изпрати публикация  :  календар  :  търсене  :  статистика  :  Архив  :  Има ли Дядо Коледа?  :  Интернет връзки  :  Polls  
    НДТ, Добрич, България Албена - Oasis for Holidays   По-добрият вестник на Добричка област
NDT Newspaper, Dobrich, Bulgaria
    
 Добре дошли в НДТ, Добрич, България
 2021-12-03 @ 08:16 EET
РЕШЕНИЯТА НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА 20.06.2018 - ПЪРВА ЧАСТ    
НовиниРЕШЕНИЯТА НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА 20.06.2018 - ПЪРВА ЧАСТ


Допълнително 400 лица ще започнат работа при изпълнение на дейности за осигуряване на достъпна архитектурна среда и изграждане на занимални по Проект „Красива България“

Правителството одобри изменение на Националния план за действие по заетостта за 2018г. С допълнително финансиране от 2 млн. лева за Проект „Красива България“ се осигурява заетост на 400 лица при изпълнение на строително-монтажни/ремонтни работи на значими общински и държавни обекти. Дейностите по проекта се реализират в рамките на календарната година със средства от Националния план за действие по заетостта и със средства на бенефициентите - общини и областни управители, държавни институции и контролни органи.
С допълнителните средства по проект „Красива България“ ще се реализират около 30 проектни предложения на общини и държавни институции по мерки за подобряване на социалната инфраструктура, подобряване на социалните услуги от резидентен тип, осигуряване на достъпна среда в обществени сгради и изграждане на занимални за деца на родители, работещи в администрация.

Близо 1 млн. животни ще бъдат ваксинирани срещу болестта син език

Правителството одобри изменения и допълнения на Националната програма за профилактика, надзор, контрол и ликвидиране на болестите по животните и зоонозите за периода 2016 - 2018 г. Промените са свързани с поддържането на постоянно действаща система за профилактика и контрол срещу заразните болести, бърза диагностика и ефективна борба при възникване на огнища на заболявания с цел ограничаването и ликвидирането им.
През 2017 г. срещу болестта син език са ваксинирани 610 000 едри преживни животни, а през 2018 г. освен тях ще бъдат реваксинирани и 300 000 телета. Така общият брой на ваксинираните животни ще достигне близо 1 млн.
Предлага се също така взетите млечни проби да бъдат изследвани, освен за бруцелоза и за ензоотична левкоза по говедата.


Годишният доклад за състоянието и развитието на научните изследвания отчита по-голямо участие на България в рамковата програма „Хоризонт 2020“Министерският съвет прие годишен доклад за състоянието и развитието на научните изследвания в научните организации и висшите училища в страната за периода 2016-2017 г. Докладът съдържа анализ на състоянието на научните изследвания и на международното научно сътрудничество в съответствие с Националната стратегия за развитие на научните изследвания в Република България (2017-2030), както и програма за следващата година, включваща целите и мерките за осъществяването им в съответствие с Националната стратегия.
Анализът в доклада показва, че сред учените в България е постигнато
приблизително равенство на половете, като жените са 53%, а мъжете - 47% от общия брой изследователи в държавния сектор и в сектор „Висше образование“, като в това отношение страната ни е сред водещите държави в ЕС. През 2017 г., съгласно направено изследване на ЕК, България постига повишение на дела на защитилите образователна и научна степен доктор и на дела на научните публикации на един милион от населението на страната. Чрез увеличението на тези индикатори е постигнат и ръст на иновационния индекс на страната. България е и сред водещите страни в ЕС и по отношение на дела на публикациите на отворен достъп спрямо общия брой научни публикации.
В доклада е представена информация за активността на българските висши училища и научни организации, участващи в 365 проекти на Рамковата програма на ЕС за научни изследвания и иновации „Хоризонт 2020“, с бюджет от 57,6 млн. евро. Участието на България в Рамковата програма се увеличава, като само през последната година са привлечени толкова средства, колкото през първите три взети заедно.
Развитието на науката в България в настоящия период е свързано с консолидирането на капацитет и концентрация на ресурси за решаване на значими обществени предизвикателства. Основен елемент на ефективното и ефикасно изпълнение на политиката за научни изследвания е обвързването й с постигнатите научни резултати. Стратегическа цел за развитие на научния потенциал в България е превръщането на науката в основен фактор за развитието на икономика, базирана на знанието и иновационните дейности, изграждане на конкурентоспособна национална научна инфраструктура като елемент от Европейското изследователско пространство, модернизация на научните организации и повишаване статута на учения в обществото.
Развитието на научните изследвания в България е свързано и с прилагането на основни политики и тенденции на Европейския съюз. Тези политики са определени от Лисабонската стратегия и приетата нова стратегия „Европа 2020” и са насочени както към интензивно финансиране на изследователски дейности и изграждане на нови научноизследователски инфраструктури, така и към създаване на мрежи от национални и съвместни изследователски програми. Насочени са още към засилване на сътрудничеството на Европа с трети страни, включването им в общи изследователски проекти и мрежи, участие при изграждането на регионално значими научни инфраструктури и поощряване на трансфера на знания и опит.

Правителството одобри списък със защитени специалности и специалности с очакван недостиг на пазара на труда

Правителството прие Списък със защитените от държавата специалности от професии, по които е налице недостиг на квалифицирани кадри на пазара на труда. Също така одобри критериите за определянето им и условията и реда за допълнително финансиране за издръжка на паралелки за придобиване на квалификация по защитени специалности от професии и по специалности от професии, по които в бъдеще се очаква да има недостиг от специалисти.
Нормативният акт е разработен в изпълнение на разпоредбите на Закона за професионалното образование и обучение, който определя „защитената специалност от професия“ като специалност от професия, която е от значение за икономическото развитие на съответната област и има потребност от квалифицирани кадри. Законът за предучилищното и училищното образование предвижда допълнително финансиране за обучението по защитени специалности от професии и по специалности от професии, по които е налице очакван недостиг на пазара на труда.
С Постановлението се цели да се осигурят оптимални условия за организиране и провеждане на качествено професионално образование и обучение по специалности от професии в държавните или общинските училища съобразно разпоредбите на Закона за предучилищното и училищното образование. По този начин ще се отговори и на потребностите от квалифицирани, но липсващи за местния и регионалния бизнес към момента, специалисти.
Чрез включването на защитените специалности от професии и на специалности от професии, по които е налице очакван недостиг на пазара на труда, в държавния план-прием и в допълнителния държавен план-прием, в училищата се създава възможност за осигуряваме на кадри за приоритетни за развитие на икономиката на регионално ниво в средносрочен план области. Създава се възможност за изпълнението на регионални програми и проекти за областта, чиято реализация би била застрашена при прекратяване на обучението по специалността от професията. Осигурява се обучение за специалности в нови или високотехнологични сектори, което допринася за икономическия растеж на националната икономика.
Постановлението предвижда създаването на междуведомствена комисия към министъра на образованието и науката, която оценява съответствието на предложенията за защитени специалности от професии с определените критерии за уникалност по териториален признак и уникалност по съдържание. Комисията изготвя проект на първоначален Списък със защитени от държавата специалности от професии и всяка година предлага на Министерския съвет проект за актуализирането на списъка.
Очакваният ефект е намаляване дефицита от подготвени кадри за специалности от професии и отрасли на местната, регионалната и националната икономика в дългосрочен план.

Приети са промени в Класификаторa на длъжностите на военнослужещите


Правителството прие промени в Класификаторa на длъжностите на военнослужещите в Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия. Предвижда се измененията да влязат в сила от 01.07.2018 г. Те са свързани с осигуряване на необходимите длъжности за военнослужещи по степени в обхвата на военните звания в единствени по рода си структури във въоръжените сили.
С предложения проект се променя минималното изискване за образователен ценз от „бакалавър“ на „магистър“ на военнослужещите лекари, притежаващи младши офицерски звания.
Добавят се и се променят длъжности във Военен команден център и Център за осигуряване на Съвместното командване на силите, Център за подготовка на специалисти и Единен център за начална подготовка на Сухопътните войски, като се приравняват изискванията за военно звание на основния и междинния команден състав в съответствие с аналогични структури от въоръжените сили с ранг на „бригада (база) тип „Б“.
С цел своевременното комплектуване на специфични длъжности за военнослужещи от Военномедицинска академия и Сухопътните войски, се разкриват длъжности за сержанти и войници, с което се осигурява възможност за заемането им чрез конкурс от граждански лица и кариерно развитие в обхвата на кариерната/професионалната област.
За осигуряване изпълнението на приетите Цели за способностите 2017 в декларираните формирования за участие в колективната отбрана на НАТО се променят наименования на длъжности в Съвместното командване на силите.
С друго свое решение Министерският съвет определи наличие на основен интерес, свързан със сигурността на страната по смисъла на чл.149, ал.1, т.2 от Закона за обществените поръчки, който трябва да бъде защитен при реализиране на проект за инвестиционен разход „Разширяване на националния сегмент на НАТО (NS WAN) за обмен на класифицирана информация до ниво „NATO SECRET“.
Придобиването на оборудване за разширяване на националния сегмент от мрежата на НАТО цели преодоляването на ограничението за обмен на НАТО класифицирана информация в структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия от всички нива и тяхното използване, осигуряване и оперативната им съвместимост в рамките на Алианса.

Утвърдени са разходите за командировки в страната за първото тримесечие на 2018 г.

Правителството утвърди разходите за командировки в страната за първото тримесечие на 2018 г. на министрите и заместник-министрите, на областните управители, на председателите на държавни комисии, агенции и институции.
За командировки на министрите и заместник-министрите в страната са изразходвани общо 4423,89 лв., за командировки на председателите на държавни агенции и техните заместници – 1057,56 лв., за командировки на председатели и членове на държавни комисии –160 лв., за командировки на ръководителите на държавни институции – 10 лв., и за командировки на областни управители – 8642,33 лв.

Социалната пенсия за старост
става 125,58 лв. от 1 юли


Социалната пенсия за старост ще се увеличи от 120,98 лв. на 125,58 лв. от 1 юли. Това предвижда приетото от Министерския съвет Постановление за определяне на нов размер на този вид пенсия.
Промяната ще доведе до увеличаване на пенсиите, които не са свързани с трудова дейност, тъй като по закон техният размер се определя в зависимост от социалната пенсия за старост. Това са пенсиите за военна и гражданска инвалидност, социалната пенсия за инвалидност и персоналната пенсия. Ще се повишат и нормативно установените добавки към пенсиите, които се определят в процент от социалната пенсия за старост. 

Правителството отпусна допълнително над 30 млн. лв. за познавателни книжки и учебници и
учебни помагала


Правителството одобри допълнителни средства в размер на 30 056 784 лв. за закупуване на познавателни книжки, учебници, учебни комплекти и учебни помагала за децата и учениците в общинските детски градини и училища за 2018 година. Със средствата се осигурява безвъзмездно ползване на познавателните книжки, учебниците и учебните помагала от децата и учениците от I до VII клас включително.
Допълнителните средства се предоставят по бюджетите на общините под формата на обща субсидия за делегираните от държавата дейности, като разпределението на средствата е въз основа на броя на децата и учениците от Националната електронна информационна система за предучилищното и училищното образование (НЕИСПУО) към месец февруари 2018  година.
Предложеният проект няма да доведе до пряко и/или косвено въздействие върху държавния бюджет, тъй като средствата са предвидени по бюджета на Министерството на образованието и науката за 2018 г.

Отпускат се допълнително 948 235 лв. за транспортните разходи на учителите


Правителството одобри 948 235 лв. допълнителни средства по бюджетите на общините за възстановяване на транспортните разходи или разходите за наем на педагогическите специалисти в детските градини и училищата за 2018 г.
С тях съгласно Закона за предучилищното и училищното образование и Наредбата за условията и реда за възстановяване на транспортните разходи или на разходите за наем на педагогическите специалисти в институциите в системата на предучилищното и училищното образование ще бъдат възстановени 930 835 лв. за транспорт и 17 400 лв. за наем на педагогическите специалисти за 2018 г.
Средствата се отпускат на основание изготвена и предоставена от кметовете на общини информация, като в рамките на един и същи период на учителите могат да бъдат възстановявани извършените разходи или за транспорт, или за наем по месторабота.
Допълнителните трансфери няма да доведат до пряко и/или косвено въздействие върху държавния бюджет, тъй като необходимите средства за изпълнението му са предвидени по бюджета на Министерството на образованието и науката за 2018 г.

Осигурени са 500 000 лв. за ремонт на покривното пространство на Националната библиотека
„Св. Св. Кирил и Методий“


Правителството одобри допълнителни разходи по бюджета на Министерството на културата за 2018 г. Със средствата в размер на 500 000 лева ще бъдат извършени спешни и неотложни ремонтни дейности на покривното пространство на сградата на Националната библиотека „Св. Св. Кирил и Методий“.


България ще изплати общо 158 370 лв. като обезщетения по решения на ЕСПЧ

Правителството прие решение за изплащане на общо 158 370 лв. обезщетения в изпълнение на шест решения на Европейския съд по правата на човека (ЕСПЧ). Решенията по делата срещу България са постановени в периода 11 януари 2018 г. - 31 май 2018 г.
Делото „Кирил Иванов срещу България“ касае забрана на провеждане на митинг от нерегистрираната организация „Македонски инициативен комитет“. Според ЕСПЧ причините за забраната, посочени от кмета на Благоевград и от Районен съд Благоевград, не са достатъчни, за да оправдаят намесата в правото на сдружаване на жалбоподателя. Съдът се позовава на решенията си по делата „Станков и ОМО Илинден срещу България“, „ОМО Илинден и Иванов срещу България“ и посочва, че възприетите от националните власти формални основания за отказ не се различават от вече критикуваните. ЕСПЧ също така приема, че PC Благоевград не е обосновал становището си относно невъзможността за провеждане на събранието. Присъденото в полза на жалбоподателя обезщетение е в размер на 6000 евро за неимуществени вреди.
По делата „ОМО Илинден и други срещу България“ и „Йордан Иванов и други срещу България“ Съдът намира нарушение на чл. 11 (свобода на сдружаване), като се позова на предходните си осъдителни решения по делата ,,ОМО Илинден срещу България (№ 2)“ и „Станков и ОМО Илинден срещу България“.
По делото „Йордан Иванов и други срещу България“ Съдът присъжда обезщетение от 12 000 евро за неимуществени вреди и 2000 евро разходи и разноски. По делото „ОМО Илинден и други срещу България“ обезщетението е в размер на 12 000 евро за неимуществени вреди и 1220 евро за разходи и разноски.
По делото „Чорбов срещу България“ жалбоподателят се оплаква, че поради неизплащане на дължимата му от МЗХГ по договор част от възнаграждение за процесуално представителство е било нарушено правото му на собственост по чл. 1 от Протокол 1 към Конвенцията, както и че не е разполагал с ефективно средство за защита, в нарушение на чл. 13. ЕСПЧ намира нарушение и по двете оплаквания. Присъденото в полза на жалбоподателя обезщетение е в размер на 15000 евро за претърпените имуществени вреди, 2000 евро за неимуществени вреди и 1260 евро за разходи и разноски.
По делото „Димова-Иванова u Иванов срещу България“ по отношение на оплакването по чл. 8 (неприкосновеност на дома) ЕСПЧ отбелязва, че подобно на други претърсвания в рамките на операция „Медузите“, които са били предмет на разглеждане от Съда, претърсването в случая е било извършено без предварително съдебно разрешение и с дадено бланкетно одобрение впоследствие. Позовавайки се на решенията си по делата „Гуцанови“ и „Славов и други“, Съдът приема, че и в настоящия случай националното законодателство не е предоставило достатъчно гаранции срещу произвол от страна на властите преди или след претърсването в нарушение на чл. 8 от Конвенцията. ЕСПЧ присъжда обезщетение в размер на 3000 евро за претърпените от тях неимуществени вреди и 1500 евро за разходи и разноски.
По делото „Митев срещу България“ ЕСПЧ приема, че в нарушение на чл. 6 от Конвенцията е ограничено правото на защита на жалбоподателя. Разпитът на жалбоподателя от полицаите е проведен извън рамките на процедурата по НПК. Това, заедно с твърденията на жалбоподателя, че е направил самопризнания вследствие на нанесения му побой, поставя под съмнение точността и надеждността на полицейските показания. ЕСПЧ подчертава, че самопризнанието е основен елемент от доказателствения материал, особено като се има предвид, че същият е съдържал и оправдателни доказателства, но въпреки тях съдилищата са счели обвинението за доказано. Съдът приема, че нарушението само по себе си не обосновава несъмнен извод, че жалбоподателят е осъден неправилно, поради което не е необходимо обезщетение за неимуществени вреди, и присъжда в полза на жалбоподателя сумата от 3000 евро за разходи и разноски.

Правителството се разпореди с имоти

Министерският съвет реши да обяви имоти - публична държавна собственост, за имоти - частна държавна собственост, намиращи се в области Пловдив, Пазарджик и Хасково. Те са предоставени за управление на Министерство на отбраната. За Министерството на отбраната и Българската армия отпада необходимостта от ползването на имотите - публична държавна собственост, а като имоти - частна държавна собственост, с тях могат да се извършват разпоредителни действия - продажба чрез търг, съгласно Закона за държавна собственост. 
Обектите със сменен статут са общо пет. Първите два се намират на ул. „Ген. Радко Димитриев“ № 2 в гр. Пловдив, като единият е с площ от 10 537 кв. м и с 4 бр. сгради, а другият е с площ от 51 128 кв. м и с 8 бр. сгради. Третият поземлен имот, находящ се в община Пещера, землището на с. Капитан Димитриево, м. „Еловиците“, е с площ от 14281 кв. ми е застроен с 3 броя сгради. В землището на с. Капитан Димитриево е разположен и четвъртият имот, който е с площ от 69 686 кв. м. и е застроен с 12 броя сгради. Петият имот е в землището на гр. Хасково, местност „Кенана“, е с предназначение вилна сграда и е със застроена площ 243 кв. м, на 2 етажа.
Одобрена е също продажбата на недвижими имоти собственост на ВМЗ ЕАД - гр. Сопот. Това са 34 бр. ведомствени жилища и 6 бр. гаражи, собственост на военния завод. Имотите са разположени в гр. Сопот, гр. Карлово, с. Анево и с. Кърнаре. В преобладаващата част от тях са настанени дългогодишни работници и служители на дружеството, които многократно са заявявали интерес за закупуването им. Продажбата ще осъществи от ВМЗ ЕАД, като получените средства ще останат на разположение на дружеството.
Осигурени са помещения за Центъра по спешна медицинска помощ във Видин, след като Министерството на здравеопазването получава част от самостоятелен обект - публична държавна собственост във връзка с подготвяно проектно предложение по процедурата за регионална здравна инфраструктура по Оперативна програма ..Региони в растеж” 2014 - 2020. Обектът се намира на първия етаж в сграда на ул. ,.Цар Симеон Велики“ № 76 във Видин и ще бъде използван от Центъра за бърза медицинска помощ в града. Инвестиционният проект на Министерството на здравеопазването предвижда строителство, ремонт, реконструкция, преустройство и обновяване на сградния фонд, както и осигуряване на модерно оборудване на центровете за спешна медицинска помощ в цялата страна.
Община Бургас получава държавен имот за образователни дейности. Имотът ще бъде за нуждите на Професионална гимназия по компютърно програмиране и иновации (ПГКПИ) в града. Имотът се намира на бул. „Захари Стоянов”, където до сега се е помещавала Професионална техническа гимназия. Промяната се прави във връзка с оптимизиране на училищния сграден фонд на професионалните гимназии в града. По заповед на министъра на образованието, Професионалната техническа гимназия сменя своето местонахождение, като ще бъде преместена в сградата на Професионалната гимназия по дървообработване „Георги Кондолов“. В имота на бул. „Захари Стоянов”, който до сега е управляван от МОН, се настанява Професионална гимназия по компютърно програмиране и иновации в града.
Променя се предназначението на поземлени имоти в горски територии - публична държавна собственост за изграждане на „Път 11-86 „Асеновград - Чепеларе - Смолян – Рудозем“ от км 125+727.46 до км 128+790 - оптимизация на трасе и отводнителни мероприятия“. Имотите се намират в землището на с. Средногорци, общ. Мадан, обл. Смолян. Те са с обща площ 2,033 дка и са в обхвата на дейност на териториално поделение „Държавно горско стопанство Смолян“ към „Южноцентрално държавно предприятие” ДП - Смолян. Агенция „Пътна инфраструктура“ ще заплати за промяна предназначението на имотите цена в размер на 6 323,00 лева и за компенсационно залесяване, цена в размер на 2 203,77 лева.
С друго свое решение правителството обяви имоти - частна държавна собственост за имоти - публична държавна собственост. Обект на проекта на решение на Министерския съвет са два имота, находящи се в област София, гр. София, община Столична, район „Красно село“. Имотите са необходими за Българската армия. Това обстоятелство изисква да се смени техният статут от частна в публична държавна собственост. Смяната на статута на имотите от частна в публична държавна собственост е съгласно изискванията на чл. 6, ал. 2 от Закона за държавната собственост.
Министерският реши още „Държавна консолидационна компания“ ЕАД да получи два имота. Те ще бъдат внесени като непарична вноска в капитала на „Държавна консолидационна компания“ ЕАД. Терените с обща площ 28 322 кв. м. се намират в София и са с отпаднала необходимост за Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията. Министърът на икономиката ще осъществи дейностите по увеличаването на капитала на „Държавна консолидационна компания“ ЕАД със стойността на правото на собственост върху недвижимите имоти.


Транзитен център - с. Пъстрогор ще продължи да функционира като център от отворен тип поради ниския към момента миграционен натиск

Министерският съвет прие решение във връзка с изпълнението на организационната и техническа част на Мярка 168 „Преобразуване на Транзитен център - с. Пъстрогор на Държавната агенция за бежанците от отворен в затворен тип център за предоставяне на убежище“ за настаняване на чужденци в процедура по международна закрила от Програмата за управление на правителството на Република България за периода 2017- 2021г.
Необходимостта от трансформирането беше обусловена през 2016 г., както от високия брой лица търсещи международна закрита, така и от системното нарушаване на обществения ред в страната от такива лица, настанени в центровете от отворен тип. Преустройството бе осъществено със средства по грантово споразумение с Европейската комисия за безвъзмездна финансова помощ в рамките на механизма за спешно подпомагане от Фонда „Убежище, миграция и интеграция“.
Към момента миграционната обстановка и миграционният натиск са сравнително спокойни и центърът ще продължи да функционира като център от отворен тип, като при необходимост ще бъде стартирана административната процедура по трансформирането му в затворен тип. Правителството възложи на Държавната агенция за бежанците при МС и Министерството на вътрешните работи да предприемат необходимите мерки за изменение и допълнение на грантовото споразумение.


България и Алжир ще продължат да си сътрудничат в областта на спорта

Правителството утвърди продължаване на Споразумение за сътрудничество в областта на спорта между България и Алжирската демократична и народна република, подписано на 28 февруари 2014 г., в Алжир.
Споразумението за сътрудничество в областта на спорта между правителствата на двете страни предвижда сътрудничество в областта на спорта за високи постижения и в областта на обучението и организацията на работа на спортни кадри.
В изпълнение на договореностите по Споразумението се планира създаването на смесен комитет, съставен от представители на двете страни. Задачите на комитета ще бъдат изработването на годишна изпълнителна програма и оценка на напредъка на дейностите за сътрудничество, договорени между двете страни.

България и Беларус ще си сътрудничат в областта на статистиката


Правителството одобри проект на Споразумение между Националния статистически институт на Република България и Националния статистически комитет на Република Беларус за сътрудничество в областта на статистиката, като основа за водене на преговори.
Двете служби ще си взаимодействат в области като бизнес, макроикономическа и демографска статистика, преброяване на населението, статистика на заетостта и безработицата и други. Наред с това ще бъдат открити нови възможности за обмяна на опит, провеждане на тематични обучения, участия в съвместни проекти, финансирани от Европейската комисия в рамките на Европейската политика за добросъседство.

Одобрен е проект на Меморандум за разбирателство във връзка с инициативата
„Интелигентна отбрана“


Правителството одобри проект на Меморандум за разбирателство между Министерството на отбраната на Република България, Министерството на отбраната на Унгария, Министерството на отбраната на Италианската Република, Министерството на националната отбрана на Румъния, Министерството на отбраната на Словашката Република и Министъра на националната отбрана на Република Полша относно сътрудничеството по инициативата „Интелигентна отбрана“ Проект 1.29 „Споделени способности за ядрена, химическа и биологическа защита“.
Целта на Проекта е да бъде засилено международното сътрудничество, за да бъдат доразвити съществуващите способности по ядрена, химическа и биологическа защита и да се позволи съвместно развитие на нови такива чрез изграждане на платформа за обучение и споделяне на най-добри практики в тази област.

България одобри измененията в Конвенцията на Съвета на Европа за защита на лични данни


Министерският съвет прие решение за одобряване на Протокол за изменение на Конвенцията на Съвета на Европа за защита на лицата при автоматизираната обработка на лични данни.
С измененията разпоредбите на Конвенцията се приравняват към новото законодателство на ЕС в опазването на личните данни.


Правителството одобри позициите на България за заседания на Съвета на ЕС


Правителството одобри позициите на България за заседания на Съвета на Европейския съюз, които предстои да се проведат в Люксембург.
На 21 юни ще заседава Съветът на ЕС по заетост и социална политика. Очаква се да бъде постигнат Общ подход по три законодателни досиета - предложението за преразглеждане на Регламентите относно координацията на системите за социална сигурност, проекта за Директива за прозрачни и предвидими условия на труд и по проекта за Директива относно равновесието между професионалния и личния живот. Предвижда се да бъдат представени доклади за напредъка по проекта за Директива относно равното третиране и по проекта за Регламент относно създаването на Европейски орган по труда. В дневния ред е предвидено Съветът да приеме три проекта на Заключения по темите: Бъдещето на труда, Свободно движение на работници и Интегрирани политики за ранно детско развитие като инструмент за намаляване на бедността и насърчаване на социалното приобщаване.
Заседанието на Съвета на ЕС по икономически и финансови въпроси (ЕКОФИН) ще се проведе на 22 юни. Очаква се Съветът да постигне общ подход по мерките за засилване на административното сътрудничество в областта на данъка върху добавената стойност и законодателния пакет за „бързи решения“ за подобряване на системата за ДДС. Ще бъде представен доклад за напредъка по изграждането на Европейската схема за гарантиране на депозитите и ще се състои обмен на мнения по конвергентните доклади на Комисията и Европейската централна банка. Предвижда се да бъдат приети решения и препоръки на Съвета относно изпълнението на Пакта за стабилност и растеж и да бъдат одобрени препоръки на Съвета относно Националните програми за реформи за 2018 г. на държавите-членки, съдържащи становища на Съвета относно актуализираните програми за стабилност или конвергенция.
Във формат „Здравеопазване“ ще се събере Съветът на ЕС по заетост, социална политика, здравеопазване и потребителски въпроси на 22 юни. Ще бъде обсъдено Предложението за Регламент относно оценката на здравните технологии и за изменение на Директива 2011/24/ЕС за упражняване на правата на пациентите при трансгранично здравно обслужване. Предвижда се да бъде проведен дебат за „Бъдещето на здравеопазването в Европейския съюз“.
Очаква се министрите на здравеопазването да приемат проект на Заключения на Съвета относно здравословното хранене при децата: Здравословно бъдеще за Европа.
Съветът на ЕС по околна среда ще заседава 25 юни. По предложението за Регламент, установяващ стандарти за емисиите на нови леки и лекотоварни автомобили, като част от цялостния подход на Съюза за намаляване на емисиите на СО2 от тези превозни средства, държавите-членки ще дебатират механизма за стимулиране на нулево и ниско емисионни автомобили. Очаква се министрите да дадат политически насоки за бъдещата работа и по предложението за преразглеждане на Директивата за питейните води. Обект на дискусия ще бъдат въпросите, свързани с хармонизирането на правилата за материалите и продуктите в контакт с питейната вода, както и за достъпа до качествена и безопасна питейна вода. Съветът ще приеме Заключения по напредъка по прилагане на Плана за действие за кръгова икономика в съответствие с дългосрочната визия на Европейския съюз.
В рамките на Съвет „Общи въпроси“, на 26 юни,  ще бъде разгледан представения на 17 април от Европейската комисия Пакет „Разширяване“ и препоръките в него. Очаква се дискусията да се съсредоточи около препоръката на ЕК за започване на предприсъединителни преговори с Албания и Република Македония. Съветът ще обсъди върховенството на закона в Полша. Пред Съвета Европейската комисия ще представи новите си предложения по следващата Многогодишна финансова рамка (МФР), а Българското председателство ще информира за развитието на дискусиите по досието. Съветът ще подготви заседанието на Европейския съвет на 28-29 юни, на който се очаква да се обсъдят въпроси като миграция, сигурност и отбрана, работни места, растеж и конкурентоспособност, иновации и дигитализация, МФР след 2020 г. и външни отношения.
По време на заседанието на Съвет „Общи въпроси“ (член 50) ще бъде получена информация по хода на преговорите с Обединеното кралство и ще се обсъдят последващите действия с оглед приемането на заключения на Европейския съвет (член 50) на 29 юни 2018 г.
Министерският съвет одобри резултатите и от провели се две неформални заседания в София.
Министрите по енергетика от Европейския съюз проведоха неформално заседание на 18 и 19 април. Дискутиран беше постигнатият напредък и следващите стъпки до приемането на законодателните предложения от пакета „Чиста енергия за всички европейци“.
На неформалното заседание на Съвета на ЕС по заетост, социална политика, здравеопазване и потребителски въпроси, формат „Здравеопазване“, което се проведе на 22 и 23 април, бяха обсъдени мерките за защита на здравето на децата и младото поколение чрез здравословно хранене. Втората сесия обхвана въпроси, свързани с недостига на лекарствени продукти поради икономически причини, с терапевтичната ефективност на лекарствата, с тяхната финансова достъпност и наличност, с паралелния износ.

Определени са концесионерите на
два морски плажа


Правителството определи концесионерите на морските плажове „Приморско-централен“, община Приморско и „Св. Св. Константин и Елена - голям плаж“ , община Варна. Концесионерите са определени след проведени конкурси и ще стопанисват плажовете за срок от 15 години.
За концесионер на плаж „Приморско-централен“ е определен „СОФ ПРОЕКТ ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД. Той ще предлага цена на чадър и на шезлонг от по 1 лв. в платената зоната на плажа.
Плажът „Св. Св. Константин и Елена - голям плаж“  ще се стопанисва от „Свети Свети Константин и Елена Холдинг“ АД. Цената за ползване на чадър и шезлонг е от по 10 лв.
Размерът на концесионните плащания за всяка календарна година от срока на концесиите е определен съгласно приетата от Министерския съвет Методика за определяне на минималния размер на концесионното плащане за морските плажове, както и предложените от концесионерите размери на отчисленията от базата за изчисляване размера на концесионното плащане.
Прекратява се процедурата по предоставяне на концесия за услуга за морски плаж „Ривиера“, община Варна, поради липса на оферта, чието съдържание да отговаря на изискванията, определени с документация за концесията. При изпълнение на законовите изисквания и в срок, Министерството на туризма ще възстанови депозитите и ще върне гаранциите за участие в конкурса на участниците.

Министерският съвет одобри промяна на два концесионни договора за находищата „Фабриката 2“ и „Фабриката 4“

Концесионните договори за находищата „Фабриката 2“ и „Фабриката 4“ ще бъдат променени, като в тях се отстрани фактическа грешка, допусната при сключването им. Това реши правителството, одобрявайки поисканата от концесионера промяна. С изменението се въвежда нов образец-отчет за дължимото концесионно плащане, съобразен с фактическия добив от двете находища.
Концесионер на „Фабриката 2“ и „Фабриката 4“ е хасковското дружество „Ивеста“ ООД. То добива от тях скалнооблицовъчни материали – гнайси. Концесионният договор е сключен през 2009 г. за срок от 25 години.


Близо 3.6 млн. лв. ще бъдат вложени за добив на варовици край Мездра

Правителството одобри концесионери за проучване на подземни богатства и строителни материали. „Андезит“ ООД ще проучва в площ „Зора”, област Ямбол, а „Пътинженеринг-М“ АД - в площ „Балтината-2”, община Луковит.  Разрешенията за проучване се предоставят за срок от 1 година, като „Андезит“ ще вложи минимум 40 хил. лева в проучвателните дейности, а „Пътинженеринг-М“ - минимум 38 хил. лв.
Варовици от находище „Лома-1”, участъци „Североизток” и „Югозапад”, ще добива  „Пътна компания“ ЕАД, гр. София. „Лома-1“ се намира на територията на общините Ружинци и Димово, област Видин. Концесията се предоставя за срок от 35 години, като през този период концесионерът ще вложи над 549 хил. лв. за добива. Очакваните концесионни плащания за целия период ще надхвърлят 2.6 млн. лв.
„Маронас“ ООД, гр. Враца, ще добива скалнооблицовъчни материали - варовици, от находище „Енджи-юг“, участъци „Запад“ и „Изток“. Дружеството е определено за концесионер. Находище „Енджи-юг“ е разположено в землището на с. Горна Кремена, община Мездра, област Враца. Концесията за него се предоставя за срок от 35 години, като през този период дружеството ще вложи 3.6 млн. лв. за добива. Очакваните концесионни плащания за целия период ще надхвърлят 2.7 млн. лв.


Около 46 000 първокласници ще получат 250 лв. помощ в началото на учебната година


Еднократната помощ за ученици, записани в първи клас през учебната 2018/2019 г. ще бъде 250 лв., реши правителството.
Еднократната помощ се отпуска по реда на Закона за семейни помощи за деца, очаква се да бъдат подкрепени около 46 000 деца и право да я получат имат семейства, чиито деца са записани в първи клас в държавно или общинско училище за първи път. Задължително условие за получаването на средствата е средния месечен доход на член от семейството за предходните 12 месеца да е по-нисък или равен на 450 лв. За 2018 г. той е увеличен.
Помощта се отпуска без доходен тест за деца с трайни увреждания, деца с един жив родител и за деца, настанени в семейства на роднини и близки и приемни семейства по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето. Срокът за подаване на заявлението декларация за отпускане на помощта след записване на детето в първи клас е не по-късно от 15 октомври на текущата учебна година.

Правителството одобри създаването на платформа за делово сътрудничество между България и Япония

Правителството прие одобри проект на План за действие на Японски бизнес форум в България, който ще се провежда веднъж годишно.
По време на срещите ще бъдат обсъждани въпроси, свързани с идентифициране на нови възможности за развитие на двустранните икономически отношения, разработване на предложения за подобряване на бизнес средата, разширяване на мрежата от български и японски компании, работещи заедно, включително чрез организиране на бизнес мисии, форуми и инвестиционни семинари в България и Япония и др.
Целта на тази нова платформа за диалог е да допринесе за по-нататъшния обмен на информация и опит между двете страни в икономическата сфера, както и за привличане на нови японски инвестиции в България и създаване на конкретни бизнес контакти и партньорства между компании от двете страни.

Осигурени са средства за провеждането на Седмата среща на върха „16+1“

В периода 6-7 юли 2018 г. в София ще се проведе Седмата среща на върха „16+1“. Във връзка с необходимостта от финансовото осигуряване на организирането и провеждането на срещата, както и на двустранното официално посещение на министър-председателя на Китайската Народна Република в България и на съпътстващия бизнес форум, правителството одобри допълнителни разходи по бюджета на Министерски съвет за 2018 г в размер 159 740 лв. Приети бяха също така Решение за увеличаване на капитала на „Национален дворец на културата - Конгресен център София“ ЕАД и Постановление за одобряване на промени по бюджета на Министерството на културата за 2018 г., във връзка с увеличаване капитала на търговското дружество, в размер 230 000 лв. Средствата ще бъдат осигурени чрез преструктуриране на разходите по централния бюджет за 2018 г.
Седмата годишна среща на ръководителите на правителствата на 16 страни от ЦИЕ (България, Албания, Босна и Херцеговина, Естония, Латвия, Литва, Полша, Република Македония, Румъния, Словакия, Словения, Сърбия, Унгария, Хърватия, Черна гора, Чехия) се предвижда да приеме заключителен документ „Насоки от София“. На съпътстващия срещата бизнес форум се очаква присъствие на около 1000 бизнесмени от всички участващи страни.
България подкрепя Инициативата „16+1“ като много съществен елемент от отношенията с Китай, които имат приоритетно значение за страната ни. Тази инициатива дава възможност за обсъждане с китайската страна на всички аспекти на двустранното сътрудничество, за представяне и обсъждане на важни за страната ни проекти в инфраструктурата, енергетиката, технологиите, туризма, културата, човешките контакти.
Домакинството на Седмата среща на върха беше дадено на България на Шестата среща „16+1“, проведена през ноември 2017 г. в Будапеща, Унгария в конкуренция с Чехия и Хърватия.

Правителството одобри проект на Споразумение за стратегическо партньорство между ЕС и Япония


Правителството одобри проект на Споразумение за стратегическо партньорство между Европейския съюз и Япония. Това е първото двустранно рамково споразумение между Съюза и азиатската монархия. Преговорите по него започнаха през 2013 г. и приключиха през април 2018 г. Предвижда се да бъде подписано по време на срещата на върха през юли в Брюксел.
Споразумението ще задълбочи политическото, икономическото и
секторното сътрудничество в редица области между двете страни, свързани с
изменението на климата, научните изследвания и иновациите, морското право, образованието, културата, миграцията, борбата с тероризма, организираната престъпност и престъпленията в киберпространството. В него се потвърждава и ангажиментът на страните към опазване на международния мир и сигурност, предотвратяване на разпространението на оръжия за масово унищожение и незаконната търговия на леки огнестрелни оръжия.

ЕС и държавите членки засилват сътрудничеството си със Сингапур


Правителството одобри проект на Споразумение за партньорство и сътрудничество между Европейския съюз и държавите-членки, от една страна, и Република Сингапур, от друга.
Със споразумението ще бъде установена цялостна и правно-обвързваща рамка, съгласувана от държавите-членки, на отношенията на Съюза със Сингапур. Чрез него ще се засили сътрудничеството по приоритетните за външната политика на ЕС теми - правата на човека, правосъдието, върховенството на закона и правното сътрудничество, независимостта на съдебната власт и борбата с корупцията. Документът ще подпомогне и засилването на диалога по въпросите на сигурността, борбата с тероризма и трансграничните престъпления, незаконната миграция, трафика на хора, борбата с транснационалната организирана престъпност, изпирането на пари и незаконния трафик на наркотици.
България, като държава-членка на Съюза, подкрепя диалога и сътрудничеството между ЕС и Сингапур и приветства приключването на преговорите по Споразумението за партньорство и сътрудничество. С приемането на споразумението ще бъде постигната важна стъпка към засилването на ролята на ЕС в региона на Югоизточна Азия.


Правителството одобри национална стратегия за развитието на концесиите за периода 2018 – 2027

Министерският съвет одобри Национална стратегия за развитието на концесиите в Република България за периода 2018 - 2027 година, приета с решение на Координационния съвет по концесиите на 19 юни 2018 г.
Документът определя стратегическата рамка на единната държавна политика в областта на концесиите. Той е в съответствие с целите и приоритетите на Националната програма за развитие: „България 2020“ и на Стратегията „Европа 2020“ за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж.
Стратегията е дългосрочна и обхваща периода до края на настоящия програмен период, както и следващия програмен период, а именно 2018 - 2027 г.
В съответствие с разпоредбата на чл. 45, ал. 1 от Закона за концесиите, документът съдържа общите и специфичните цели и основните приоритети за възлагане на концесии в страната.
Визията за развитието на концесиите, общите и специфичните цели и приоритетите за възлагане на концесии са определени въз основа на анализ на състоянието на концесиите, специфичните за страната нужди за развитие, както и в сътрудничество и консултации със заинтересованите страни.
Определените в Стратегията приоритети са основа за включване на проекти за концесии в Плана за действие за държавните концесии и в плановете за действие за общинските концесии.
Концесиите може да допринесат за осигуряване на частни инвестиции за подобряване на достъпността и качеството на редица публични услуги в редица сектори, включително за изграждане и/или за модернизиране на инфраструктурата. В тази връзка Стратегията определя специфични цели. съобразени с нейните приоритети, а където е приложимо - съобразени и със секторните цели и приоритети.
Министерският съвет възлага координацията, наблюдението и отчитането на дейностите по изпълнението на стратегията на заместник министър-председателя по икономическата и демографската политика и председател на Координационния съвет по концесиите.

Правителството прие промени в Правилника за прилагане на Закона за чужденците в Република България


Министерският съвет прие изменения и допълнения на Правилника за прилагане на Закона за чужденците в Република България (ППЗЧРБ). Промените произтичат от изменения и допълнения на Закона за чужденците в Република България, от изискванията на Регламент (ЕС) 2016/1953 на Европейския парламент и на Съвета от 26 октомври 2016 г. за утвърждаване на европейски пътен документ за връщането на незаконно пребиваващи граждани на трети държави и за отмяна на Препоръката на Съвета от 30 ноември 1994 г. промяна на Тарифа № 4 за таксите, които се събират в системата на МВР по Закона за държавните такси. Те произтичат и от установена необходимост да бъдат облекчени процедурите при кандидатстване за получаване право на пребиваване спрямо чужденци от български произход - граждани на трети страни, което да доведе до повишаване на възможностите за достъп на квалифицирана работна сила на българския пазар на труда. В документа се прецизират и отделни разпоредби, съобразени с констатирани неточности при тяхното практическо прилагане.
Създаден е нов чл. 10а, в който се пояснява, че при подаване на заявление за издаване на виза за дългосрочно пребиваване, чужденецът следва да представи необходимите документи, съгласно основанието на което кандидатства за получаване право на пребиваване.
Допълнението в ал. 5 на чл. 11 предвижда, че когато чужденец от български произход е влязъл законно на територията на страната ни и не притежава виза за дългосрочно пребиваване, но представя регистриран в Националната агенция по приходите трудов договор с местен работодател, ще може да получи право на пребиваване, без да притежава съответната виза. По този начин чужденецът ще има право да кандидатства за статут на постоянно пребиваващ след заплащане на предвидената такса, но без да преустановява работа и да напуска територията на Република България, в изпълнение на процедура за получаване на виза.
Промените на чл. 12 и чл. 14, ал. 1, т. 2 кореспондират с направените изменения в Тарифа № 4 за таксите, които се събират в системата на МВР по Закона за държавните такси. С тях отпада изискването за заплащане на държавна такса по чл. 10. ал. 3 от Тарифата за получаване право на пребиваване на основанията, посочени съответно в чл. 12, ал 1и чл. 14, ал. 1 ППЗЧРБ.
Допълнението на чл. 14, ал. 4 ще доведе до намаляване срока за разглеждане на заявленията на чужденци, кандидатстващи за получаване на Разрешение за продължително пребиваване и работа тип „Единно разрешение за пребиваване и работа“ - от 14-дневеи на 7-дневен.
Редакцията на чл. 16 прецизира процедурата, която се прилага за получаване право на продължително пребиваване спрямо чужденци, които осъществяват търговска дейност в страната по законоустановения ред и уточнява документите, които се прилагат служебно от службите за административен контрол на чужденците и тези, които се предоставят от самите чужденци.
Създаването на чл. 29а и чл. 32в и измененията на чл. 30-32 са свързани с въведената в Закона за чужденците в Република България Директива 2016/801 на Европейския парламент и на Съвета относно условията за влизане и пребиваване на граждани на трети държави с цел провеждане на научно изследване, следване, стаж, доброволческа дейност, програми за ученически обмен или образователни проекти и работа по програми ,,au pair“.
Допълнението на чл. 35. ал. 1 ще намали административната тежест за чужденците от български произход, които кандидатстват за получаване на право на постоянно пребиваване, тъй като няма да им бъдат изисквани доказателства за издръжка.
Промените на чл. 51 и чл. 54 са аналогични на тези в чл. 12 и чл. 14 и са свързани с отпадането на държавната такса по чл. 10, ал. 3 от Тарифа № 4.
Редакцията на чл. 62 произтича от необходимостта за прецизиране на процедурата по предоставяне право на пребиваване на малолетни или непълнолетни чужденци.
Създаването на Глава втора „б“ е свързано с измененията на ЗЧРЬ и е продиктувано от необходимостта да бъде създаден ред, по който установените непридружени деца чужденци на територията на Република България да бъдат настанявани в специализираните институции. Тази промяна отразява и получените предложения и бележки от Българския хелзинкски комитет и Върховният комисар на ООН за бежанците.
Измененията на чл. 68, чл. 69, чл. 71 и чл. 75 са продиктувани от тяхното практическо прилагане, свързано с дейността на Главна дирекция „Гранична полиция“ при връщането или експулсирането на чужденците.
Измененията в чл. 72 и създаването на нови чл.72а-72г са свързани с необходимостта от създаването на ред, по който ще се прилагат въведените със ЗЧРБ допълнителни мерки за обезпечаване на връщането на граждани на трети страни в съответствие с Директива 2008/115/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2008 г., които са алтернатива на принудителното настаняване на чужденци в Специалните домове за временно настаняване на чужденци (СДВНЧ) към дирекция „Миграция“. Предвидена е и възможност за ежеседмично явяване на чужденци в структура на МВР, които са освободени от СДВНЧ, като това ще доведе до създаване на механизъм за контрол на незаконно пребиваващи чужденци, които са извън домовете към дирекция „Миграция“.
С редакцията на чл. 74. ал. 1 и създаването на нов чл. 74а се съобразяват изискванията на Регламент (ЕС) 2016/1953 на Европейския парламент и на Съвета от 26 октомври 2016 г. за утвърждаване на европейски пътен документ за връщането на незаконно пребиваващи граждани на трети държави и за отмяна на Препоръка на Съвета от 30 ноември 1994 г., като се създава ред, по който да се издава Европейски пътен документ. Това ще улесни осъществяването на връщането в рамките на споразумения за обратно приемане, сключени от държавите членки с трети държави.
Предвидената промяна на Правилника за издаване на българските лични документи произтича от необходимостта да бъде преодоляно различието при изписване на имена на чужденци, влезли на територия та на Република България с документ за задгранично пътуване, но притежаващи акт за раждане, съставен в Република България.

Отменена е Наредбата за реда за лицензиране на спортните организации

Правителството отмени Наредбата за реда за лицензиране на спортните организации в България.
Наредбата за реда за лицензиране на спортните организации в Република България е приета през 2008 г. от Министерския съвет на основание чл.17, ал.1 от Закона за физическото възпитание и спорта (ЗФВС). Към момента тази разпоредба е изменена и законът предвижда редът за лицензиране на спортните организации да се урежда с наредба, издадена от министъра на младежта и спорта, т. е. отпаднало е правното основание за съществуване на такава наредба, приета от Министерския съвет.
Министърът на младежта и спорта на основание чл.17, ал.1 от ЗФВС е издал Наредба № 6 от 10.05.2018 г. за реда за лицензиране на спортните организации в Република България, която е обнародвана в „Държавен вестник“, бр.42 от 2018 г.


Прецизират се разпоредбите на нормативни актове на МС, свързани с управлението на
средствата от ЕС

Правителството прие изменения на Наредбата за определяне на условията, реда и механизма за функциониране на Информационната система за управление и наблюдение на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ИСУН) и за провеждане на производства пред управляващите органи посредством ИСУН.
С промените в обхвата на Постановлението е включена Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. /ПРСР/. По този начин правилата за електронни производства в ИСУН ще важат и за ПРСР.
Чрез допълнителните разпоредби текстовете в нормативната уредба за управлението на европейските средства, регламентиращи понятието конфликт на интереси, се привеждат в съответствие с новоприетия Закон за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.

Кабинетът одобри промени в Устройствения правилник на Министерството на правосъдието

Правителството прие изменения и допълнения в Устройствения правилник на Министерството на правосъдието, които се отнасят до функционалната компетентност и щатната численост на някои от дирекциите във ведомството.
Сред мотивите за направените промени е необходимостта Устройственият
правилник на Министерството на правосъдието да бъде съобразен с влезлите в сила промени в Конституцията на Република България от 2015 г., в Закона за съдебната власт, в Закона за нормативните актове, както и с влизането в сила на Закона за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество. С тях се възлагат повече правомощия и отговорности на част от дирекциите в министерството.
В тази връзка се предвижда увеличение на функциите на дирекциите „Съвет по законодателство“, Инспекторат по чл. 46 от Закона за администрацията, „Управление на собствеността“, „Българско гражданство“, „Управление на човешките ресурси“, „Международно правно сътрудничество и европейски въпроси“, „Процесуално представителство на Република България пред Европейския съд по правата на човека“ и „Международна правна закрила на детето и международни осиновявания“.
С оглед необходимостта да бъдат предприети мерки за повишаване на капацитета на дирекциите „Съвет по законодателство“, „Управление на собствеността“ и „Българско гражданство“, в проекта на нормативен акт се предвижда увеличението на щатната им численост да е за сметка на числеността на дирекция „Взаимодействие със съдебната власт“, от чиято компетентност отпада функцията да подпомага министъра на правосъдието при управлението на имуществото на съдебната власт.


Правителството издига класа на почетния ни консул в Държавата Израел

Класът на почетния ни консул в гр. Йерусалим в Държавата Израел се издига до генерален почетен консул, като консулският му окръг вече ще обхваща не само Южен Израел, а цялата територия на страната, реши правителството днес.
През последните единадесет години почетен консул на България в Израел е г-н Мони Леон Бар, който активно подпомага с дейността си посолството на Република България.
Промяната ще влезе в сила веднага щом Министерството на външните работи уведоми по дипломатически път израелската страна.


МБВР ще ни консултира по плановете за управление на речните басейни и риска от наводнения

Правителството одобри проект на Споразумение за предоставяне на помощни услуги при изпълнение на проекти между Министерството на околната среда и водите и Международната банка за възстановяване и развитие.
Споразумението е в изпълнение на Меморандума за разбирателство между Правителството на Република България и Международната банка за възстановяване и развитие за партньорство и подкрепа в усвояването на Европейските структурни и инвестиционни фондове. То предвижда Министерството на околната среда и водите да получи консултантски услуги в подкрепа на Разработване на Плановете за управление на риска от наводнения (ПУРН - втори цикъл 2022-2027 г.) и Разработване на Плановете за управление на речните басейни (ПУРБ - трети цикъл 2022-2027 г.)
По отношение на Плановете за управление на риска от наводнения Международната банка за възстановяване и развитие ще окаже съдействие на МОСВ за разглеждане на всички аспекти на управлението на риска от наводнения, при актуализацията на предварителната оценка на риска, както и за съставяне на карти на заплахата и риска от наводнения. Ще бъде консултирано разработването на методики и извършването на проучвания. Ще се определи програма от специфични мерки или комбинация от мерки за намаляване на неблагоприятните последици, превенция, защита и готовност за адекватна реакция на населението при наводнения, отчитайки влиянието на изменението на климата.
За Плановете за управление на речните басейни се очаква да се постигне съответствие с приложимото законодателство на ЕС за водите. Ще се разработят методики и извършат проучвания. Ще се направи характеризиране на районите за басейново управление на водите, както и оценка на натиска, въздействието, риска и състоянието на водните тела. Ще се определят цели и мерки за постигане и поддържане на добро състояние на водните тела в рамките на съответните райони за басейново управление на водите.

Над 500 мерки за намаляване на административната тежест са изпълнени изцяло

Правителството одобри доклад за напредъка на всички административни органи по изпълнението на решенията за намаляване на административната тежест за гражданите и бизнеса.
Към първоначално предложените 605 мерки за облекчаване на административната тежест са добавени още 167, с което общият брой достига 772. Към май 2018 г. са изпълнени изцяло 516 мерки, 200 са в процес на изпълнение. До момента за ограничаването на административната тежест, включително отпадането на свидетелството за съдимост, са приети изменения в над 100 закона, в 40 подзаконови акта на Министерския съвет и в голям брой наредби на министри. За разглеждане в Народното събрание са внесени 23 законопроекта.
Правителството задължи министрите да продължат с изпълнението на идентифицираните възможности за административно облекчение на гражданите и бизнеса.


България ще подпомага експертно евроатлантическата интеграция на
Босна и Херцеговина


България ще подпомага Босна и Херцеговина в процеса по подготовката й за присъединяване към ЕС и за подобряване на сътрудничеството с НАТО. Двете страни ще работят за задълбочаване на партньорството си в сфери от взаимен интерес, в духа на европейските ценности.
Това е заложено в проекта на Меморандум за сътрудничество между Правителството на Република България и Съвета на министрите на Босна и Херцеговина, който Министерският съвет одобри на заседанието си днес.
България ще оказва експертна помощ на Босна и Херцеговина в процеса на хармонизиране на законодателството на страната с европейските достижения, за укрепването на административния й капацитет, чрез участие в проекти, финансирани по европейски програми, както и за координиране на международната помощ.
София и Сараево ще обменят информация и експертен опит в областта на визовата политика, граничния контрол и миграцията в следните направления: прилагано законодателство и практики, задълбочаване на двустранното консулско сътрудничество, разработване на информационни системи за визи, лични документи и граничен контрол, сигурност на личните документи, фитосанитарния и ветеринарния контрол. Двете страни ще организират съвместни семинари и кръгли маси, както и обучителни курсове и стажове в областта на европейската интеграция и ще насърчават партньорството в неправителствения сектор.
Още по време на визитата си в Босна и Херцеговина през август 2017 г. вицепремиерът Екатерина Захариева предложи на своя колега Игор Църнадак техническа и експертна помощ за повишаване на административния капацитет, в областта на околната среда и в борбата с престъпността. Тогава първият ни дипломат даде пример, че само за 2015 и 2016 година мерките срещу контрабандата в България имат ефект за бюджета в размер на 2 милиарда евро.

 1. РЕШЕНИЯТА НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА 6.06.2018 - ВТОРА ЧАСТ
 2. РЕШЕНИЯТА НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА 6.06.2018 - ПЪРВА ЧАСТ
 3. РЕШЕНИЯТА НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА 29.05.2018
 4. РЕШЕНИЯТА НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА 23.05.2018
 5. РЕШЕНИЯТА НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА 16.05.2018
 6. РЕШЕНИЯТА НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА 9.05.2018
 7. РЕШЕНИЯТА НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА 2.05.2018
 8. РЕШЕНИЯТА НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА 25.04.2018
 9. РЕШЕНИЯТА НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА 18.04.2018
 10. РЕШЕНИЯТА НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА 11.04.2018
 11. РЕШЕНИЯТА НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА 4.04.2018
 12. РЕШЕНИЯТА НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА 14.03.2018
 13. РЕШЕНИЯТА НА ЗАСЕДАНИЕТО НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 7.03.2018
 


Сходни връзки


Stats
 Copyright ©2000 - 2003 © 2021 НДТ, Добрич, България
 Всички права запазени.
Powered By Geeklog 
Страницата е генерирана за 0.05 секунди