изпрати публикация  :  календар  :  търсене  :  статистика  :  Архив  :  Има ли Дядо Коледа?  :  Интернет връзки  :  Polls  
    НДТ, Добрич, България Албена - Oasis for Holidays   По-добрият вестник на Добричка област
NDT Newspaper, Dobrich, Bulgaria
    
 Добре дошли в НДТ, Добрич, България
 2021-01-22 @ 00:07 EET
“ТРОЛЕЙБУСЕН ТРАНСПОРТ” ЕООД    
Икономика

СПРАВКА ЗА ОПОВЕСТЯВАНЕ НА СЧЕТОВОДНАТА ПОЛИТИКА НА “ТРОЛЕЙБУСЕН ТРАНСПОРТ” ЕООД  ЗА 2005 Г. 1. Общи положения. База за съставяне на счетоводния отчет.

Приложената счетоводна политика при изготвянето на финансовият отчет е

подчинена на изискването за вярно и честно представяне на имущественото и финансово състояние на предприятието при спазване на определените със Закона за счетоводството и Счетоводните стандарти, принципи, правила, бази и процедури :

 • Принципите, определени от чл.4 от ЗСч за действащо предприятие, което по

смисъла на този закон означава, че предприятието не предвижда или няма необходимост да се ликвидира или да ограничи съществено мащабите на своята дейност в период минимум до 1 година;

 • Текущо начисляване – приходите и разходите от сделките и събитията се отразяват

счетоводно в момента на тяхното възникване, независимо от момента на получаването или плащането на парични средства и се представят в счетоводния отчет за същия период;

 • Съпоставимост между приходите и разходите;

 • Предимство на съдържанието пред формата – сделките и събитията се представят в

годишния счетоводен отчет в съответствие с тяхното икономическо съдържание, същност и финансова реалност, а не формално според правната им форма;

 • Вярно и честно представяне - обективно и непреднамерено да се представят сделките и събитията в

счетоводните отчети;

 • Същественост – степен на полезност на счетоводната информация в счетоводните отчети;

 • Предпазливост – отчитане на действителния финансов резултат, отчитане на

всички предполагаеми рискове и евентуални загуби за бъдещи периоди;

 • Историческа цена – стойността, по която активите, пасивите и капитала се записват в момента на

тяхното придобиване или възникване;

 • Независимост на отделните отчетни периоди;

 • Стойностна връзка между начален и краен баланс;

 • Документална обоснованост – документиране на всяка стопанска операция чрез

счетоводен документ, която следва да осигури последователното прилагане на принципа на начисляването. При издаване или ползване на документ с дата от отчетния период, следващ периода на осъществяване на стопанската операция, да се даде предимство на принципа на начисляването;

 • Запазване на счетоводната политика, прилагана през предходния отчетен период;

 1. Дефиниция и оценка на елементите на счетоводния баланс.

  1. Дълготрайните материални активи и нематериалните активи се оценяват по цена на

   придобиване, включваща покупната цена и разходи до въвеждането им в експлоатация. На основание чл.15 от Закона за счетоводството , дружеството прилага “линеен метод на амортизация”. Признаването на ДМА се извършва при стойност по-голяма от 150лв.

  2. Дружеството притежава дългосрочни финансови активи в дъщерното си дружество “Автобусен

   транспорт” в размер на 37 200 лв.

  3. Материалните запаси се оценяват по цена на придобиване, включваща

   покупната цена и всички разходи по доставката. На основание чл.16 от ЗСч и НСС2 дружеството прилага метод на оценка на материалните запаси при тяхното потребление или отписване по други причини “средно претеглена цена”.

  4. Вземанията в лева се оценяват по стойността на тяхното възникване.

   Предпиятието няма вземания в чуждестранна валута.

  5. Наличните парични средства в лева са оценени по номиналната им стойност.

   Към 31.12.2005г. дружеството не притежава парични средства във валута.

  6. Основният капитал е в размер на 1246940 лв., разпределен на 124694 дяла, всеки един по 10.00лв

  2.7. Задълженията в лева са оценени по стойността на тяхното възникване. Начислени са лихви по

  държавни вземания 20 000 лв. и лихви по търговски задължения / “Енергоснабдяване – Варна” ЕАД / 34 000 лв.По баланса на дружеството към 31.12.2005г. няма задължения в чуждестранна валута.

 2. Изменения в прилаганите методи за оценка на активите и пасивите.

  Не са извършвани промени в методите, прилагани за оценка на активите и пасивите в сравнение с предходни отчетни периоди.

 3. Дълготрайните активи и амортизация на дълготрайните активи.

  През годината са закупени дълготрайни активи за 112 000 лв. Бракуван е един автобус с отчетна стойност 6 000 лв. Същият няма балансова стойност.

  Водят се два амортизационни плана- счетоводен и данъчен. Разликата в начислените амортизации

  между тях е несъществена не са взети счетоводни операции за възникналите намаляеми временни разлики.

  Амортизациите на дълготрайните материални и нематириални активи се начисляват, като

  се използва линейният метод. За 2005г. дружеството прилага амортизационни квоти и норми равни или по –ниски от посочените в чл.22,ал.2 и ал.3 от ЗКПО. Това се отнася за всички видове амортизируеми активи. През годината няма промени в методите на амортизация.

  Амортизациите се отчитат по реда на НСС 4.

 4. Бази за разпределение.

Базата за разпределение на преките и непреките технологични разходи се определя

по следния начин :

 • Преките технологични разходи се отнасят директно към стойността на

извършените услуги и продажби;

Непреките технологични разходи се разпределят за тролейбусен и автобусен транспорт на база приходите от продажби.

 1. Признаване на приходите и разходите.

Приходите и разходите се начисляват в момента на тяхното възникване,

независимо от паричните плащания и постъпления. Признаването на приходите и разходите се извършва в съответствие с НСС 18 “Приходи”.

Признаване на приходи :

 • от градски транспорт - 717

 • от финансирания - 156

 1. Финансирания

  На основание Закона за държавния бюджет на Република България за 2005 год. дружеството

  получава субсидии за покриване на загубите от вътрешно-градски транспорт. Субсидиите са отразени в отчета за приходи и разходи като приходи от финасиране. Признаването им като приходи става месечно, към момента на получаването им.

 2. Свързани лица и инвестиции.

Предприятието има дъщерно дружество “Автобусен транспорт” с инвестиции в него от 37 200 лв.,

от които 5 000 лв. парична вноска и апортна вноска / три автобуса / в размер на 32 200 лв.

9. Задължения към персонала.

Съгласно НСС 19 “Доходи на персонала” за неползуваните отпуски за 2005 год. са начислени като разходи за компенсируеми отпуски 10 000 лв. Същите са отразени и като задължение към персонала по неползувани отпуски. Като база е използувано трудовото възнаграждение за м. декември 2005 год. Начислени са и осигуровки върху сумата на неползуваните отпуски за 2005год. в размер на 5 000 лв.

10. Паричен поток.

Дружеството съставя отчета за паричния поток в съответствие с изискванията на

Закона за счетоводството, като прилага прекия метод за отчитане на паричните потоци.

11. Финансов резултат.

За годината дружеството отчита счетоводна печалба в размер на 5 000 лв.

12. Условни задължения и съдебни дела.

Дружеството има заведено административно дело № 693/ 2003 год. по описа на Варненски окръжен съд сро № 693/ 2003 год. по описа на Варненски окръжен съд срещу ДРА на РДД гр.Варна. Същото се обжалва пред ВАС гр.София за неправомерно начислен според нас ДДС в размер на 360 000 лв. и лихви в размер на 72 000 лв. До момента няма информация за изхода от делото, поради което считаме задълженията за условни и те не са начислени като такива във финансовия отчет за 2005 год.

13. Фундаментални грешки

Дружеството приема стойностен праг 5 % от нетния приход от продажби, над-който грешката от минали години се счита за фундаментална. Евентуални грешки от минали години, чиято стойност е под този праг, се отчитат към текущите приходи, респективно разходи за година, в която са открити.

През 2005 год. не са констатирани и не са отчетени фундаментални грешки.

14. Показатели за финансово-счетоводен анализ.

Основните показатели, които характеризират финансовото състояние и финансовите резултати от

дейността на дружеството имат следните стойности : 

 

Показатели

2005г.

2004г.

1. Рентабилност на приходите от продажби

0,01

-0,13

2. Рентабилност на собствения капитал

0,01

-0,11

3. Капитализация на активите

0,00

-0,06

4. Коефициент на ефективност на разходите

0,99

1,10

5. Коефициент на обща ликвидност

0,22

0,18

6. Коефициент на бърза ликвидност

0,11

0,06

7. Коефициент на абсолютна ликвидност

0,07

0,04

8. Коефициент на финансова автономност

1,27

1,43

9. Коефициент на задлъжнялост

0,79

0,70

 

 

15.02.2006г. Гл. счетоводител : Управител :

/Д. Денева/ /инж. М.Митев/

 

СПРАВКА

за участията в капиталите на други предприятия към 31.12.2005 г.

на ЕООД"Тролейбусен транспорт" гр.Добрич

(хил. лв.)

Процент на

Съучастие в ценните

Съучастие в ценни

Наименование и седалище на предприятията,

Размер на

съучастието в капи-

книжа, приети за

книжа, неприети за

в които са съучастията

съучастието

тала на другото

търговия на

търговия на

предприятие

фондова борса

фондова борса

а

1

2

3

4

А. В СТРАНАТА

I. В дъщерни предприятия

1 ЕООД "Автобусен транспорт"Добрич

37

100

2 ......................................................................

3 ......................................................................

4 ......................................................................

Обща сума I:

37

100

0

0

II. В смесени предприятия

1 ......................................................................

2 ......................................................................

3 ......................................................................

4 ......................................................................

Обща сума II:

0

0

0

III. В асоциирани предприятия

1 ......................................................................

2 ......................................................................

3 ......................................................................

4 ......................................................................

Обща сума III:

0

0

0

IV. В други предприятия

1 ......................................................................

2 ......................................................................

3 ......................................................................

4 ......................................................................

Обща сума IV:

0

0

0

Обща сума за страната (I+II+III+IV):

37

100

0

0

Б. В ЧУЖБИНА

I. В дъщерни предприятия

1 ......................................................................

2 ......................................................................

3 ......................................................................

4 ......................................................................

Обща сума I:

0

0

0

II. В смесени предприятия

1 ......................................................................

2 ......................................................................

3 ......................................................................

4 ......................................................................

Обща сума II:

0

0

0

III. В асоциирани предприятия

1 ......................................................................

2 ......................................................................

3 ......................................................................

4 ......................................................................

Обща сума III:

0

0

0

IV. В други предприятия

1 ......................................................................

2 ......................................................................

3 ......................................................................

4 ......................................................................

Обща сума IV:

0

0

0

Обща сума за чужбина (I+II+III+IV):

0

0

0

Дата: 15.02.2006 г.

Съставител:..................................

Ръководител:....................................

 


Сходни връзки

“ТРОЛЕЙБУСЕН ТРАНСПОРТ” ЕООД | 0 брой коментари | Регистрация
Екипът не носи отговорност за коментарите, публикувани от посетителите.

Stats
 Copyright ©2000 - 2003 © 2021 НДТ, Добрич, България
 Всички права запазени.
Powered By Geeklog 
Страницата е генерирана за 0.11 секунди