 г. във връзка с три поредни специфични препоръки за страната ни в областта на данъчното облагане, които се отнасят до две основни предизвикателства – високи разходи, свързани с изпълнението на данъчните задължения, и липса на цялостна, широкообхватна стратегия за спазване на данъчното законодателство. Основната заложена цел беше да се подобри спазването на законодателството, да се защити фискалната стабилност на страната и да се осигури равнопоставеност и конкурентоспособност на всички икономически субекти. Стратегията съдържа мерки и дейности, които да доведат до увеличаване на приходите от данъци, осигурителни вноски и такси чрез по-висока ефективност при тяхното администриране и предотвратяване на възможностите за укриването им, както и чрез стимулиране на доброволното изпълнение.

Със стратегията се въведе добрата практика на единен междуинституционален подход за координация и тясно оперативно сътрудничество между компетентните национални институции в областта на приходите, разработи се система от индикатори за мониторинг и оценка, които са с конкретни срокове за изпълнение и отговорни институции.

Със специфична препоръка на Съвета на ЕС от юли 2017 г. се препоръчва страната ни да продължи да подобрява събирането на данъците и спазването на данъчното законодателство, включително чрез цялостен пакет от мерки за периода след 2017 г. Предвид тази препоръка и отчетените до момента положителни резултати от прилагане на мерките към стратегията, правителството прие действието на този документ да се удължи с още една година и одобри план с конкретни дейности за изпълнение през 2018 година.

 

 

Правителството разреши продажба на активи

на МБАЛ „Д-р Тота Венкова“

 

Министерският съвет разреши продажбата на недвижими имоти, собственост на Многопрофилната болница за активно лечение „Д-р Тота Венкова“ АД, Габрово.

Имотите, за които се отнася решението, са известни като „Старопиталище на Пенчо Семов с прилежащия му парк“. Те не се използват за лечебна или друга спомагателна дейност, но изискват значителни средства за поддръжка и ремонт, с каквито дружеството не разполага. Теренът се намира на бул. „Трети март“ №51 и е с площ 6 дка, с три построени в него сгради.

Продажбата ще се извърши чрез търг при начална цена не по-ниска от определената от независим лицензиран оценител. Паричният ресурс, получен от нея, ще остане изцяло в лечебното заведение и ще се използва за инвестиции, пряко свързани с медицинската дейност.

Многопрофилната болница в Габрово е акционерно дружество със смесено държавно и общинско участие, като държавата притежава 90,36 на сто от капитала..

 

 

За ратификация е предложено присъединяването

на България към Международната хидрографска организация

 

Правителството одобри подписаната през 1967 г. Конвенция за Международната хидрографска организация (МХО) и предлага на Народното събрание да я ратифицира.

Присъединяването на страната ни към МХО създава условия за осигуряване безопасността на корабоплаването в морските пространства на страната ни чрез развиването на способности в областта на отбраната, свързани с хидрографията, картографията и опазването на морската среда. Организацията е сред водещите международни институции в тази сфера и работи в тясно сътрудничество с Международната морска организация, в която България членува от 1960 година.

Пълноправното членство в МХО дава право на глас при вземане на решения в организацията и достъп до пълния обем документи и данни, възможност за обучение на специалисти от ВМС в международни институции по одобрени от МХО програми, придобиване от Хидрографската служба на ВМС на сертификати за производство на морски карти и пособия по международните стандарти, участие по регионални проекти за осигуряване безопасността на корабоплаването.

 

 

 

 

 

Правителството одобри промените

в Гьотеборгския протокол към Конвенцията

за трансграничното замърсяване на въздуха

 

Правителството одобри измененията на Гьотеборгския протокол към Конвенцията на ООН от 1979 г. за трансгранично замърсяване на въздуха на далечни разстояния. С промените за всяка страна се определят нови задължения за намаляване на емисиите, които трябва да се спазват от 2020 г. За България те са: сяра (главно серен диоксид) - 78%, азотни оксиди - 41%, амоняк - 3%, летливи органични съединения, различни от метана - 21%, и фини прахови частици (с диаметър до 2,5µm) – 20%. За да се улесни спазването на тези процентни намаления, в приложенията към Гьотеборгския протокол са установени пределно допустими стойности за контролиране на изпусканите емисии на вредни вещества в атмосферния въздух от определени стационарни и нестационарни източници – основно от промишлеността, транспорта и селското стопанство.

Промените са записани в проекта на Закон за ратифициране на изменение на Протокола към Конвенцията за трансгранично замърсяване на въздуха на далечни разстояния за намаляване на подкиселяването, еутрофикацията и тропосферния озон (Гьотеборгски протокол). Одобреният от правителството документ ще бъде внесен за ратификация от Народното събрание.

Конвенцията е основната международноправна рамка, която регламентира сътрудничеството и мерките за ограничаване, постепенно намаляване и предотвратяване на замърсяването на въздуха с акцент върху трансграничното замърсяване на въздуха на далечни разстояния. Към днешна дата действието й е разширено с осем протокола. Ратифицирането на промените в Гьотеборгския протокол от България е допълнителен инструмент за осигуряване на високо ниво за защита на човешкото здраве и околната среда от въздействието на вредните емисии в атмосферния въздух.

 

 

Правителството одобри позициите на България

за заседания на Съвета на ЕС

 

Правителството одобри позицията на България за участие в редовното заседание на Съвета по образование, младеж, култура и спорт на ЕС, което ще се проведе на 15 февруари в Брюксел. Съветът ще заседава във формат министри на образованието на държавите членки на ЕС. Предвидени са две точки за дебат – относно междинната оценка на програма „Еразъм+“ и бъдещи насоки за периода след 2020 г., както и по образователните аспекти от заключенията на Европейския съвет от декември 2017 г.

На заседанието на Съвета на ЕС по икономическите и финансовите въпроси, което ще се проведе на 20 февруари в Брюксел, се очаква министрите на финансите да приемат препоръка относно освобождаването от отговорност на Европейската комисия по изпълнението на бюджета на ЕС за 2016 г. и заключения по насоките за бюджета на ЕС за 2019 г. Министрите ще обсъдят и доклад на експертната работна група на високо ниво с препоръки относно устойчивите финанси.

Одобрена беше и позицията на България за заседанието на Съвета на ЕС по земеделие и рибарство, което ще се проведе на 19 февруари в Брюксел. Министрите ще обсъдят Съобщението на Комисията относно бъдещето на Общата селскостопанска политика след 2020 г. С цел структуриране на дискусията, Българското председателството е формулирало няколко насочващи въпроса, свързани с директните плащания и мерките, допринасящи за опазването на околната среда и климата, както и развитието на селските райони. В рамките на заседанието ще бъде проведена и дискусия на тема „Преразглеждане на стратегията на ЕС за биоикономиката и ролята на сектора на селското стопанство“.

 

 

Съвет „Общи въпроси“ по чл. 50 даде мандат

за преговори по преходния период на излизането

на Обединеното кралство от ЕС

 

Правителството се запозна с резултатите от проведени заседания на Съвета на Европейския съюз.

Съвет „Общи въпроси“ по чл. 50, който се проведе на 29 януари в Брюксел, прие с пълно единодушие мандат за водене на преговори за преходния период на оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз. В преговорите ЕС ще настоява Обединеното кралство да продължи да прилага правото на ЕС, да остане част от Митническия съюз и Единния пазар при зачитане на четирите свободи на движение и юрисдикцията на Съда на ЕС. В същото време Обединеното кралство следва да се изтегли от институциите на ЕС и няма да може да участва в процеса на вземане на решения. Мандатът определя 31 декември 2020 г. като краен срок за преходния период, което съвпада със срока на действие на актуалната Многогодишна финансова рамка на ЕС.

Неформално заседание на Съвета „Правосъдие и вътрешни работи“ беше проведено в София на 25 и 26 януари. На него беше постигнато съгласие за координация между Европейската прокуратура, Евроюст, ОЛАФ и Европол, без дублиране на функции. Въпросът беше поставен за обсъждане от Българското председателство на Съвета. Очаква се в следващите месеци Европейската комисия да представи проект на оперативни правила за работа на Комитета по избор на европейския главен прокурор и европейски прокурори, а през м. март да бъде сформирана експертна група, която да консултира Комисията по създаването и административното обслужване на Службата на Европейския прокурор. Министрите на правосъдието дискутираха също преработения регламент за признаване и изпълнение на решения по брачни въпроси, родителската отговорност и международното отвличане на деца, както и трансграничния достъп до електронни доказателства.

Министрите по земеделие и рибарство заседаваха в Брюксел на 29 януари. Те обмениха мнения по Съобщение на ЕК, в което е изложена визията й за Общата селскостопанска политика (ОСП) за периода след 2020 г. Министрите приветстваха предложението за увеличаване на сегашното ниво на субсидиарност, но в същото време изтъкнаха значението на опростяването и достатъчната гъвкавост за държавите-членки.

 

 

 


Сходни връзки


Stats
 Copyright ©2000 - 2003 © 2020 НДТ, Добрич, България
 Всички права запазени.
Powered By Geeklog 
Страницата е генерирана за 0.09 секунди