изпрати публикация  :  календар  :  търсене  :  статистика  :  Архив  :  Има ли Дядо Коледа?  :  Интернет връзки  :  Polls  
    НДТ, Добрич, България Албена - Oasis for Holidays   По-добрият вестник на Добричка област
NDT Newspaper, Dobrich, Bulgaria
    
 Добре дошли в НДТ, Добрич, България
 2020-07-04 @ 05:37 EEST
МЗХГ - ОД "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ДОБРИЧ    
Реклами

ЗАПОВЕД




 

№ РД-07- 365 / 12.11.2018 г.

 

            На основание чл.37и, ал.14 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, чл. 47ж, ал. 1, чл.103 и чл.104 от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ППЗСПЗЗ), във връзка със Заповед № РД 46-177/ 26.03.2018 г. на Министъра на земеделието, храните и горите, обн., ДВ, бр.35 от 24.04.2018 г. и Заповед № РД-46-127 от 27.02.2018 г. на Министъра на земеделието, храните и горите и протокол от 18.09.2018 г. за липса на подадени заявления по реда на чл.37и, ал.10 от ЗСПЗЗ в срок до 01 юли 2018 г.

 

Н АР Е ЖДА М:

 

1. Откривам процедура за провеждане на Първа тръжна сесия с тайно наддаване за отдаване под наем на свободните пасища и мери от държавния поземлен фонд (ДПФ) в област Добрич за стопанската 2018/2019 година за срок от една стопанска година на собственици на пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ и лица, които поемат задължение да ги поддържат в добро земеделско и екологично състояние.

2. Обект на търга са свободните пасища и мери от ДПФ на територията на Област Добрич, подробно описани по общини, землища, имоти, площ, начин на трайно ползване, форма на отдаване, срок на предоставяне, начална тръжна цена в списък, който е неразделна част от тази заповед.

3. Условия за участие. В търга могат да участват физически лица, еднолични търговци и юридически лица, регистрирани по Търговския закон, които отговарят на условията, посочени в чл. 47в от ППЗСПЗЗ, а именно:

3.1. са регистрирани като земеделски стопани;

3.2. не са лишени от правото да упражняват търговска дейност. /отнася се за управителите или за членове на управителните органи на юридическото лице - кандидат/

3.3. не са обявени и не се намират в производство за обявяване в несъстоятелност;

3.4. не се намират в ликвидация;

3.5. нямат парични задължения към държавата, включително неизплатени суми по чл. 34, ал. 6 и 8 ЗСПЗЗ, неизплатени суми за земите по чл. 37в, ал. 3, т. 2 ЗСПЗЗ, или към осигурителни фондове, освен ако компетентният орган е допуснал разсрочване или отсрочване на задължението;

3.6. нямат прекратени договори за ползване на земи от ДПФ поради неиздължаване на паричните задължения по тях и нямат просрочени задължения към Държавен фонд “Земеделие”;

3.7. нямат качество на “свързани лица” по смисъла на Търговския закон с лице, което не отговаря на изискванията по т.3.5 и 3.6.

3.8. сами или чрез свързани лица по смисъла на Търговския закон и свързани предприятия по смисъла на Закона за малките и средните предприятия, извършващи стопанска дейност, обработват не повече от 10 000 дка земеделска земя, независимо от формата на стопанисване или вида собственост;

3.9. нямат парични задължения към държавата.

Обстоятелствата по т. 3.1, 3.3, 3.4, 3.5 и 3.6 се удостоверяват служебно чрез справка в съответния публичен регистър, а когато такъв не се поддържа, информацията се изисква и получава по служебен път от компетентната администрация, като в случаите по чл. 34, ал. 6 и 8 ЗСПЗЗ информацията се събира служебно от областната дирекция "Земеделие",  а обстоятелствата по т.3.2, 3.7, 3.8 и 3.9 – с декларация по образец.

4. Началната тръжна цена и размера на депозита за участие в търга са определени със заповед № РД 46-177/26.03.2018 г. на Министъра на земеделието, храните и горите.

Размерът на депозита за участие в търга за отдаване под наем на пасища и мери е - 20% от началната тръжна цена, умножена по площта на имота;

Депозитът се внася преди депозиране на документите за участие в търга, към които участниците прилагат банково бордеро за внесен депозит по сметка на ОД „Земеделие” Добрич:

УниКредит Булбанк гр.Добрич,

 IBAN: BG77 UNCR 7000 3319 7077 69,

 BIC на БНБ: UNCRBGSF,

ВНИМАНИЕ!

КАНДИДАТИТЕ ЗА УЧАСТИЕ В ТЪРГА ЗА ПОВЕЧЕ ОТ ЕДИН ИМОТ ПРЕДСТАВЯТ БАНКОВО БОРДЕРО ЗА ВНЕСЕН ДЕПОЗИТ ЗА ВСЕКИ ИМОТ ПООТДЕЛНО.

 

5. Условия за плащане на цената. Плащанията се извършват в български лева, по банков път в срок и при условия, определени в проекта на договора.

6. Място и срок за получаване на документите за участие в търга. Документите за участие в търга се получават в Областна дирекция “Земеделие” гр.Добрич, ул.”Независимост” № 5, стая № 102, всеки работен ден от 9:00 ч. до 17:00 ч., в срок от 13.11.2018 г. до 12.12.2018 г. включително.

7. Място и срок за подаване на документите за участие в търга. Документите за участие в търга се подават в Областна дирекция “Земеделие ” гр.Добрич, ул.”Независимост” № 5, стая № 102, всеки работен ден от 9:00 ч. до 17:00 ч., в срок от 30 дни, считано от датата на публикуване на обявата за провеждане на тръжната сесия в местен вестник от 13.11.2018 г. до 12.12.2018 г. включително.

8. Информация за пасищата и мерите – обект на търга, са изложени на информационното табло в Областна дирекция ”Земеделие” гр.Добрич, общинските служби по земеделие и на интернет страница на Областна дирекция ”Земеделие” гр.Добрич http://www.mzh.government.bg/odz-dobrich/bg/Home.aspx – за земите, обект на търга на територията на съответната община.

9. Търгът ще се проведе в сградата на Областна дирекция ”Земеделие ” гр. Добрич, ул.”Независимост” № 5 със задължително присъствие на кандидатите или нотариално упълномощени от тях лица,  на 14.12.2018 г. от 10,30 ч.

10. В случаите по чл.47л от ППЗСПЗЗ когато от няколко участници е предложена една и съща цена за даден имот, между тях се провежда търг с явно наддаване с начална цена - предложената от кандидатите цена, като стъпката за наддаване е в размер на един лев. При отказ за участие в наддаването търгът се прекратява.

11. Тръжната комисия се състои от трима редовни членове, един от които е правоспособен юрист. Поименният състав на комисията се определя с отделна заповед след изтичане срока за подаване на документите за участие в търга.

12. Заповедта да се обяви в местен вестник, на информационното табло на Областна дирекция ”Земеделие “ гр.Добрич, на информационните табла на общинските служби по земеделие и на интернет страница на Областна дирекция ”Земеделие” гр.Добрич http://www.mzh.government.bg/odz-dobrich/bg/Home.aspx.

           Неразделна част от настоящата заповед е приложение – документи за участие в търга.

Заповедта да се доведе до знанието на служителите на Областна дирекция “Земеделие” гр.Добрич  за сведение и изпълнение.

инж. ДЕСИСЛАВА ИВАНОВА (п)

Директор ОД ”Земеделие”

 

ДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ В ТЪРГ

за провеждане на Първа тръжна сесия по реда на чл. 37и, ал. 14 ЗСПЗЗ за отдаване под наем на свободните пасища, мери и ливади от ДПФ в Област Добрич за стопанската 2018/2019 г., одобрени със Заповед № РД-07-365/ 12.11.2018 г. на Директора на ОД ”Земеделие ” гр.Добрич и Заповед № РД-46-127 от 27.02.2018 г. на Министъра на земеделието, храните и горите и Заповед № РД 46-177/ 26.03.2018 г. на Министъра на земеделието, храните и горите, обн., ДВ, бр.35 от 24.04.2018 г.

 

1. Заявление – оферта за участие по образец в оригинал– за всеки имот поотделно, цената в цели левове на декар;

2. Банково бордеро за внесен депозит в оригинал, заверено от съответната банка за всеки имот поотделно,

 по следната сметка:

 

ОД „ЗЕМЕДЕЛИЕ” - ДОБРИЧ

УниКредит Булбанк гр.Добрич,

 IBAN: BG77 UNCR 7000 3319 7077 69,

 BIC на БНБ: UNCRBGSF,

Основание: депозит за участие в търг за имот № ............... в землището на ...............;

 

3. Копие от документа за регистрация или единен идентификационен код съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър на юридическото лице или едноличния търговец;

4. Декларация по чл.47з, ал.1, т. 6 от ППЗСПЗЗ - по образец, в оригинал;

5. Декларация по чл.47з, ал.1, т.9 от ППЗСПЗЗ, за съгласие с клаузите на образеца на съответния договор- по образец, в оригинал;

6. Декларация, че участника е запознат със състоянието на имотите- по образец, в оригинал;

7. Копие от документ за самоличност за физическите лица, заверено от лицето;

8. Копие от нотариално заверено пълномощно, ако лицето участва в търга чрез пълномощник, заверено от пълномощника.

 

Оригиналът на пълномощното се представя на комисията в деня на провеждането на търга заедно с личната карта на упълномощеното лице.

Кандидатите за участие в търга за повече от един имот представят документи по т. 1 и т. 2 за всеки имот поотделно.

Тръжните документи се представят в запечатан непрозрачен плик, адресиран до Областна дирекция „Земеделие” - гр. Добрич, с указанието „за участие в търг пасища, мери и ливади”. В един плик могат да се поставят оферти само за едно землище.

 

Не се разглеждат предложения при отсъствие на кандидата или на упълномощено от него лице.

 

инж. ДЕСИСЛАВА ИВАНОВА (п)

Директор ОД ”Земеделие”


 


Сходни връзки


Stats
 Copyright ©2000 - 2003 © 2020 НДТ, Добрич, България
 Всички права запазени.
Powered By Geeklog 
Страницата е генерирана за 0.09 секунди