изпрати публикация  :  календар  :  търсене  :  статистика  :  Архив  :  Има ли Дядо Коледа?  :  Интернет връзки  :  Polls  
    НДТ, Добрич, България Албена - Oasis for Holidays   По-добрият вестник на Добричка област
NDT Newspaper, Dobrich, Bulgaria
    
 Добре дошли в НДТ, Добрич, България
 2020-07-03 @ 19:54 EEST
ДОБРИЧ ПОИСКА ПО-ВИСОКО КАЧЕСТВО НА ВиК УСЛУГИТЕ    
Новини Зам.-министър Малина Крумова бе в Добрич и взе участие в провелата се вчера в Областна администрация среща с граждани по проблемите на ВиК оператора. Срещата бе организирана от председателя на Асоциацията по ВиК - областният управител Красимир Кирилов, по повод повишения обществен интерес по темата, провокирана от внесения за одобрение бизнес план на дружеството в КЕВР. Участие в срещата взе и Бордът на директорите на „ВиК Добрич“ АД.


Пред присъстващите Кирилов представи накратко предприетите стъпки по повод внесения в КЕВР бизнес план, който е бил одобрен с решение на Общото събрание на АВиК. След това бизнес планът е бил връщан пет пъти от КЕВР, като в последния преработен вариант е предложена цена за куб. м 3.245 лв. с ДДС. За сравнение Кирилов посочи, че първият вариант на бизнес плана, който е бил одобрен и от общините, членове на АВиК, е предвиждал цена от 3.648 лв./куб. м с ДДС.Гражданите, присъствали в залата, имаха възможност директно да поставят въпросите си към заместник-министър М. Крумова. Те искаха да знаят как ще се подобри качеството на услугата и защо трябва да плащат по-висока цена, след като нищо не е направено за намаляване на загубите. Сред проблемите, които поставиха пред ресорния заместник-министър, бе и това, че ВиК не възстановява настилките след отстраняване на аварии. В залата присъства и инж. Петър Калчев, който доскоро ръководеше дружеството. Той попита дали се мисли за реализиране на проект за водоснабдяване на Добрич от язовир „Цонево“.
Заместник-министър Крумова се постара да отговори на всички. Тя разясни, че в бизнес плана си дружеството е заложило инвестиции, именно, за да се подобри качеството на услугата. В хода на дискусията тя записа конкретни предложения от добруджанци, като припомни, че в момента се подготвя нов закон за водния сектор, чиято цел е да се подобри работата му, както и промени в Наредба 4, регулираща дейността на водните оператори. Крумова заяви, че Наредбата няма как да отпадне, но добави, че ще бъде анализирано предложението на Пенка Иванова от Добрич за разделяне на сумите от личните водомери и тези, които се начисляват за разлика от общия водомер при етажните собствености.По повод предложение за усредняване цената на водата в цялата страна, заместник-министърът разясни, че това е една от идеите, които в момента се обсъждат, като допълни, че се обмисля създаване на солидарен фонд, с който да бъдат подпомагани дружествата.
На срещата, която продължи три часа, присъстваха кметове и представители на местните власти от общините в областта.

БИЗНЕС ПЛАН

на „ВиК Добрич“ АД за регулаторен период 2017 – 2021 год.

 

            Въведение

 

            През 2017 г. всички заинтересовани институции положиха много усилия, за да се финализира процедурата по одобряването на бизнес плана на “ВиК Добрич” АД гр. Добрич и да се осигури възможност за финансово стабилизиране на дружеството. С утвърждаването на цените на ВиК услугите, предоставяни от оператора ще се даде възможност да се финансират мероприятия за намаляване на загубите на вода и намаляване на оперативните разходи.

            Във връзка със заявление с вх. № В-17-15-13/04.07.2016 г. и многократните изменения и допълнения, представяни:

с вх. № В-17-15-13 от 19.07.2016 г.; 

№ В-17-15-13 от 11.08.2016 г.; 

№ В-17-15-13 от 02.03.2017 г.;

№ В-17-15-13 от 12.04.2017 г.,;

№ В-17-15-13 от 15.08.2017 г. и

№ В-17-15-13 от 24.11.2017 г.,

в КЕВР е образувано административно производство за одобрение на бизнес плана на „ВиК Добрич“ АД.

            В изпълнение на задълженията си на 06.07.2016 г. с изх. № АВиК-06-1-1 Асоциацията по ВиК е изпратила покана към кметовете на общините и управителя на ВиК, с която ги информира за провеждане на извънредно заседание на Общо събрание на АВиК в обособената територия, обслужвана от „ВиК Добрич” АД, гр.Добрич.

            По трета точка от дневния ред се съгласува внесеният в КЕВР бизнес план на ВиК оператора. Решението за съгласуване е взето на 16.08.2016 г. с протокол № 3/16.08.2016 г. с 82,33 % от гласовете на Общото събрание на АВиК Добрич.

            Всички редакции на бизнес плана се основават на варианта, внесен първоначално на 04.07.2016 г., като най-сериозната промяна е извършена с писмо с изх.№ В-17-15-13/27.07.2016 г., с което КЕВР e дала задължителни указания на ВиК оператора да извърши консолидация на водоснабдителните системи Добрич и Албена и да предаде бизнес плана отново. Задължителните указания са изпълнени и на 11.08.2016 г. коригираният бизнес план е внесен в КЕВР.

            Общо пет пъти КЕВР е връщала внесения бизнес план с посочени за отстраняване технически детайли, които не касаят промени в цената на услугата.

            Причини КЕВР да връща бизнес плана са несъответствие с изискванията на Наредбата за регулиране на качеството на водоснабдителните и канализационни услуги /НРКВКУ/, като:

    - не са спазени форматът и структурата на текстовата част на бизнес плана в съответствие с изискванията на НРКВКУ, както и не е представена информация по всички точки;

    - не е представен регистър на контролираните предприятия;

    - не е отстранена техническа грешка за променлива „Общ брой на сградните канализационни отклонения“;

    - да представи информация относно предвидените мерки за оползотворяване на утайките от ПСОВ;

    - да представи информация за предприетите действия за издаване на разрешителни за водовземане с цел водоснабдяване.

            Според Закона за водите и Наредбата, внесените промени от оператора в КЕВР не се изисква отново да бъдат съгласувани и те не касаят разглеждането на цената. Както в предложения първоначално бизнес план, така и в последващите му корекции, размерът на необходимите приходи, разходи и количества доставена, отведена и пречистена вода, се формират  на база на отчетните данни за базисната 2015 г. и вследствие указанията и допусканията на КЕВР за изменението на параметрите на бизнес плана.

            Със съгласуването на бизнес плана от АВиК се удостоверява, че същият е изготвен на база на регионални планове и инвестиционни програми към тях. Така съгласуваният бизнес план се представя в КЕВР и одобрява по реда на Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационни услуги /ЗРВКУ/. Комисията има право да иска изменения на бизнес плана и операторът е длъжен да ги изпълни. Нормативно не се изисква АВиК да съгласува съответните изменения по реда на ЗРВКУ.

            В предложения за съгласуване от АВиК и одобрение от КЕВР бизнес план са приложени всички изисквания. Нарастването на комплексната цена за битовите абонати се основава на няколко основни фактора  – нормативни изменения и изменения на възприетите от КЕВР принципи, оказващи влияние върху цените на ВиК услугите, а именно:

            1. Нормативни изменения

            Различна методологията на ценообразуването между прилаганите принципи в периода 2009-2016 г. и тези, които се прилагат през периода 2017-2021 г., продиктувана от измененията в Закона за водите от 2015 г., приети от НС на 16.07.2015 г. и обнародвани с Указ №146 на Президента на Република България от 28 юли 2015 г.

            В чл. 198л се създава нова ал.2, с която се въвежда принципът на единна цена за всички потребители на една територия за услугите „доставяне на вода“ и „отвеждане на отпадъчни води“. Премахва се разликата между цените за бита и тези за промишлеността, като ги изравнява. За новия регулаторен период всички потребители ще заплащат една средна цена, което е съществена разлика спрямо прилаганите до момента диференцирани цени - по-ниски за битовите и по-високи за промишлените потребители.

            През новия регулаторен период има увеличение на минималната работна заплата и минималните осигурителни прагове.

            2. Промени, определяни от регулатора

            - Основна промяна в практиката на регулатора във връзка с новите наредби за регулаторния период 2017-2021 г. е въвеждане на механизъм за финансиране на инвестициите във водопроводната и канализационна мрежа.

            - Друг фактор, оказал влияние при изменението на цените, основно на цените за пречистване на отпадъчни води е въвеждането от страна на КЕВР на таван на коефициентите за замърсеност, използвани при разпределението на тежестта на цената за пречистване на отпадъчни води между потребителите.

            Действието на всички тези фактори са причината за увеличението на комплексната цена за битовите потребители през регулаторния период 2017-2021 г., като увеличението за 2018 г. спрямо действащите цени е 0,32 лв./куб. м.

            Задълженията на водния оператор за инвестиции в публични ВиК активи са изрично посочени в чл. 7.3.б Задължително ниво на инвестициите на договора, сключен по реда на Закона за водите, между АВиК и „Водоснабдяване и канализация Добрич” АД, като размерът на задължителното ниво на инвестициите е не по-малък от 6 000 000 лева без ДДС, или средно в размер на 400 000 лв./год. (за 15-годишен срок на договора).

                     В последно внесения бизнес план в КЕВР от „ВиК Добрич“ АД, се вижда, че предложените от дружеството инвестиции в публични активи многократно надхвърлят задължителните инвестиции по договора с АВиК като обща сума, което е ясен знак, че в процеса на разглеждането им от страна на КЕВР е направено необходимото за защита интересите на потребителите, а дружеството е намерило необходимите му резерви за постигане на изискваните от него нива на качество на услугата.

            Увеличението на цените на ВиК услугите, предложено от „ВиК Добрич“ АД, е съотносимо с изменението и нивото на цените на ВиК услугите на ВиК операторите в съседство - ВиК Варна, ВиК Силистра и ВиК Шумен. В табличен вид са представени цените на съответните оператори за 2017 г. и 2018 г.

            Вижда се, че предложените от „ВиК Добрич“ комплексни цени за предоставяните ВиК услуги са по-ниски от цените в Шумен и Силистра и малко по-високи от тези във Варна, където над 50% от водата се добива и доставя по гравитачен път. Всичко това показва, че дружеството е предложило една балансирана цена в съответствие с обективните обстоятелства при, които извършва своята дейност.

            Спазвайки изискванията и следвайки указанията на КЕВР, новият изпълнителен директор инж. Т. Гикински коригира цените, като защитава стойности по-ниски от предложените преди това.

            В следващата таблица е представена социално поносимата цена, посочена от КЕВР, на база извършен анализ и изчислена съгласно данни от НСИ за средномесечен разполагаем паричен доход на лице от домакинство за област Добрич за 2016 г. 

            Заключение

Този бизнес план е съгласуван от Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „ВиК Добрич” АД, съгласно Протокол № 3 от проведено на 16.08.2016 г. Общо събрание на АВиК. Тази информация е налична в КЕВР, т.е. представеният първоначално бизнес план от ВиК оператора е бил съгласуван от Асоциацията, с което АВиК е удостоверила, че предложената инвестиционна програма в бизнес плана на „ВиК Добрич” АД съответства на приетите регионални генерални планове и генерални планове на агломерации над 10 000 еквивалент жители и на дългосрочните и краткосрочни инвестиционни програми към тях. Тоест, изискванията на Закона за водите и на сключения договор между Асоциацията и ВиК оператора са изпълнени. В доклада подробно е представена техническа и икономическа информация за бизнес плана на ВиК оператора за петгодишния регулаторен период.  Навсякъде, където е приложимо, са описани задължителните указания от решението на КЕВР. Представена е информация дали и как същите са изпълнени.


 


Сходни връзки


Stats
 Copyright ©2000 - 2003 © 2020 НДТ, Добрич, България
 Всички права запазени.
Powered By Geeklog 
Страницата е генерирана за 0.09 секунди