изпрати публикация  :  календар  :  търсене  :  статистика  :  Архив  :  Има ли Дядо Коледа?  :  Интернет връзки  :  Polls  
    НДТ, Добрич, България Албена - Oasis for Holidays   По-добрият вестник на Добричка област
NDT Newspaper, Dobrich, Bulgaria
    
 Добре дошли в НДТ, Добрич, България
 2021-10-25 @ 10:00 EEST
МЗХГ - ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ"    
Реклами

ЗАПОВЕД
 

№ РД-07-106 / 18.09.2018 г.

 

           

На основание чл. 37и, ал. 13 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, чл. 47ж, ал. 1, чл.102 и чл.104 от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ППЗСПЗЗ), във връзка със Заповед № РД 46-177/ 26.03.2018 г. на Министъра на земеделието, храните и горите, обн., ДВ, бр.35 от 24.04.2018 г. и Заповед № РД-46-127 от 27.02.2018 г. на Министъра на земеделието, храните и горите и протокол от 18.09.2018 г. за липса на подадени заявления по реда на чл.37и, ал.10 от ЗСПЗЗ в срок до 01 юли 2018 г.

 

Н А Р Е Ж Д А М:

 

1. Откривам процедура за провеждане на Първа тръжна сесия с тайно наддаване за отдаване под наем на свободните пасища и мери от държавния поземлен фонд (ДПФ) в Област Добрич за стопанската 2018/2019 година за срок от една стопанска година.

2. Обект на търга са свободните пасища и мери от ДПФ на територията на Област Добрич, подробно описани по общини, землища, имоти, площ, начин на трайно ползване, форма на отдаване, срок на предоставяне, начална тръжна цена в списък, който е неразделна част от тази заповед.

3. Условия за участие. В търга могат да участват само собственици на пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ /физически лица, еднолични търговци и юридически лица, регистрирани по Търговския закон/, които отговарят на условията, посочени в чл. 47в от ППЗСПЗЗ, за всички или за отделни поземлени имоти в землищата, описани в списъка по т. 2.

4. Началната тръжна цена и размера на депозита за участие в търга са определени със Заповед № РД 46-177/ 26.03.2018 г. на Министъра на земеделието, храните и горите.

Размерът на депозита за участие в търга за отдаване под наем на пасища и мери е - 20% от началната тръжна цена, умножена по площта на имота;

Депозитът се внася преди депозиране на документите за участие в търга, към които участниците прилагат банково бордеро за внесен депозит по сметка на ОД „Земеделие” Добрич:

УниКредит Булбанк гр.Добрич,

 IBAN: BG77 UNCR 7000 3319 7077 69,

 BIC на БНБ: UNCRBGSF,

ВНИМАНИЕ!

КАНДИДАТИТЕ ЗА УЧАСТИЕ В ТЪРГА ЗА ПОВЕЧЕ ОТ ЕДИН ИМОТ ПРЕДСТАВЯТ БАНКОВО БОРДЕРО ЗА ВНЕСЕН ДЕПОЗИТ ЗА ВСЕКИ ИМОТ ПООТДЕЛНО.

 

5. Условия за плащане на цената. Плащанията се извършват в български лева, по банков път в срок и при условия, определени в проекта на договора.

6. Място и срок за получаване на документите за участие в търга. Документите за участие в търга се получават в Областна дирекция “Земеделие”, гр. Добрич, ул.”Независимост” № 5, стая №102, всеки работен ден от 9:00 ч. до 17:00 ч., в срок от 19.09.2018 г. до 18.10.2018 г. включително.

7. Място и срок за подаване на документите за участие в търга. Документите за участие в търга се подават в Областна дирекция “Земеделие ”, гр. Добрич, ул.”Независимост” № 5, стая №102, всеки работен ден от 9:00 ч. до 17:00 ч., в срок от 30 дни, считано от датата на публикуване на обявата за провеждане на тръжната сесия в местен вестник от 19.09.2018 г. до 18.10.2018 г. включително.

8. Информация за пасищата и мерите – обект на търга, са изложени на информационното табло в Областна дирекция ”Земеделие” гр.Добрич, общинските служби по земеделие и на интернет страница на Областна дирекция ”Земеделие” гр. Добрич http://www.mzh.government.bg/odz-dobrich/bg/Home.aspx – за земите, обект на търга на територията на съответната община.

9. Търгът ще се проведе в сградата на Областна дирекция ”Земеделие ” гр.Добрич, ул.”Независимост” № 5 със задължително присъствие на кандидатите или нотариално упълномощени от тях лица,  на 22.10.2018 г. от 13,00 ч.

10. В случаите по чл. 47л от ППЗСПЗЗ, когато от няколко участници е предложена една и съща цена за даден имот, между тях се провежда търг с явно наддаване с начална цена - предложената от кандидатите цена, като стъпката за наддаване е в размер на един лев. При отказ за участие в наддаването търгът се прекратява.

11. Тръжната комисия се състои от трима редовни членове, един от които е правоспособен юрист. Поименният състав на комисията се определя с отделна заповед след изтичане срока за подаване на документите за участие в търга.

12. Заповедта да се обяви в местен вестник, на информационното табло на Областна дирекция ”Земеделие “, гр. Добрич, на информационните табла на общинските служби по земеделие и на интернет страница на Областна дирекция ”Земеделие”, гр. Добрич http://www.mzh.government.bg/odz-dobrich/bg/Home.aspx.

            Неразделна част от настоящата заповед е приложение – документи за участие в търга.

Заповедта да се доведе до знанието на служителите на Областна дирекция “Земеделие”, гр. Добрич  за сведение и изпълнение.

 

 

инж. ДЕСИСЛАВА ИВАНОВА

Директор ОД ”Земеделие”

                                  

 

 


Сходни връзки


Stats
 Copyright ©2000 - 2003 © 2021 НДТ, Добрич, България
 Всички права запазени.
Powered By Geeklog 
Страницата е генерирана за 0.07 секунди