изпрати публикация  :  календар  :  търсене  :  статистика  :  Архив  :  Има ли Дядо Коледа?  :  Интернет връзки  :  Polls  
    НДТ, Добрич, България Албена - Oasis for Holidays   По-добрият вестник на Добричка област
NDT Newspaper, Dobrich, Bulgaria
    
 Добре дошли в НДТ, Добрич, България
 2020-07-07 @ 03:31 EEST
РЕШЕНИЯТА НА ЗАСЕДАНИЕТО НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 21.02.2018    
НовиниРЕШЕНИЯТА НА ЗАСЕДАНИЕТО НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 21.02.2018


Одобрено е правителственото становище

по конституционно дело №14/2017

 

Правителството одобри становище по конституционно дело №14 за 2017 г. То е образувано по искане на 66 народни представители за установяване на противоконституционност на чл. 6, ал. 1, Раздел ІІ, т. 1.2 „Субсидии и други текущи трансфери“ от Закона за държавния бюджет на Република България за 2018 година. Искането се основава върху тезата, че оспорената разпоредба е приета в нарушение на конституционната норма законите да се обсъждат и приемат с две гласувания.

В становището се застъпва тезата, че оспорената разпоредба не противоречи на Конституцията и искането следва да се отхвърли като неоснователно.

 

 

Проф. Николай Червенков е предложен

за удостояване с орден „Св. Св. Кирил и Методий“

 

Правителството предлага на Президента на Република България да награди проф. Николай Червенков с орден „Св. Св. Кирил и Методий“ – първа степен, за неговите големи заслуги в областта на историческата българистика и за развитието на българската просвета и култура. Предложението е инициирано от Научното дружество на българистите в Молдова.

Николай Николаевич Червенков е роден през 1948 г. в с. Городнее, Одеска област, Украйна, в семейство на потомци на български преселници. Завършва историческия факултет на Одеския национален университет. През 1981 г. получава степен доктор по история, а през 2003 г. става доктор на историческите науки с дисертация на тема „Формиране на българската държавност през Възраждането“. Проф. Червенков специализира в Института по история на БАН и е заместник-директор на Института за междуетнически изследвания в Молдова, където завежда секция „Българистика“.

Дълго време проф. Червенков е хоноруван доцент в Молдовския университет и Кишиневския педагогически университет по учебен курс „История на българския народ“. Той е един от създателите на Тараклийския държавен университет „Григорий Цамблак“, на който през 2004 г. е избран за първи ректор. Тази длъжност изпълнява до 2010 г., след което продължава да работи в университета като професор. Автор и съавтор е на повече от 200 статии, студии, книги, учебници, включително 16 монографии.

Проф. Червенков е един от инициаторите за създаването на държавен орган за българите в чужбина и има принос в откриването и дейността на Посолството на България в Молдова. Благодарение на неговата активност се дава голям тласък за възстановяването и разширяването на контактите между България и българската историческа диаспора в областта Бесарабия.

Носител е на редица отличия както от страна на Република Молдова, така и от Република България. Сред тях са паметен медал „Иван Вазов“ на Държавната агенция за българите в чужбина, почетен знак „Признание“ на Молдовската академия на науките, почетен знак на Президента на Република България, почетен знак „Марин Дринов“ на БАН, почетен знак на Общобългарския комитет „Васил Левски“ и други.

 

 

Националният център за рехабилитация на слепи

е признат за национална представителна организация на хора с увреждания

 

Националният център за рехабилитация на слепи е признат за представителна организация на национално равнище в Националния съвет за интеграция на хората с увреждания за нов тригодишен период. Акцент в дейността на сдружението е извършването на основна рехабилитация, обучение, предпрофесионална и професионална подготовка и преквалификация на зрително затруднени лица за тяхната пълноценна интеграция в обществото.

Националният съвет за интеграция на хората с увреждания е консултативен орган към Министерския съвет. Членуващите в него неправителствени организации защитават интересите на хората с увреждания и изразяват становища по нормативни и стратегически документи, с което допринасят за изпълнението на държавната политика за интеграция на хората с увреждания и за усъвършенстване на нормативната база.

 

 

 

Одобрена е едностранна декларация по жалба

пред ЕСПЧ

 

Правителството одобри едностранна декларация по жалбата на Райна Вълкова срещу България пред Европейския съд по правата на човека. Размерът на предвиденото обезщетение е 3000 евро.

Жалбата е във връзка с предявен иск за възстановяване на накърнена наследствена част. Г-жа Вълкова твърди, че е била лишена от ефективен достъп до съд, тъй като по време на съдебния процес е прието тълкувателно решение, с което е въведено ново изискване за приемане на наследството по опис. Това изискване не е съществувало към момента на откриване на наследството или предявяване на иска.

Едностранна декларация се прави в случаите, когато ЕСПЧ е предложил на страните да приключат делото с приятелско споразумение, посочил е сумата за обезщетение, но жалбоподателят е отхвърлил предложението. Едностранната декларация слага край на делото и със заплащане на обезщетението ЕСПЧ закрива случая.

 

 

България продължава приноса си към усилията

на международната общност за подкрепа

на стабилността в Афганистан

 

Правителството одобри допълнителни разходи по бюджета на Министерството на отбраната в размер на 900 000 лв. Средствата са планирани в централния бюджет за 2018 г. за финансово осигуряване на приноса на България за Доверителния фонд на НАТО за поддържане на Афганистанската национална армия.

Приносът на България към Доверителния фонд на НАТО е определен с решение на Министерския съвет от април 2016 г. и е част от международните усилия за постигане на трайна сигурност и стабилност в Афганистан. Един от начините за това е да бъдат подкрепени финансово способностите на Афганистанската национална армия.

В центъра на трайното партньорство между Алианса и Афганистан е поетият от съюзниците дългосрочен политически и практически ангажимент за изграждането и поддържането на надеждни афганистански сили за сигурност, способни да поемат отговорност за сигурността на населението на цялата територия на страната.

 

 

 

Отчуждават се части от имоти за модернизация

на участък от пътя Калотина – СОП

 

Правителството одобри решение за отчуждаване на части от два имота – частна собственост, за модернизацията на съществуващо трасе по пътя Калотина – Софийски околовръстен път. Терените с обща площ 450 кв. м се намират в землището на Драгоман. Средствата за обезщетяване на собствениците са за сметка на Агенция „Пътна инфраструктура“, а решението на МС може да бъде обжалвано по реда на АПК в 14-дневен срок от съобщаването му на заинтересованите лица.

Едноетажната сграда на хижа „Здравец“ край с. Гълъбово, община Куклен, се предоставя на Центъра за спешна медицинска помощ – Пловдив. Решението на правителството позволява създаване на условия за отдих и почивка на служителите на спешния център.

Министерството на земеделието, храните и горите получава правото на управление върху помещение от 50 кв. м в административната сграда на ул. „Независимост“ №5 в Добрич. То ще се ползва за нуждите на областната дирекция „Земеделие“.

От публична в частна държавна собственост беше променен статутът на имоти, управлявани от Министерството на земеделието, храните и горите. Терените се намират в защитената местност „Атолука“ край с. Равногор, община Брацигово, чиято площ е намалена със заповед на министъра на околната среда и водите от 2016 г. Поради това имотите са изгубили характеристиките си на публична държавна собственост.

За частна държавна собственост е обявен и имот в с. Трояново, област Стара Загора, предоставен през 2007 г. на Министерството на правосъдието за нуждите на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“. Имотът не е ползван и не е необходим за затвора в Стара Загора, какъвто е бил мотивът за предоставеното на МП право на управление. За ползването му не са постъпили искания от страна на ведомства, регионални структури и други юридически лица на бюджетна издръжка, а предоставянето му за управление на областния управител е неефективно и нецелесъобразно, тъй като ще увеличи значително данъчната тежест за областната администрация. Поради това правителството възлага на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол да извърши приватизация на терена от 17,7 дка и построените в него осем сгради.

 

 

Полша открива почетно консулство в Несебър

 

Правителството даде съгласие Полша да открие почетно консулство в Несебър с консулски окръг, обхващащ територията на общините Бургас, Варна и Добрич. За почетен консул е предложена Лидия Барбара Пиетшик - Вангелова.

Г-жа Пиетшик - Вангелова има професионален опит в областта на международната търговия. От 2004 г. тя е ръководител на Полското културно-образователно дружество „Владислав Варненчик“, отдел – Бургас. Удостоявана е с наградата „Бене Мерито“ на министъра на външните работи на Полша и със Златен кръст за заслуги от президента на Полша.

Откриването на почетното консулство ще допринесе за стимулирането на българо-полските отношения, които през последните години се развиват динамично във всички сфери на обществения живот.

 

 

Вековните букови гори в „Централен Балкан“ стават част от обект на ЮНЕСКО

 

Вековните букови гори на резерватите в Национален парк „Централен Балкан“ стават част от сериен обект на световното наследство на ЮНЕСКО „Старите и вековни букови гори на Карпатите и други региони в Европа“. Правителството одобри съвместна декларация за обявяването на обекта, който е разположен на територията на Австрия, Албания, Белгия, България, Румъния, Словения, Испания, Италия, Хърватска, Германия, Украйна и Словакия. С декларацията участващите държави се ангажират да създадат интегрирана система за управление на серийния обект, която да гарантира неговата защита.

Серийният обект беше одобрен от Комитета за световно наследство на ЮНЕСКО на 41-ата му сесия в Краков през юли 2017 г. Той включва 78 компонента, разположени на територията на 12 европейски държави. България участва в номинацията с най-представителните букови гори в деветте резервата, разположени на територията на Национален парк „Централен Балкан“ – „Боатин“, „Царичина“, „Козя стена“, „Стенето“, „Соколна“, „Пеещи скали“, „Стара река“, „Джендема“ и „Северен Джендем“, които вече са в списъка на ЮНЕСКО.

Разширеният сериен обект (досега той обхващаше само територии в Германия, Украйна и Словакия) представлява изключителен пример за незасегнати, комплексни гори в умерения пояс, които демонстрират разпространението на европейския бук от последната ледникова епоха до днес. Уникално за обекта е и големият брой участващи държави – прецедент в историята на Конвенцията за опазване на световно наследство. Включването на България в него е поредно признание за уникалността на българската природа и традициите в нейното опазване.

Решението за участие на България в серийния обект беше взето след допитване до заинтересованите институции на регионално и местно ниво – съответните областни управители и общини, в чийто териториален обхват попадат въпросните резервати. С обявяването на буковите гори в Национален парк „Централен Балкан“ за част от обекта на световното наследство не се налагат допълнителни режими и ограничения, тъй като те и сега са в територии с най-строг режим на опазване.

 

 

Одобрени са резултатите от заседания

на Съвета на ЕС

 

Правителството се запозна с доклади за проведени заседания на Съвета на Европейския съюз.

По време на заседанието на ЕКОФИН, състояло се на 23 януари в Брюксел, министър Владислав Горанов представи работната програма на Българското председателство в областта на икономическите и финансовите въпроси. Европейската комисия презентира приетия на 6 декември пакет по задълбочаване на Икономическия и паричен съюз, след което се проведе политически дебат по темата. Одобрени бяха заключения на Съвета във връзка с Европейския семестър за 2018 г. и беше приета препоръка на Съвета по отношение на икономическата политика на еврозоната. Състоя се и дискусия по темата за прилагането на плана за действие за справяне с необслужваните кредити в Европа.

В доклад на министър Валентин Радев са представени резултатите от проведената на 25 януари в София неформална среща на министрите на вътрешните работи от ЕС. Дискусиите на нея бяха свързани с миграцията и убежището, както и с граничната сигурност.

 

 

„Лийв Табако - А. Михайлидис“ АД е с отнето разрешение за промишлена обработка на тютюн

 

Правителството прие решение за отнемане за срок от три години на разрешението за промишлена обработка на тютюн на „Лийв табако - А. Михайлидис“ АД - Сандански.

Причината е в неизпълнени изисквания на законовите и подзаконовите нормативни актове, свързани с издаденото разрешение за промишлена обработка на тютюн, а именно – изкупена от дружеството, но неизплатена на тютюнопроизводителите продукция.

 

 

 

В общините Мизия и Козлодуй ще бъде проучвана възможността за добив на строителни материали

 

„Булмекс“ ЕООД ще проучва възможностите за добив на строителни материали в площите „Джулиница“ и „Даневата воденица“, които се намират в общините Мизия и Козлодуй.

Разрешенията се предоставят за срок от една година, като за този период

 


Сходни връзки


Stats
 Copyright ©2000 - 2003 © 2020 НДТ, Добрич, България
 Всички права запазени.
Powered By Geeklog 
Страницата е генерирана за 0.09 секунди