изпрати публикация  :  календар  :  търсене  :  статистика  :  Архив  :  Има ли Дядо Коледа?  :  Интернет връзки  :  Polls  
    НДТ, Добрич, България Албена - Oasis for Holidays   По-добрият вестник на Добричка област
NDT Newspaper, Dobrich, Bulgaria
    
 Добре дошли в НДТ, Добрич, България
 2020-07-03 @ 01:56 EEST
МЗХГ - ОД "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ДОБРИЧ    
РекламиЗ А П О В Е Д
№ РД-07- 370/14.11.2018г.
На основание чл. 27, ал.8 от ЗСПЗЗ, чл. 56з, ал. 1, изречение второ от ППЗСПЗЗ и чл.3, ал.4 от Устройствения правилник на ОД „Земеделие“, Заповед № РД-07-333/22.10.2018 г.. и писмо за изразено съгласие на Министъра на земеделието, храните и горите с вх. № РД-05-657/31.07.2018 г. /изх. №66-2064/31.07.2018 г./ за започване на тръжна процедура за продажба на имот частна държавна собственост (незает със сгради и съоръжения, бивша собственост на заличени организации по § 12 от ПЗР на ЗСПЗЗ), негоден за земеделско ползване и неподлежащ на възстановяване;

 

Н А Р Е Ж Д А М:

 

І. Откривам процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на поземлен имот частна държавна собственост (незает със сгради и съоръжения, бивша собственост на заличени организации по § 12 от ПЗР на ЗСПЗЗ), негоден за земеделско ползване и неподлежащ на възстановяване, както следва.

 

Община

 

Землище

№ на имот

 

 

Площ/кв.м

Начална

Цена/лева

 

Депозит

Разходи по чл.56ш от ППЗСПЗЗ/лв/

Тервел

с. Зърнево

31396.49.6

/049006/

2474,00

10200,00

1020,00

48,00

 

ІІ. Условия за участие

Право на участие в търга имат всички физически лица, еднолични търговци и юридически лица регистрирани по Търговския закон.

ІІІ. Началната тръжна цена и размер на депозита за участие в търга

Началната тръжна цена на имотите е определена по реда на чл. 88 ППЗДС във връзка с чл.56ж, ал.2 от ППЗСПЗЗ. Депозитът за участие е 10 % от началната тръжна цена. Върху него не се начислява лихва и не подлежи на връщане при отказ от сключване на договор. Банковото бордеро за внесения депозит се представя заедно с документите за участие в търга /оригинал/. Депозитът за участие в търга се внася по сметка на ОД”Земеделие” гр.Добрич

IBAN: BG77 UNCR 7000 3319 7077 69,

BIC: UNCRBGSF

„УниКредит Булбанк”, гр. Добрич

ІV. Място и срок за получаване на документите за участие в търга.

Документите за участие в търга се получават в сградата на Областна дирекция “Земеделие” гр.Добрич, ул.”Независимост” № 5, стая 102, всеки работен ден от 9:00 ч. до 12:00 ч. и от 12:30 ч. до 17:00 ч., в срок от 15.11.2018 г. до 14.12.2018 г. включително.

V. Място и срок за подаване на документите за участие в търга.

Документите за участие в търга се подават в Областна дирекция “Земеделие ” гр.Добрич, ул.”Независимост” № 5, стая 102, всеки работен ден от 9:00 ч. до 12:00 ч. и от 12:30 ч. до 17:00 ч., в срок от 30 дни, считано от датата на публикуване на заповедта за провеждане на тръжната процедура в местен ежедневник от 15.11.2018 г. до 14.12.2018 г. включително.

VІ. Подаване на документите за участие в търга

Заявителите или упълномощеното от тях лице (нотариално заверено пълномощно) подават в Областна дирекция „Земеделие” гр. Добрич, заявление по образец, утвърден от Министъра на земеделието, храните и горите. В заявлението да се посочат:

·         Местоположението, номера и площта на имота;

·        Предлаганата цена в цяло число в лева за имота, изписана с цифри и словом, която не може да бъде по-ниска от началната тръжна цена;

Към заявлението да се приложат:

·         Копие от документ за съдебна регистрация или Единен идентификационен код по БУЛСТАТ;

·         Банково бордеро в оригинал за внесения депозит за всеки отделен имот

·         Нотариално заверено пълномощно, когато документите се подават от упълномощено лице;

Заявления за участие в търга, да са запечатани в непрозрачен плик и да се регистрират с входящ номер, дата и час  в регистъра.

VIІ. Информация за имота – обект на търга, е изнесена на информационното табло на Областна дирекция „Земеделие” – Добрич, ул. „Независимост” № 5, на интернет страницата на дирекцията: http://www.mzh.government.bg/odz-dobrich/bg/Home.aspx, на интернет страницата на Министерството на земеделието, храните и горите, в общинската служба по земеделие, в общината на населеното място по местонахождение на имота.

 

VІІІ. Търгът ще се проведе в сградата на Областна дирекция ”Земеделие ” гр.Добрич, ул.”Независимост” № 5 на 18.11.2018 г. от 10,00 часа, като офертите ще се разглеждат в открито заседание на комисията, по реда на входирането им във входящия дневник на ОД „Земеделие” Добрич.

Търгът да се проведе само в случай, че поне двама кандидати са подали заявление за участие.  При явяване на един кандидат за даден имот, той се обявява за спечелил търга – при обявената от него тръжна цена с тайно наддаване.

Не се допускат за участие в търга кандидатите, чиито заявления са подадени след срока по т. V или не отговарят на изискванията на т. VІ от заповедта.

 

ІХ. Класиране на участниците, сключване на договор за покупко-продажба за спечеления имот и възстановяване на депозита.

За резултатите от търга тръжната комисия да състави протокол, който да се обяви на Информационното табло на Областна дирекция „Земеделие” – Добрич, ул. „Независимост” № 5, и на интернет страницата на дирекцията: http://www.mzh.government.bg/odz-dobrich/bg/Home.aspx

В 7-дневен срок от обявяването му участниците в търга могат да направят писмени възражения до тръжната комисия, която следва да се произнесе в 5-дневен срок, като за разглеждането им да състави протокол, в който се посочват мотивите за приемането или за отхвърлянето им. Протоколът да се обяви на посоченото в заповедта публично място.

Председателят на тръжната комисия да представи протоколите заедно със заявленията, приложенията към тях и възраженията  за одобряване от министъра на земеделието, храните и горите в 3-дневен срок от произнасянето по възраженията.

В 7-дневен срок от одобряването на протоколите от министъра на земеделието, храните и горите със заповед да се определи класираните на първо и второ място кандидати за всеки имот. Заповедта се публикува на интернет страницата на Министерството на земеделието, храните и горите при спазване изискванията на Закона за защита на личните данни. В 3-дневен срок Директорът на Областна дирекция "Земеделие" гр. Добрич уведомява участниците в търга по реда на ГПК за заповедта, която подлежи на обжалване в 14-дневен срок от уведомлението им по реда на АПК.

В случаите, когато от няколко участници е предложена една и съща цена за даден имот, между тях да се проведе търг с явно наддаване с начална цена - равна на предложената от кандидатите при търга с тайно наддаване цена, увеличена с една стъпка, като стъпката за наддаване е в размер на 100 /сто/ лева.

На първо място в търга се класира кандидатът, предложил най-висока цена за даден имот. При явяване само на един кандидат за даден имот, същият да се обявява за спечелил търга при обявената от него тръжна цена в търга с тайно наддаване.

Ако в четиринадесет дневен срок след влизането в сила на заповедта, в случай че лицето спечелило търга, не внесе цената, дължимите данъци, такси, разходите по чл. 56ш, ал. 1 от ППЗСПЗЗ и режийните разноски, за сключване на договор да се покани класиранияна второ място кандидат.

Договорът подлежи на вписване в службата по вписванията за сметка на купувача

Внесеният депозит от участниците в търга, класирани на първо и второ място да се възстанови след сключване на договор за покупко-продажба и внасяне на продажната ценя от купувача по сметка на МЗХГ в БНБ-ЦУ гр.София

IBAN:      BG 97 BNBG 96613000150001,

BIC:         BNBGBGSD

 

Х. Тръжната комисия да се състои от три до пет редовни члена, измежду които председател и секретар и двама резервни членове. В състава на комисията да се включи и правоспособен юрист. Поименният състав на комисията да се определи с отделна заповед, в 3 /тридневен/ срок след изтичане на крайния срок за подаване на заявления за участие в търга

 Заповедта да се обяви в 3-дневен срок от издаването й на интернет страницата на МЗХГ, ОД «Земеделие» гр. Добрич, в местен ежедневник, и на информационното табло на Областна дирекция „Земеделие” гр. Добрич, Общинска служба по земеделие Тервел и община Тервел и кметство с. Зърнево, общ. Тервел.

 

 

ИНЖ. ДЕСИСЛАВА ИВАНОВА

Директор ОД “Земеделие”


Stats
 Copyright ©2000 - 2003 © 2020 НДТ, Добрич, България
 Всички права запазени.
Powered By Geeklog 
Страницата е генерирана за 0.11 секунди