изпрати публикация  :  календар  :  търсене  :  статистика  :  Архив  :  Има ли Дядо Коледа?  :  Интернет връзки  :  Polls  
    НДТ, Добрич, България Албена - Oasis for Holidays   По-добрият вестник на Добричка област
NDT Newspaper, Dobrich, Bulgaria
    
 Добре дошли в НДТ, Добрич, България
 2022-09-25 @ 21:07 EEST
Сексуални смущения при жената (фригидност, вагинизъм, аноргазмия)    
Здраве Проблемите със сексуалността се отнасят към най-често срещаните психосоматични смуще­ния в гинекологичната практика. Около 60% от жените споделят с лекаря липсата на желание или отсъствието на оргазъм, десет процента се оплакват от болки по време на полов акт. Много учебници разделят тези проблеми на фригидност, аноргазмия и вагинизъм. Но тряб­ва да бъдем предпазливи с подобни понятия: от една страна, те са се превърнали в обидни думи, от друга страна, описват картината на болес­ти, които всъщност не са болести. Причините за тях почти винаги са психосоциални, лечение­то и възможностите за самолечение са подоб­ни. Само картината на оплакванията е различна.

Липса на желание, болки при полов акт, липса на оргазъм

(фригидност, вагинизъм, аноргазмия)

Оплаквания

Слабото или отсъстващо либидо може да се из­рази в пълна неохота за сексуални контакти. Вие просто нямате „апетит“ за секс, което ви потиска. При някои жени това усещане съществу­ва от ранната им младост и те никога съзнател­но не са изпитвали сексуално желание (първично потискане). Други обаче са изживявали фази на желание и в сегашната житейска ситуация тези чувства им липсват (вторично потискане). Обикновено при неспособността да се постиг­не оргазъм жените не се оплакват от липса на желание. Те имат „апетит“ за любовната игра, но не могат да стигнат до емоционалната кул­минация, до оргазъм. И в този случай може да се касае за първично потискане, т.е. вие никога до­сега през живота си не сте достигали до връх­ната точка или не сте в състояние да изпитате оргазъм само в настоящия житейски момент, въпреки че вече сте го изживявали – вторично потискане.

Психологичната разлика между потиснатото сексуално желание и невъзможността да се дос­тигне кулминационната точка обикновено се описва посредством изявяването на половата активност.

Фаза на възбуждане

 • влагалището се овлажнява и се удължава и раз­ширява във вътрешните си две трети, малки­те срамни устни и клиторът набъбват
 • гърдите се уголемяват и стават много чув­ствителни на допир
 • матката увеличава обема си и се изтласква на­горе от малкия в големия таз
 • дишането и пулсът се учестяват
 • мускулите се напрягат, особено в генитална­та област

Фаза плато

 • вътрешните две трети на влагалището про­дължават да се разширяват и удължават, до­като първата му третина се стеснява
 • цялата генитална област продължава да на­бъбва, чувствените възприятия започват да се концентрират в тази част на тялото
 • матката се изтласква максимално нагоре, ди­шането става все по-ускорено, продължава да се засилва мускулното напрежение
 • целият клитор заедно с главичката се премес­тва нагоре и назад, при което главичката му се скрива под препуциума

Фаза на оргазъм

 • оргазмът започва с мускулни контракции, ко­ито продължават от две до четири секунди. Те обикновено са последвани от други ритмич­ни контракции в предната третина на вагината
 • обикновено се поражда чувство на отпускане и топлина, която залива цялото тяло
 • според желанието са възможни и повторни ор­газми. В това отношение жените се отлича­ват съществено от мъжете, които обикнове­но се нуждаят от по-дълга пауза за почивка

Фаза на успокояване

 • набъбванията в оргазмената зона се свиват в рамките на половин час, мускулите се от­пускат
 • клиторът, вагината и матката възвръщат изходното си състояние и положение

При намалена полова чувствителност фазата на възбудата се възприема и изживява много слабо или изобщо се пропуска. Това се отразява негативно и върху всички изменения през оста­налите фази (фригидност).

Напротив, при неспособност за постигане на оргазъм жената може много интензивно да дос­тигне до фазата плато. След това, без да пос­тигне разтоварване от сексуалното напреже­ние. тя преминава във фазата на успокояване. Понякога това може да е болезнен и продължи­телен процес (аноргазмия).

Когато проникването на пениса във влагалище­то става много болезнено или изобщо е невъз­можно, обикновено се говори за вагинизъм. При това влагалищните мускули несъзнателно се стягат много силно, предната третина на вла­галището се свива спазматично. Вегетативна­та нервна система може да предизвика подобна реакция, неуправляема от собствената воля. Ва- гинизмът е функционално смущение. Той може да се разглежда като психосоматична реакция на дълбоки вътрешни – подсъзнателни – конфлик­ти. Вагинизмът може да съществува от дет­ството или младостта (първичен), или да се раз­вие в даден момент (вторичен).

Причини

Почти винаги факторите, които „убиват апе­тита“, развалят изживяването на емоционална­та кулминация или причиняват болки, са от пси- хосоциален характер, например възпитанието или определени житейски ситуации. Първичната фригидност или аноргазмия почти винаги са обусловени от преживявания през ран- ното детство, които са свързани с вътрешни, често неосъзнати конфликти. Но причината може да се корени и във важни събития от дет­ството и юношеството. Безкомпромисна строгост и студенина в бащината къща. насил­ствени посегателства, изнасилване, алкохоли­зъм, раздели, престои в домове, продължително отблъскване, подценяване или огорчение разру­шават способността за изживяване. Самоуве­реността и доверието в другите хора не могат да се развият, по този начин се потиска сексу­алното изживяване.

Вторичната фригидност и аноргазмия, както и вагинизмът, които се появяват в един по-късен период от живота, могат да имат многостран­ни причини. Любовното изживяване е най-чув­ствителният показател за състоянието на чо­века. В това отношение най-важните три въп­роса, на които следва да се отговори, са:

 • усещането за тялото: Дали се харесвате, не­зависимо дали сте пълни или слаби, с големи или малки гърди, с дълги или къси крака? Как се чувствате във вашето тяло, във вашата кожа?
 • отношенията с партньора: Как се разбирате с вашия партньор или партньорка? Доверява­те ли им се, споделяте ли взаимно „интимни“ преживявания, мечти, желания, разговори или игри?
 • средата: Как се чувствате във вашата семей­на или професионална среда? Усещате ли се претоварени, обременени, подложени на пре­комерни изисквания, изтощени, неспокойни, нервни, с влошено общо състояние?

Усещане за тялото

Доброто общо физическо състояние на жената силно се влияе от господстващия идеал за кра­сота. Много жени се срамуват от своите фор­ми, които никога не са така съвършени, както повелява идеалът. Те се опитват да прикрият и покрият части от тялото и кожата си, да из­бягват миризми. Това може да се съпровожда от екстремно желание за чистота и хигиена. Вслед­ствие на подобни стремления и давления може да загубите радостта от движението, от различните сетивни впечатления и усещания. Също така и желанието да откриете собственото си тяло. Решаващ е и въпросът за предпазване от забременяване: противозачатъчните таблетки и спирали, които не ви понасят добре, страхът от забременяване или от усложнения чувствително вредят на сексуалното желание.

Отношенията с партньора

Конфликтите с партньора, изтощителните скандали, пренебрежението, студенината, огор­чението, безсърдечието, недоверието или наси­лието се отразяват непосредствено върху сек­суалното преживяване. По същия начин обаче може да действа и равнодушието. Често жени­те живеят в ситуации на зависимост, които трайно потискат тяхното самочувствие, са­моувереност и самоуважение.

Проблемите в отношенията с партньора и лип­сата на доверие са най-честата причина за сек­суални смущения и/или физически оплаквания.

Средата

Претоварването, преработването, изтощени­ето и постоянната умора парализират сексуал­ното желание. При жените въздействието на тези фактори се засилва от влиянието на соци­алните конфликти: отсъствието на признание за грижите им за семейството и децата, както и в професионалния живот се отразяват върху сексуалното изживяване.

Дори привидно незначителни неща могат да въздействат потискащо: притеснени жилищни условия, при които спалнята се споделя с деца­та, или се спи врата до врата с родителите или свекъра и свекървата. Светлината и шумът съ­що могат да пречат, както и постоянното въз­действие на радиото и телевизора могат да ви направят пасивни.

Органични причини

Само в много редки случаи сексуалните смуще­ния се предизвикват от органични фактори. При рутинни контролни прегледи гинекологът може да установи дали вашите проблеми могат да се обяснят с:

 • изменения, възпаления, тумори, сраствания или злокачествени новообразувания по, във или около половите органи. Тези локални фак­тори могат да предизвикат болки или да поп­речат на любовната игра
 • нервни заболявания като например травма­тични увреждания, възпаления в лумбосакрал- марка или хипоталамуса. Тези невралгични
 • фактори също така могат да засегнат поло­вото желание
 • хормоналните изменения през климактериума и старостта могат да се отразят върху лю­бовната игра. Вследствие на намаленото от­деляне на естроген вагиналната лигавица губи доста от своята еластичност и става по-суха. На природата може да се помогне със смаз­ващи средства
 • някои хронични или продължителни заболява­ния могат значително да притъпят сексуално­то желание

Риск

За жените в нашето общество рискът от сек­суални смущения е изключително висок. Всички резултати от проведените досега изследвания разкриват, че на жените повече им се налага да се борят с фригидността и аноргазмията, от­колкото мъжете. Пример за това е едно изслед­ване на сексологичната поликлиника в Хамбург: 68% от пациентките, обърнали се за съвет, страдали от функционални смущения и различ­ни форми на незадоволеност (при мъжете: 58%). Десет процента от жените споделят за кон­фликти с партньора без да имат функционални смущения и пет процента страдат от загуба на потребността или либидото (при мъжете: 3%, респективно 0%).

Възможни последици и усложнения

Липсата на желание или болезнените спазми на вагината, продължаващи години наред, без съм­нение могат да се отразят негативно върху ця- лостното физическо, психическо и социално състояние на жената. В резултат на това трай­ните връзки с мъже или с жени се затрудняват или изобщо стават невъзможни. Винаги обаче следва да разграничавате две неща, ако мислите за раздяла или развод заради сексуални смуще­ния: обикновено проблемите във взаимоотно­шенията са причината за сексуалните смущения, а не следствието. Може би други хора са в със­тояние да ви помогнат да разграничите тези две сфери.

Профилактика

За пълноценното изживяване на сексуалността човек се нуждае от много егоизъм и самолюбие

едва тогава става възможно доверяването или интимното отдаване на друг човек. В този смисъл една щастлива връзка се нуждае от противоречиви елементи, носители на които са двамата партньори: близост и дистанция, соб­ствен живот и взаимно проникване, страх и защитеност, любов и омраза, интимност и отчужденост. На повечето хора едва тогава се удава да подходят уравновесено един спрямо друг.

Към егоизма и самолюбието се отнасят също така признаването и привързаността към соб­ственото тяло, собствените чувства и представи. Женските представи могат да бъдат брутални, цинични, мощни и енергични. Те в ни­какъв случай не следва да подхождат на предста­вата за жената като „нежна, блага и тиха“. Кол­кото повече освобождавате главата си от оп­ределени идеали, норми, правила или забрани, ко­ито вътрешно ви потискат, толкова по-добре ще можете да се самооткриете. В този смисъл профилактиката се състои в просветеността и премахването на табутата. Но премахването на табутата не бива да се бърка с безразбор­ността и количеството. Не всичко, което е „разрешено“, е в състояние да ви ощастливи. Могат да възникнат нови принуди, като напри­мер на всяка цена да постигнете оргазъм. Реша­ващо трябва да бъде винаги качеството на ва­шето усещане за щастие и удовлетвореност.

Нужда от лекарска помощ

Когато вашите сексуални проблеми се превър­нат в потискащо бреме, не могат да намерят решение в разговор с партньора или партньорката, или опитите ви да си помогнете сами са безуспешни, следва да се обърнете за консулта­ция към специализирано заведение, доверен ле­кар или лекарка.

Самолечение

 • откривайте вашето тяло и му доставяйте удоволствия: мерките да си помогнем сами от раздела за смущенията в общото състояние могат да ви подпомогнат в това отношение.
 • опознавайте вашите сетива: Кожата е най- големият и същевременно най-важният сети­вен орган. Тя се простира от пръстите на кра­ката до върха на главата и от квадратен сан­тиметър на квадратен сантиметър може да въздейства чувствено, възбуждащо, успокоя­ващо или дразнещо. Тук спадат миризмите, ко­ито вероятно можете да възприемете като еротизиращи, вкусовите нюанси, които оби­чате, звуци или думи, които ви възбуждат
 • открийте вашите полови органи: клиторът е един от най-важните еротични центрове на жената. Гърдите, малките срамни устни, вхо­дът на влагалището или анусът могат също така – индивидуално различно – чувствено да реагират на стимулиране. За много жени един от най-важните източници за сексуална насла­да е самозадоволяването. То може да бъде включено и в любовната игра с партньора или партньорката – открийте вашите фантазии: Много жени се срамуват от мислите си и пропъждат или се отказват от своите представи. Често с то­ва се свързва страхът, че „необузданите“ фан­тазии могат да се схванат неправилно като необуздани желания след реалното им изпълнение. Но едното не бива да се свързва с друго­то по никакъв начин
 • разкрийте вашите чувства: вероятно жените ви привличат повече отколкото мъжете, но вие не смеете да се отдадете на това желание. Ще намерите подкрепа в женските групи за самопомощ и консултативните центрове, в дамските локали ще намерите съмишленички
 • преоткрийте вашата връзка: твърде остаря­ло е схващането, че в една дългогодишна връз­ка сексуалността става жертва на възрастта. Напротив, при много двойки качеството на сексуалното съжителство нараства с продъл­жителността на партньорството им. Задър­жащо въздействат отегчението, равнодуши­ето и студенината: усещания, които могат да възникнат независимо от продължителност­та на дадена връзка
 • открийте разговора: вероятно предпочитате определени игри, нежности, части на тялото или пози, за които вашият партньор или пар­тньорка нямат представа. Говорете за ваши­те желания и потребности. Особено при вагинизъм откриването на нови форми на сексуал­ност може да се окаже много разтоварващо
 • открийте вашите фази: в дадени периоди сек­суално вие сте изключително активни, докато има седмици, през които мислите, чувствата и фантазиите ви са ангажирани с други неща – например от едно новородено бебе. Вероятно се намирате в подобна фаза. Поговорете с партньора или с партньорката си за това.

Лечение

Сексуалните смущения в много редки случаи се дължат на органични причини. Медикаментите, например успокоителни средства и хормони, не премахват причините, а в повечето случаи за­булват същинския произход на оплакванията. Професионална помощ и подкрепа ще намерите в женските и семейните консултации. При пър­вични сексуални смущения, които са ви присъщи от юношеството, на всяка цена е наложителна и целесъобразна задълбочена психотерапия.

При вторични сексуални смущения въздей­стваща помощ може да предложи терапията на двойката.

https://lekuva.net

ЯБЪЛКИТЕ НА РАЗДОРА 2: жени - пари - власт

 1. 8 неща, които винаги трябва да правиш преди секс
 2. Хапвайте ябълки за по-високо либидо
 3. СЪН - БЕЗСЪНИЕ - СЕКС
 4. Специалисти посочиха основната причина за импотентността
 5. Експерти: Сутиените се перат веднъж на десет дни
 6. Няма сън, няма оргазъм
 7. Тайните на успешното забрем
 8. Сексолог: Постоянният секс с презерватив е катастрофален за здравето на женитееняване
 9. ОРАЛНИЯТ СЕКС Е ПОЛЕЗЕН ЗА ЗДРАВЕТО НА ЖЕНИТЕ
 10. Сексът след инфаркт подпомага възстановяването
 11. Как аспиринът влияе на зачеването?
 12. 31 минути секс l
 13. Какво трябва да знаете за тестисите
 14. Защо оргазмите са толкова важни за женското здраве? /18+/
 15. 12 признака, че сте в сексуална депресия
 16. 7 причини за болезнен секс
 17. Сладки храни, които повишават сексуалната мощ
 18. Секс по време на бременност – какво може и какво не?
 19. Сънна апнея и загуба на либидо
 20. 10 здравословни проблема на пениса
 21. Телефонът повече от 4 часа дневно води до импотентност
 22. Какво трябва да знаете за вагината?
 23. Защо мастурбацията е здравословна?
 24. Защо мъжете не трябва да носят тесни дънки?
 25. Няколко начина да запазим младостта на гърдите си
 26. Защо някои жени не изпитват оргазъм?
 27. Сексолози: Оргазмите спасяват живота
 28. Секс в морето - "за" и "против"
 29. Какви рискове крие аналният секс
 30. Причините за проблемите на мъжа с ерекцията
 31. Ползите от оргазма при жените
 


Сходни връзки

Сексуални смущения при жената (фригидност, вагинизъм, аноргазмия) | 0 брой коментари | Регистрация
Екипът не носи отговорност за коментарите, публикувани от посетителите.

Stats
 Copyright ©2000 - 2003 © 2022 НДТ, Добрич, България
 Всички права запазени.
Powered By Geeklog 
Страницата е генерирана за 0.06 секунди