изпрати публикация  :  календар  :  търсене  :  статистика  :  Архив  :  Има ли Дядо Коледа?  :  Интернет връзки  :  Polls  
    НДТ, Добрич, България Албена - Oasis for Holidays   По-добрият вестник на Добричка област
NDT Newspaper, Dobrich, Bulgaria
    
 Добре дошли в НДТ, Добрич, България
 2023-03-29 @ 14:35 EEST
РЕШЕНИЯТА НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА 5.12.2018 - ЧАСТ ВТОРА    
НовиниРЕШЕНИЯТА НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА 5.12.2018 - ЧАСТ ВТОРА


Одобрени са допълнителни разходи по бюджета на Министерството на здравеопазването

 

Правителството одобри допълнителни разходи в размер на 5 000 000 лева по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2018 г., с целево предназначение за държавни лечебни заведения за болнична помощ-търговски дружества, за закупуване на дълготрайни материални активи по „Политика в областта на диагностиката и лечението“, бюджетна програма „Осигуряване на медицинска помощ на специфични групи от населението“.

Проектът е в съответствие с действащото в страната законодателство в областта на медицинската помощ и с целите, набелязани от действащите стратегически документи в сектора, основните от които са Националната здравна стратегия 2020 и Концепция „Цели за здраве 2020“.

Очакваните резултати от приемането на постановлението са свързани с подобряване на функционирането на системата за оказване на болнична помощ в страната с фокус върху онкологичната болнична помощ. Ще се подобри достъпът и ефективността на диагностиката и определянето на терапията за лечение. Ще се повиши качеството на живот, на пациентите.

 

Предоставяме 100 000 евро хуманитарна помощ за Афганистан

 

Правителството прие решение за одобряване на хуманитарна помощ за Афганистан в размер на 100 000 евро поради рекордната за последните години суша в страната.

Финансирането ще бъде осигурено от одобрените средства от бюджета на МВнР за 2018 г., предназначени за официална помощ за развитие и хуманитарна помощ.

Съгласно поетия ангажимент, още с присъединяването си към Европейския съюз, България е длъжна да се ангажира с предоставянето на безвъзмездна официална помощ за развитие. Тази помощ трябва да бъде 0.33% от брутния национален доход на България за отпусканите средства за официална помощ за развитие.

През 2017 г. и през първото тримесечие на 2018 г. страната ни предостави 200 000 евро хуманитарна помощ, като средствата бяха разпределени за изпълнение към Международната организация по миграцията, Детския фонд на ООН и Службата на ООН за координиране на хуманитарните дейности.

 

Отпускат се средства за изплащане на стипендии на ученици за постигнати спортни успехи

 

Правителството одобри допълнителни разходи/трансфери за 2018 г. за изплащане на стипендии по Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни, общински и частни училища през 2018 г.

Средствата на обща стойност 57 645 лв. са предназначени за изплащане на стипендии на ученици от държавни спортни и общински училища за постигнати спортни успехи през третото тримесечие на годината. Сумата е в рамките на разчетените за тази дейност в централния бюджет средства за 2018 г.

 

Одобрени са вътрешнокомпенсирани промени по бюджетите на МОСВ и на МТСП

 

Правителството одобри вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/ бюджетни програми по бюджета на Министерството на околната среда и водите за 2018 г.

Вътрешнокомпенсираната промяна между утвърдените разходи по области на политики и бюджетна програма „Администрация“ има за цел осигуряване финансирането на дейности свързани с управлението на отпадъците, подобряване качеството на атмосферния въздух, биоразнообразието, контролната и превантивна дейност. Преразпределението на средствата е свързано основно с реализирани икономии по бюджетна програма „Администрация“, които средства се предлага да бъдат използвани за реализиране на задачи попадащи в обхвата на политика в областта на опазването и ползването на компонентите на околната среда.

Правителството одобри също така вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерството на труда и социалната политика за 2018 г. Изменението засяга разместване на утвърдените разходи между политиките и програмите, без това да променя общия размер на разходите по бюджета за 2018 г.

Вътрешното преразпределение ще доведе до преструктуриране на предварително разчетения финансов ресурс с цел обезпечаване на нормалното функциониране на основните структури към министъра на труда и социалната политика през 2018 г. и постигане на заложените основни стратегически и оперативни цели на министерството.

 

 

Министерският съвет прие Постановление за приемане на Правилник за прилагане на Закона за филмовата индустрия.

Целта на предлагания проект е да бъде осигурено прилагането на изискванията на европейското законодателство в областта на държавните помощи, съответно на изискванията на Регламент (ЕС) № 651/2014 на Комисията от 17 юни 2014 г. за обявяване на някои категории помощи за съвместими с вътрешния пазар в приложение на членове 107 и 108 от Договора (OB, L 187/1 от 26 юни 2014 г.), и на изискванията на Регламент (ЕС) № 1407/2013 на Комисията от 18 декември 2013 г. относно прилагането на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз към помощта de minimis (OB, L 352/1 от 24 декември 2013 г.).

Необходимо е да бъдат регулирани въпросите, свързани с процедурите по предоставяне на държавна помощ в областта на филмовата индустрия, дейностите на консултативно-експертните органи по чл. 8 от Закона за филмовата индустрия (като задължителни участници в тази процедура), както и други въпроси, свързани с процесите на производство, разпространение, фестивали и показ на филми.

Цели се да бъдат разписани условията и процедурите за прилагането на три схеми за помощ - две схеми за държавна помощ, прилагани на основание Регламент (ЕС) № 651/2014 и една смеха по Регламент (ЕС) № 1407/2013.

 

по метрология

 

Правителството прие нов Устройствен правилник на Българския институт по метрология. С него ще се осигури съответствие между структурата на института и актуалните разпоредби на Закона за измерванията и нормативните актове по прилагането му. Ще има ясно разпределение на функциите по структурни звена в БИМ.

До момента разпределянето на ангажиментите, контролът и отговорностите за определени дейности се припокриваха от няколко административни звена в института. Преди новите промени, липсата на ясно разграничение и определяне на задълженията, координацията и контролът при осъществяването на основните функции се отразяваше тежко на работата на БИМ. В тази връзка новият правилник ще даде ясна регламентация и разпределение на функциите по структурни звена, с което се очаква работата на института да стане по-ефективна.

 

Увеличава се числеността на две дирекции и изпълнителна агенция чрез вътрешни промени в системата на МЗХГ

 

Правителството променя нормативни актове на Министерски съвет, с което се увеличава числеността на дирекция „Растениевъдство и биологично производство“ с 4 щатни бройки и дирекция „Морско дело и рибарство“ с 3 бройки в Министерството на земеделието, храните и горите.

Ще се увеличи също съставът на Изпълнителната агенция „Сертификационен одит на средствата от европейските земеделски фондове“ с две щатни бройки. В администрацията на агенцията, дирекция „Одитна дейност“ се разделя на две дирекции - „Одитни дейности по европейските земеделски фондове“ и „Одитни дейности по Европейски фонд за морско дело и рибарство“.

Необходимите 9 бройки се осигуряват чрез компенсирани вътрешни промени в системата на Министерството на земеделието, храните и горите, като се намалява числеността на персонала в други структури във ведомството.

По този начин ще се подобри осъществявания от министерството надзор върху производителите, преработвателите и търговците на биологични продукти и храни. Ще се осигури навременно изпълнение на Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 г. и администриране на дейностите по нея.

 

 

Правителството одобри изменение и допълнение в три нормативни акта - Наредбата за приобщаващото образование, Наредбата за държавните изисквания за придобиване на професионална квалификация „учител“ и Наредбата за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование.

Промените в Наредбата за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование са в два аспекта:

Първият е за подпомагане на храненето на децата в задължителното предучилищно образование и на учениците от I до IV клас в държавните и в общинските детски градини, училищата и центровете за специална образователна подкрепа. Предвижда се предоставяне възможност на обществените съвети към образователните институции, в чиито състави има и родители, да изразят мнението си при избора на вида закуска за децата и учениците. Решението за този избор ще се взема от педагогическите съвети в държавните и в общинските детски градини, училищата и центровете за специална образователна подкрепа.

Вторият е финансиране на дейностите по обща подкрепа за личностно развитие, свързани със занимания по интереси, организирани от държавните и общинските училища, чрез осигуряване на целеви средства от държавния бюджет. Заниманията по интереси ще се организират в съответствие с желанието на родителите на учениците и на самите ученици, съобразени със спецификата на заниманията и с възможностите на училището.

С промените ще се даде и възможност на първостепенните разпоредители с бюджет, финансиращи общинските училища, да се включат в организиране на изяви на общинско ниво и в подпомагането на дейности, като усъвършенстване на правилата за разпределение на средствата за работа с деца и ученици от уязвими групи, ще се конкретизират условията и редът за определяне на броя на паралелките и броя на учениците в тях.

С предложените промени в Наредбата за приобщаващото образование ще се преодолеят някои трудности, които възникват при прилагането й във връзка с воденето на определени документи, свързани с дейностите за обща и допълнителна подкрепа. Те са насочени и към въвеждане на регламенти, свързани със заниманията по интереси в училищата, както и с часовете за обучение чрез допълнителни модули за деца, които не владеят български език, увеличаване на часовете за допълнително обучение по български език и по други учебни предмети като част от общата подкрепа за личностно развитие в учебни дни и в неучебно време и увеличаване на часовете за дейности от общата подкрепа за целите на превенцията на насилието и преодоляването на проблемното поведение на учениците в неучебно време.

Допълненията в Наредбата за държавните изисквания за придобиване на професионална квалификация „учител“ предвиждат задължение на обучаващите се преди провеждане на текущата им педагогическа практика задължително да предоставят информация в електронен вид, свързана с населеното място, в което желаят да упражняват професията въз основа на придобитата професионална квалификация „учител“. Информацията от електронната платформа ще се използва за изготвяне на национална карта на педагогическите специалисти.

Постановлението е в синхрон с приоритетите, заложени в действащата национална стратегическа рамка на предучилищното и училищното образование, свързани с повишаване на обхвата на децата и учениците в предучилищното и училищното образование и с намаляване дела на отпадналите от училище и преждевременно напусналите училище. Създават се по-благоприятни условия за осъществяване на приобщаващото образование в системата на предучилищното и училищното образование.

Постановлението няма да доведе до пряко или косвено въздействие върху държавния бюджет, тъй като необходимите финансови ресурси ще се осигурят за сметка на предвидените средства по функция „Образование“ за съответната година.

 

Правителството прие промени в списъка

с пътища за ремонт

 

Правителството прие промяна в списъка с пътни обекти, по които се изпълняват ремонтно-възстановителни дейности с вече отпуснати допълнителни разходи в размер до 150 млн. лв. по бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за 2018 г.

Изменението се налага поради промяна в предварително определените прогнозни стойности при изготвянето на технологичните проекти и замяна на по-късно стартирали обекти с такива, които ще бъдат завършени до края на тази година.

Сред обектите, които се включват в списъка, са участъци от първокласните пътища Русе - Велико Търново и Севлиево - Велико Търново - Антоново, както и участъци от третокласната пътна мрежа, като например Микрево - Раздол - Клепало — граница с Република Македония.

Предложените нови обекти са пътни участъци с интензивен трафик, по които до момента са извършвани само локални ремонти на настилката. По този начин ще бъдат хомогенизирани пътните отсечки като ще има по-големи участъци с еднакво технико- експлоатационно състояние и така ще се осигури по-безопасно движение на превозните средства.

 

 

 

 

маршрут

 

При предварително плащане на тол такса ще се издава маршрутна карта, която позволява на тежкотоварното превозно средство да премине еднократно разстояние в обхвата на платената пътна мрежа от начална до крайна точка, с допълнителни, предварително посочени междинни точки, които не могат да бъдат повече от четири. Това предвижда приетата от правителството Наредба за условията, реда и правилата за изграждане и функциониране на смесена система за таксуване на различните категории пътни превозни средства на база време и на база изминато разстояние.

От 1 януари 2019 г. хартиените винетни стикери ще бъдат заменени с електронни, като цените няма да бъдат променяни. За леките автомобили се въвежда и уикенд винетка, която ще важи от 12.00 часа в петък до 23.59 часа в неделя на същата седмица. До 16 август винетка ще трябва да имат и водачите на тежкотоварни автомобили, а след тази дата те ще плащат тол такса.

Маршрутна карта могат да използват водачите на автомобили с тегло над 3,5 т, които не разполагат с бордово устройство или такова за спътниково позициониране, с което да се проследи изминатото разстояние, и не са сключили договори с доставчик на услуга за електронно събиране на такси за изминато разстояние или с доставчик на декларирани данни. Маршрутна карта може да бъде купена не по-рано от 7 календарни дни преди датата на пътуването, като е валидна за срок от 24 часа от декларираната начална дата и час на пътуването. Тя ще може да се купи по електронен път, чрез картово разплащане на терминали за самотаксуване или в пунктовете за продажба.

Размерът на тол таксата ще се определя въз основа на заявените начални, междинни и крайни точки на пътуване. Така ще се позволява и преминаването по платените републикански пътища при временна невъзможност да се ползва вече монтирано бордово устройство. Системата ще изчислява автоматично дължимата такса за изминат участък, която ще се плаща предварително, според данните за превозното средство, маршрута и планираната дата на пътуване.

Тол таксата за автомобили с тегло над 3,5 т ще се начислява в зависимост от действително изминатото разстояние, което ще се определя с точност до 100 метра. В случай, че е установено, че дадено пътно превозно средство се е намирало последователно в две отделни точки на платената пътна мрежа, се приема, че е изминало разстоянието между тях, преминавайки по най-краткия маршрут. Нивата на тол таксите ще се променят според екологичните категории на моторните превозни средства.

Предвижда се възможност при промяна на регистрационния номер на лек автомобил тя да бъде заявена в централното или в областните управления на Агенция „Пътна инфраструктура“, или по електронен път до 3 работни дни. В срок до 2 работни дни от получаване на заявлението новият регистрационен номер се отразява в електронната система за издадените електронни винетки след справка в Националния регистър на пътните превозни средства.

Отговорността при неправилно декларирани данни относно регистрационния номер на пътното превозно средство, категорията му или периода на валидност на винетната такса, е съответно на собственика или ползвателя, като в случай на неправилно декларирани данни, се счита че за пътното превозно средство не е заплатена дължимата винетна такса.

В наредбата са определени правомощията на Агенция „Пътна инфраструктура“ като лице, събиращо пътните такси, изискванията за регистрация към доставчиците на Европейска услуга за електронно събиране на такса за изминато разстояние, както и тези за регистрация към националните доставчици на услуги за електронно събиране на тол такси и доставчиците на декларирани данни.

 

Изменя се Наредбата за условията и реда за съставяне на списък на медицинските изделия

 

Правителството одобри изменения и допълнения в Наредбата за условията и реда за съставяне на списък на медицинските изделия по чл. 30а от Закона за медицинските изделия и за определяне на стойността, до която те се заплащат.

С промените се въвеждат критерии и механизми, регулиращи пазара, ценообразуването, както и реимбурсирането на медицинските изделия. Това предложение е свързано със стремежа на НЗОК да осигури достъп на повече здравноосигурени лица до необходимите им медицински изделия, съобразени със здравословното им състояние. Цели се също преодоляване на съществуващата трайна тенденция за увеличаване на разходите на НЗОК за медицински изделия.

С измененията се дава възможност НЗОК да обезпечава, мониторира и контролира доставянето на медицински изделия и поддържането на съответни наличности от тях, посредством договорите, които ще сключва с производители/търговци на едро. Също така ще се осигурят по-висококачествени медицински изделия за здравноосигурените лица посредством въвеждане на изискване в наредбата медицинските изделия да се заплащат от обществен фонд в поне три от страните - членки на Европейския съюз, при същите индикации или заболявания, или да са заплащани от НЗОК през последните 10 години.

НЗОК ще има възможност да сключва договори с участниците, заявили съответни групи медицински изделия, прилагани в условията на болничната медицинска помощ, заплащани на производители или търговци на едро, представили най-разходоефективни за бюджета на НЗОК предложения, включващи определените от Националната здравноосигурителна каса съответни условия за доставка на медицинските изделия, отчитането им, заплащането, представяне на банкова гаранция и други. Това предложение отново е свързано със спазване на бюджетната дисциплина, стриктно придържане към нормите на Закона за публичните финанси, както и със стремежа на НЗОК да осигури достъп на повече здравноосигурени лица до необходимите им, съобразно здравословното им състояние медицински изделия.

 

Одобрен е проект на споразумение за извършване на прегледа за присъединяване на страната ни към кодексите на ОИСР

 

Министерският съвет одобри проект на Споразумение между правителството на Република България и Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) за извършване на преглед за присъединяване на страната ни към кодексите на Организацията за либерализация на движението на капитали и на текущите невидими операции. Също така правителството упълномощи министъра на финансите да подпише Споразумението при условие за последваща ратификация.

Предвижда се ОИСР да извърши техническа помощ, преглед и оценка за присъединяването. Прегледът се очаква да протече в период от 12 до 18 месеца след влизане в сила на Споразумението, като той ще бъде проведен от служителите на Секретариата на ОИСР, с подкрепата на екип от политически анализатори и експерти в областта на международните инвестиции и капиталовите потоци. Дейностите, на стойност 230 000 евро, които ОИСР ще извърши, ще се финансират чрез средства, осигурени по бюджета на Министерството на финансите за 2018 г.

Правителството вече ясно е декларирало намеренията си за засилено сътрудничество с ОИСР, като с РМС № 789 от 2017 г. е създаден постоянно действащ Междуведомствен координационен механизъм по кандидатурата на България за членство в Организацията.

Присъединяването към кодексите за либерализация на движението на капитали и на текущите невидими операции е неотменна част от пътя към пълноправно членство на страната в ОИСР. Държавата, която желае да се присъедини към кодексите на ОИСР, подлежи на преглед и оценка по същество в светлината на специфичните обстоятелства в страната, включително и нивото на икономическото и финансовото развитие.

 

Правителството одобри проект на Закон за социалните услуги

 

Правителството одобри проекта на Закон за социалните услуги, с който се урежда предоставянето, ползването, планирането, финансирането, качеството, контрола и мониторинга на социалните услуги в България. Основните цели на законопроекта са гарантиране на достъпа до услуги, на тяхното качество и ефективност и на правото на живот в домашна среда и в общността, както и насърчаване на интегрирания подход и публично-частното партньорство.

За първи път се създава възможност за ползване на общодостъпни услуги от всички лица, а не само от уязвимите групи. Предвижда се облекчаване на достъпа на хората до социални услуги не само чрез подкрепата за информиран избор на услуга, правото на избор на доставчик и премахването на някои формални изисквания, но и със създаването на национална карта на социалните услуги, която да включва всички социални услуги, които се осигуряват чрез държавно финансиране. Ще бъдат въведени и обективни критерии за анализ на потребностите от услуги. Услугите, финансирани от Държавния бюджет, ще бъдат класифицирани в три основни групи - услуги на общинско ниво, които задоволяват потребностите на населението от общината; услуги на областно ниво, които задоволяват потребностите на лица от цялата област; услуги на областно ниво, които задоволяват потребностите на лица от цялата страна.

В законопроекта сериозно внимание се отделя на качеството на социалните услуги, като се предвиждат стандарти за организация и управление, за квалификация и професионално развитие на служителите и стандарти за ефективността на услугата с оглед постигнатите резултати за лицата, които я ползват, в отговор на потребностите им. Предвижда се лицензиране за всички частни доставчици на социални услуги. Заложено е да се създаде нова Агенция за качеството на социалните услуги към министъра на труда и социалната политика, която ще извършва лицензирането на доставчиците на услуги, ще контролира спазването на закона и стандартите за качество. Новата структура ще проверява за начина, по който общините и частните доставчици разходват средствата от държавния бюджет, ще проверява за спазване на правата на потребителите на социални услуги и ще извършва мониторинг на ефективността на национално ниво. Агенцията ще бъде създадена в рамките на щатната численост в системата на Министерството на труда и социалната политика, която включва и второстепенните разпоредители с бюджет.

Другият важен акцент в законопроекта е регламентацията на интегрирания подход и интегрираните междусекторни услуги, като се прави разграничение между интегрирано предоставяне на подкрепа и интегрирани услуги. В първия случай в основата са координационните механизми и взаимодействието, а при интегрираните услуги водеща е нуждата от обща организация и управление на услугата.

Акцент в законопроекта се поставя и върху професионалистите в сектора. За тях се предвиждат въвеждащи и надграждащи обучения, супервизия и стимули за професионално развитие. Ще се създаде етичен кодекс за служителите, които предоставят социални услуги и стандарти за работно натоварване.

Облекчава се режимът за създаване на услуги, които се финансират от държавния бюджет, като те ще се създават с решение на общинския съвет след предварително одобрение от Агенцията за социално подпомагане. Регламентират се и възможности за сключване па споразумения между общини за предоставяне на услуги за лица от няколко общини и за лица от цялата област. Създават се и правни възможности за публично-частно партньорство при предоставяне на социални услуги.

 

 

Министерският съвет реши Република България да се въздържи от присъединяване към Глобалния пакт за безопасна, регулирана и редовна миграция. Страната ни няма да участва със свои официални представители в Междуправителствената конференция за приемане на Пакта, която ще се проведе в Маракеш, Мароко, на 10 и 11 декември. Правителството също така взе решение при последващо гласуване на резолюция в Общото събрание на ООН за утвърждаване на вече приетия пакт Постоянният представител на Република България в ООН да гласува с „въздържал се“.

Темата за по-ефективното управление на миграционните процеси е от основно значение за Република България. На този етап българското правителство смята, че решението за неприсъединяване към Глобалния пакт за безопасна, регулирана и редовна миграция защитава в най-пълна степен интересите на страната и нейните граждани.

Република България ще продължи да изпълнява вече съществуващите и поети международноправни задължения в областта на правата на човека, както и да упражнява засилен контрол на националните граници.
 


Сходни връзки


Stats
 Copyright ©2000 - 2003 © 2023 НДТ, Добрич, България
 Всички права запазени.
Powered By Geeklog 
Страницата е генерирана за 0.06 секунди