изпрати публикация  :  календар  :  търсене  :  статистика  :  Архив  :  Има ли Дядо Коледа?  :  Интернет връзки  :  Polls  
    НДТ, Добрич, България Албена - Oasis for Holidays   По-добрият вестник на Добричка област
NDT Newspaper, Dobrich, Bulgaria
    
 Добре дошли в НДТ, Добрич, България
 2020-07-07 @ 03:11 EEST
РЕШЕНИЯТА НА ЗАСЕДАНИЕТО НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 28.02.2018    
Новини РЕШЕНИЯТА НА ЗАСЕДАНИЕТО НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 28.02.2018


Одобрени са правителствени становища

по две конституционни дела

 

Правителството одобри становища по две конституционни дела.

Конституционно дело №10/2017 е образувано по искане на пленума на Върховния касационен съд за установяване на противоконституционност на чл. 127, ал. 1, предложения предпоследно и последно, и на чл. 411а, ал. 1, т. 4 от НПК, както и за произнасяне за съответствие на чл. 127, ал. 1, предложения предпоследно и последно от НПК с чл. 6 от Конвенцията за защита на правата на човека и основните свободи. С определение на КС към КД 10/2017 е присъединено и КД 12/2017, образувано по искане на Висшия адвокатски съвет, в частта относно установяване на противоконституционност на разпоредбата на чл. 411а, ал. 1, т. 4 от НПК за съвместно разглеждане и решаване.

В искането се твърди, че оспорените разпоредби противоречат на провъзгласените в Конституцията принципи на правовата държава, на равенството на гражданите пред закона, на забраната за създаване на извънреден съд и на изискването съдилищата да осигуряват равенство и условия за състезателност на страните в съдебния процес.

В становището на МС е застъпена тезата, че оспорваната законова уредба не противоречи на Конституцията, защото създадените правила за доказателствените средства са в съответствие с изискванията за събиране, проверка и оценка на доказателствения материал, а правомощията на специализирания наказателен съд нямат извънреден характер.

Искането по КД 12/2017 е за обявяване противоконституционност на разпоредбите на чл. 50, чл. 81, ал. 3 в частта „или в едномесечен срок от деня, в който пострадалият е получил съобщение за прекратяване на досъдебното производство на основание, че престъплението се преследва по тъжба на пострадалия“, чл. 63, ал. 2, т. 4, чл. 73а, ал. 2, чл. 416, ал. 5, чл. 247в, ал. 1, т. 3 в частта „или когато е констатирал очевидни фактически грешки в обвинителния акт“, чл. 358, ал. 2, чл. 301, ал. 4, чл. 305, ал. 6, чл. 336, т. 4, чл. 354, ал. 1, т. 3, чл. 320, ал. 2, чл. 348, ал. 3, т. 1, чл. 351, ал. 2, чл. 360, ал. 2 от НПК. Мотивите са за противоречие с принципа на правовата държава, равенството на гражданите пред закона, на правото на защита, на правото на адвокатска защита, на конституционното задължение да не се допускат ограничения на правата на обвиняемия, надхвърлящи необходимото за осъществяване на правосъдието, на правото на защита във всички стадии на процеса.

В становището на правителството е застъпена тезата, че оспорената законова уредба не противоречи на Конституцията, защото в нея се съдържат гаранции за защита както на правата на обвиняемите, така и на обществения интерес за изпълнението на основната задача на наказателния процес – да се осигури разкриване на престъпленията, разобличаване на виновните и правилно прилагане на закона.

В становищата се предлага исканията да бъдат отхвърлени като неоснователни.

 

 

Община Бургас получава терени за доизграждане

на велоалеята между Приморския парк

и кв. „Сарафово“

 

Правителството прехвърли безвъзмездно на община Бургас имоти – частна държавна собственост, намиращи се в кв. „Сарафово“. Терените са за изграждането на продължение на крайбрежната велоалея, свързваща Приморския парк на града с жилищния квартал, на спортни обекти и съоръжения. Общата площ на имотите е 3761 кв. м. Проектът е на общината и изпълнението му се финансира от местната власт. Целта е да се подобри градската среда и да се създадат условия за по-добър и здравословен начин на живот на населението.

Министерският съвет прие решение за апортиране на имоти – частна държавни собственост, в капитала на УМБАЛ „Свети Георги“ ЕАД – Пловдив. Четирите терена с обща площ 68 дка се намират на бул. „Пещерско шосе“ в града. УМБАЛ „Свети Георги“ е лечебно заведение със 100% държавно участие в капитала. Апортирането на имотите ще даде възможност за разширение сградния фонд на болницата чрез реализиране на ново строителство.

Правителството се разпореди и за промяна на границите на Свободна зона Русе. Статутът на свободна зона ще продължи да действа за една част от зоната, а именно – поземлен имот с идентификатор 63427.128.31, който е с площ 141,7 дка, а по отношение на всички останали имоти, собственост на „Свободна зона Русе“ ЕАД, този статут ще отпадне. Това ще позволи терените в Зоната да бъдат продавани, а не само отдавани под наем както досега, което възпрепятстваше осъществяването на инвестиционни намерения. Потенциалните инвеститори нямат интерес от наем на площи, тъй като търсената устойчивост на инвестиционните им програми в дългосрочен план изисква реализирането на инвестициите да се осъществява на собствен терен. Стратегическата локация на Зоната и добре развитата инфраструктура я превръщат в атрактивна инвестиционна дестинация, което обуславя и множеството заявени инвестиционни намерения в „Национална компания индустриални зони“ ЕАД, която е едноличен собственик на капитала на „Свободна зона – Русе“ ЕАД. Приемането на акта ще доведе до привличането и реализирането на инвестиции в Русе и региона.

Кабинетът промени статута на имоти от публична държавна в частна държавна собственост. Те се намират на територията на летище София, като са предоставени за управление на Агенция „Митници“ и Българската агенция по безопасност на храните. Терените са съсобствени между „Летище София“ ЕАД, „България Ер Мейнтенанс“ ЕАД, Агенция „Митници“ и Българската агенция по безопасност на храните. С обявяването им за частна държавна собственост ще бъде възможно извършването на делба между съсобствениците. По този начин двете ведомства ще получат в реален дял парцели с площ, равна на притежаваните идеални части, ведно със сградите, които са им предоставени за управление. След извършване на делбата имотите отново ще бъдат обявени за публична държавна собственост. Делбата няма да затрудни функционирането на летището.

Част от имот, предоставен за управление на Българския институт по метрология, беше обявен за публична държавна собственост. Това са две помещения в административната сграда и едноетажна сграда на ул. „Капитан Райчо Николов“ №1 в Русе. Те ще се използват от Института по метрология за делова и административна дейност.

 

 

Правителството отпусна персонални пенсии

на 74 деца

 

74 деца без право на наследствена пенсия от починал родител и една жена, навършила възрастта по чл. 68, ал. 3 от КСО, родила и отгледала пет деца, ще получат персонални пенсии в размер на 108,88 лв. месечно, реши правителството. Те нямат право на пенсия по общия ред на Кодекса за социално осигуряване, тъй като по отношение на тях не са налице някои от изискванията му.

Пенсиите са в размер на 90 на сто от социалната пенсия за старост и ще се изплащат от 1 март. С отпускането им ще бъдат подпомогнати 39 семейства, останали в затруднено финансово положение.

 

 

 

 

 

Панде Ефтимов е предложен посмъртно

за удостояване с орден „Стара планина“

 

Правителството предлага на Президента на Република България да издаде указ, с който да награди посмъртно Панде Ефтимов с орден „Стара планина“ – втора степен, за изключително големите му заслуги за популяризирането на българската история през периода на войните за национално обединение и за съхраняване на българщината в Република Македония.

Панде Ефтимов е роден на 15 март 1932 г. в преспанското село Претор. Завършва висшето си образование във Филологическия факултет на Скопския университет.

През 1956 г. уведомява българските власти за откриването на Битолския надпис на цар Иван Владислав, като тайно носи лентата със снимките в българското посолство в Белград. Открито се самоизявява като българин и участва в групи, целящи независимостта на Македония, заради което прекарва седем години в затвора – между 1957 г. и 1961 г., както и от 1971 г. до 1974 г. Обвиняват го в македонски национализъм и че иска отделянето на Македония от Югославия и присъединяването й към България. В документите на обвинението е записано „българофилство“. След освобождаването му от затвора са му отнети всички граждански права и в продължение на 20 години е с отнети лични документи.

След 1986 г. участва в процеса по формирането на ВМРО-ДПМНЕ.

Панде Ефтимов е работил като учител и журналист. Той е горещ популяризатор на българската военна история. На него се дължи възстановяването на българските военни гробища в пределите на Република Македония.

През 2007 г. получава българско гражданство. Умира на 13 август 2017 г. в София след продължително боледуване.

 

 

България ще предостави хуманитарна помощ

за Ирак, Сирия, Афганистан и Йемен

 

България ще предостави хуманитарна помощ за Ирак, Сирия, Афганистан и Йемен в размер на 782 000 лв. Финансирането ще бъде осигурено от средствата по бюджета на Министерството на външните работи, предназначени за развитие и хуманитарна помощ.

Най-голям дял ще бъде насочен към Сирия, където ще бъдат разпределени 293 хил. лв. За Афганистан и Ирак ще бъде отпусната помощ в размер от по 195 хил. лв., а за Йемен – 97 хил. лв.

Средствата ще бъдат предоставени чрез съответни доброволни вноски към бюджетите на Международния комитет на Червения кръст, Международната организация по миграция, Службата на ООН за координиране на хуманитарните дейности, Службата на Върховния комисар на ООН за бежанците, Детския фонд на ООН.

Предоставената от българска страна хуманитарна помощ е част от усилията на международната общност за възстановяване на региона и подобряване на условията на живот на гражданите там.

 

 

За ратификация е предложено споразумението

с ЮНЕСКО за продължаване дейността

на Регионалния център за опазване

на нематериалното културно наследство

в Югоизточна Европа

 

Министерският съвет предлага на Народното събрание да ратифицира подписаното през ноември 2017 г. Споразумение между правителството на България и Организацията на обединените нации за образование, наука и култура (ЮНЕСКО) относно продължаване дейността на Регионалния център за опазване на нематериалното културно наследство в Югоизточна Европа в София като Център под егидата на ЮНЕСКО.

Постигнатите договорености утвърждават позицията на България като водеща страна в сферата на нематериалното културно наследство в региона, както и сред страните, подписали Конвенцията на ЮНЕСКО за опазване на нематериалното културно наследство. Те допринасят и за насърчаване на започналите процеси по изграждане на мрежи от експерти и провеждането на различни съвместни инициативи в страните от Югоизточна Европа.

 

 

Правителството предлага ратификацията

на изменение на Конвенцията

за международно гражданско въздухоплаване

 

Правителството предлага на Народното събрание да ратифицира изменения на Конвенцията за международно гражданско въздухоплаване. Те се отнасят до увеличаване на числеността на Съвета и на Въздухоплавателната комисия на Международната организация за гражданско въздухоплаване (ИКАО).

Съветът и Въздухоплавателната комисия са двата най-важни избираеми органа, от които зависи работата на ИКАО по създаването и изпълнението на стандартите и препоръчителните практики в областта на гражданската авиация, приложими в световен мащаб. Увеличаването на числения състав на основните органи на ИКАО благоприятства за избирането и на по-малките страни, когато те се кандидатират като представители на регион, излъчени на ротационен принцип.

 

 

ЕБВР ще консултира МОСВ

по ОП „Околна среда 2014-2020“

 

Правителството одобри проект на Споразумение между Министерството на околната среда и водите на България и Европейската банка за възстановяване и развитие за предоставяне на помощни услуги при изпълнение на проекти.

Документът предвижда МОСВ да получи консултантски услуги за актуализация на предварителна оценка на финансови инструменти и инвестиционна стратегия за финансови инструменти по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“. Така на МОСВ ще бъде оказано съдействие за проучване на по-широк кръг от възможности за финансиране, включително анализ на възникнали промени в пазарните условия след 2014 г., по отношение прилагането на финансови инструменти по оперативната програма. Предвижда се и актуализиране на изготвените инвестиционни стратегии по приоритетни оси 1 „Води“ и 2 „Отпадъци“ и изготвяне на инвестиционна стратегия по приоритетна ос 5 „Подобряване качеството на атмосферния въздух“, чрез които да се подпомогнат усилията на страната за насърчаване участието на инвеститори и финансови институции от частния сектор в екологични проекти.

Проектът е изготвен в изпълнение на меморандума от 2017 г. между българското правителство и банката за партньорство и подкрепа в усвояването на европейските структурни и инвестиционни фондове.

 

 

Одобрен е меморандум за създаването на щаба

на многонационалната бригада „Югоизток“

 

Правителството одобри проекта на меморандум между министерствата на отбраната на Румъния, България, Канада, Германия, Унгария, Италия, Люксембург, Холандия, Полша, Португалия и Испания, Генералния щаб на Турция и Щаба на Върховното главно командване на Съюзните сили в Европа за създаването, функционирането, окомплектоването с личен състав, финансирането, администрирането и поддръжката на Щаба на многонационална бригада „Югоизток“.

Създаването на бригадата, с рамкова държава Румъния, е израз на ефективното изпълнение на поетите инициативи и набелязаните в НАТО мерки по отношение на адаптираното предно присъствие на сили на Алианса в района на Черно море. Целта е подобряване на съвместната подготовка на съюзните формирования в региона.

Активирането на Щаба на бригадата в Крайова (със статут на международен военен щаб) е резултат от решен

 


Сходни връзки


Stats
 Copyright ©2000 - 2003 © 2020 НДТ, Добрич, България
 Всички права запазени.
Powered By Geeklog 
Страницата е генерирана за 0.08 секунди